Utarbeide en plan for overvåkning og uttak av rømt oppdrettslaks

Beskrivelse

For å fange opp innsig av rømt oppdrettslaks etter fiskesesongen vil det etableres et system for overvåkning, dernest må det søkes tillatelse fra Fylkesmannen om uttak av oppdrettslaks.