Bevare og gjenetablere kantvegetasjon

Beskrivelse

Kantvegetasjon har blitt fjernet både langs hovedelva og sidebekkene. Det er viktig at gjenværende kantvegetasjon bevares, og at det legges til rette for å gjenetablere kantvegetasjon.

Kantvegetasjon langs vassdrag har stor betydning for natur og miljø. Vegetasjonen langs vassdrag har blitt fjernet mange steder av ulike årsaker. Veibygging langs vassdrag, vannkraftutbygging, flomkontrolltiltak, forebygninger og landbruksvirksomhet er tiltak som har medført fjerning.

Kantvegetasjonen langs vassdrag har en rekke viktige funksjoner. Blant annet er vegetasjonen langs vassdrag viktig for plante- og dyreliv og er verdifulle landskapselementer. Kantvegetasjonen motvirker også utrasing på elvebredden og har en naturlig flomdempende effekt, noe som også bidrar til å redusere forurensingen i vassdraget. Vegetasjonen motvirker også forurensing fra jorder og åpen mark fordi næringssalter og erodert materiale filtreres gjennom sonen. Kantvegetasjon har også en landskapsestetisk verdi og kan være en forutsetning for allmennhetens tilgang til vassdraget.