Årlig tetthetsregistreringer av ungfisk

Beskrivelse

Målet er å opprettholde livskraftige og høstbare bestander av laks og sjøaure. Dette gjøres ved å legge til rette for økt naturlig reproduksjon i vassdraget, og sikre at bestanden ikke beskattes for hardt. 

 

Det har i de senere årene blitt gjennomført årlige ungfiskundersøkelser samt vannprøvetaking i regi av Fylkesmannen i Rogaland, som har blitt utført av Espen Enge. Etter 2015 er det usikkert hvorvidt disse undersøkelsene blir videreført. Undersøkelsene gir viktig informasjon om de vannkjemiske forholdene og rekrutteringen til laksebestanden i vassdraget