Utarbeide kultiveringsplan

Beskrivelse

I formålsparagrafen til lakse- og innlandsfiskeloven 1 heter det at “Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt at andre ferskvannsorganismer forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere” For å drive med kultivering stilles det krav om en godkjent kultiveringsplan.

 

Plan for kultivering:

1: Flytting av stamfisk for å etablere/opprettholde laksebestand ovenfor vandringshindre inntil pkt 2 er gjennomført. Vurdere fortsatt flytting i en overgangsfase etter at vandringshindre er fjerneT. 

2: Fjerning av vandringshindre.

3: Følge opp tiltakene med årlige gytefisktellinger og ungfiskundersøkelser.