Dirdalselvas Fellesforvaltning

Dirdalselvas Fellesforvaltning

Dirdalselvas Fellesforvaltning SA er en sammenslutning av alle fiskevald / 33 rettighetshavere til Dirdalselva. 

Dirdalselvas Fellesforvaltning SA er en sammenslutning av alle fiskevald / 33 rettighetshavere til Dirdalselva. 

Laget ble omorganisert 17. Juni 2015 i henhold til bestemmelsene i  "Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk" og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter.

Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning og skal være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter.

Styret for Dirdalselvas Fellesforvaltning  består av 8 representanter fra valdstyrene:

Dirdal Laksefiske /sone 1-3, Gilja Elveeierlag /sone 4, Kjærvoll og Nødland Fiskevald /sone 5 og 6, samt Oppstrøms Byrkjedal fiskevald (ikke lakseførende strekning ovenfor Giljajuvet)  Her er det imidlertid muligheter for "ferskvannsfiske" hele året ved å kontakte aktuelle grunneiere i Byrkjedal og videre oppover dalen.

PDF icon revisjon_vedtekter_16.09.2018.pdf

Styre
E-post
post@dirdalselva.no

Hunnedalsvegen 2224
4335Dirdal
Norge