Kultivering av Dokkolbekken

Beskrivelse

Bekkene Frøylandsbekken, Monabekken, Kjærvollbekken og Dokkolbekken er spesielt viktige for sjøaure. Det er imidlertid potensial til å øke produksjonen i sidebekkene ytterligere ved å bedre oppvandringsmuligheter med ulike habitattiltak.  Dokkolbekken har gode gyteforhold i nedre del og kan utbedres.

Kartleggingen utført av Uni Research Miljø i 2014 identifiserte en rekke oppvandringshindrende inngrep som bidrar til at potensialet i bekkene ikke utnyttes. En liste over aktuelle tiltak er gitt i Skoglund m.fl. (2014), og mange kan gjennomføres med forholdvis lite ressurser. Tiltakene vil så langt det går bli gjennomført.