Driftsplan for Hornindalsvassdraget

Introduksjon / forord

Forslag til driftsplan. Denne er ikke vedtatt, men skal opp til vurdering av årsmøtet 23.03.2022.

 

Det er innført pliktig organisering av rettighetshavere i alle vassdrag med gytebestandsmål på 100 kg hunfisk eller mer. Pliktig organisering er innført for å gi den lokale forvaltninga tilstrekkelig myndighet til å forvalte fiskebestandene og ta ansvar for sentrale oppgaver som fangstrapportering, oppsyn, kultivering, bestandsovervåking og regulering av fisket, og for å lette samarbeidet mellom offentlig og lokal forvaltning. Det skal utarbeides driftsplaner for alle vassdrag som er omfatta av kravet om pliktig organisering.

Her kan du lese om den generelle forvaltningen av villaksen, og om kva ansvar som blir pålagd dei enkelte sektormyndighetane.

Driftsplanområde

Kartet nedanfor er henta frå lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

 

Bildet viser anadromt strekk i Eidselva. Dette er elveeierlagets forvaltningsområde. Data hentet fra Miljødirektoratet.

Bildet viser anadromt strekk i Hornindalsvassdraget, og består av Eidselva med sideelvar, Hornindalsvatnet, og Storelva i Hornindal.

Eidselva renn frå Hornindalsvatnet (52 moh.) og har eit nedbørsfelt på 422 kv.km.
Eidselva har ei lengde på 10,5 km frå Nes i nedste delen av Hornindalsvatnet og til ho munnar ut i sjøen ved Nordfjordeid. Det er også fleire km med mindre sideelvar der det går opp laks og sjøaure. Elva renn gjennom jordbrukslandskap og botnsubstratet er veleigna for gyting og oppvekst. Produksjonsarealet for anadrom fisk er bereikna til 553000 kv.m.

Hornindalsvatnet har ei lengd på 33 km. Vatnet har ei overflate på 50,4 kv.km og er den største innsjøen på Vestlandet der største djup er målt til 514 m. 
Forutan anadrom fisk, er det også bestand av røye og bekkaure.

Storelva i Hornindal er lakseførande opp til brua ved Tomasgard, ca. 4,8 km.
I tillegg til anadrom fisk er det også ein bestand av bekkaure.
 

Nasjonalt laksevassdrag

Hornindalsvassdraget er eit nasjonalt laksevassdrag og renn ut i den nasjonale laksefjorden Nordfjord. 

Organisering av driftsplanarbeidet

Det er satt ned ei eigen driftsplangruppe som består av representanter fra de fem grunneierlagene og sportsfiskelaget.  Driftsplangruppa består av:

Olav Os, Jan Erik Stokkeland, Endre Hjelle, Svenn Morten Eikeset og Ketil Nord

Organisering av forvaltningslaget

I Hornindalsvassdraget er det fem forvaltningslag som har det overordna ansvaret.

 • Eidselva
  Nesbygda 
 • Storelva 
 • Sørstranda 
 • Nordstranda

Kvalitetsnormstatus

Eidselva

- Nasjonalt laksevassdrag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Middels stor

2022

KvalitetsnormvurderingSvært dårlig
Delnorm Genetisk integritetSvært dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:100%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::100%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt115%siste fem år
Totalbeskatning33%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 Gytebestand vesentlig større enn mål

Les mer

Reguleringer i vassdraget

Hornindalsvassdraget er regulert, slik at tilrenning til Eidselva er litt redusert i høve til det opphavlege. Det største inngrepet omfattar fråføring av ca 20 km2 av dei austlegaste delane av Hornindalsvassdraget. Dette er snørike høgfjellsområde som ville hatt ei viss innverknad på både vårflaumen og seinare på sommaren. Eidselva er litt regulert ved demma ovanfor Kviefossen.

Areal på nedslagsfeltet i Hornindalsvassdraget er 422 km2. 

 

De viktigste utfordringene i vassdraget i dag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) klassifiserer norske lakseelver etter Kvalitetsnorm for villaks. Her kan du se deres informajson for Hornindalsvassdraget)

 • Oppdrettslaks 
 • Pukkellaks 
 • Smitte 
 • Ta vare på bestandene 
 • Flom og tørke
 • Fysiske inngrep i elva
 • Raske temperaturendringer
Vernestatus som gir føringer for forvaltninga av elva
 • Verneplan 1
Sårbare naturtyper eller arter som gir føringer for arbeidet i og langs elva
 • Røye (røye og dvergrøye)
 • Ørret 
 • Ål
 • Sjekke opp Torleif Jakobsen Naturvernforbundet Sjøgress 
 • Stingsild 3 pigga 
Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner
Visjon

 

 • Driftsplanen legg opp til tiltak som skal bedre fiskeressursane i vassdraget og vere eit styringsverktøy for grunneigarane som gjev ei heilhetleg forvaltning av Hornindalsvassdraget.
 • Utnytte fiskeressursane på ein slik måte, at det gjev økonomisk utbytte for rettshavarane.
 • Legge til rette for eit variert, attraktivt og godt tilrettelagt tilbod for sportsfiske som gjev positive ringeverknader i lokalsamfunna.
 • Arbeide aktivt i høve negative faktorar som påverkar vannkvalitet td. forureining, vasskraftregulering, anna aktivitet i vassdraget og randsone til  Hornindalsvassdraget.    Verneplan 1 / Statlege og kommunale høyringsuttaler. 
 • Godt samarbeid med lokale lag og organisasjonar for rekruttering av ungdom og anna arbeid td.fritidsaktivitar / dugnadsarbeid.
 • Oppdrettsnæring er sterkt etablert i Nordfjord og skaper store negative konsekvensar for laks og sjøaure.  Det er viktig å hindre konsesjonar for opne anlegg i sjøen, med skriftlig uttale saman med dei andre forvaltningslaga i Nordfjord.

 

Forvaltningsmål

Næringsutvikling

 • Utnytte fiskeressursane på ein slik måte at det gjev økonomisk utbytte for rettshavarane.

Fritidsfiske

 • Det er fiskeoppsyn i Hornindalsvassdraget for å sikre at fiskereglar vert følgde og kontroll av fiskekort, desinfisering og statlig fiskeavgift.
 • Legge til rette for eit variert, attraktivt og godt tilgjengelig tilbud for sportstfiske som skaper positive ringverknader i lokalsamfunna.

Biologi

 • Bruke forskningsbasert kunnskap for å sikre nok laks og sjøaure i heile Horningdalsvassdraget for god reproduksjon av gytebestandane. 
 • Sikre gode vilkår for laks og sjøaure i sideelvar og bekkar i heile Horningdalsvassdraget.
 • Arbeide for ei fiskesperre i nedre del av Horningdalsvassdraget for å stoppe oppdrettsfisk og pukkellaks, samt overvåke oppgang av fisk.

 

 

Oppfølging

Bruke handlingsplanen aktivt på kvart styremøte, og gjennomgang av driftsplan på kvart årsmøte. 

Etablerer samarbeid med andre forvaltningslag  som arbeider aktivt for å dele erfaring og kunnskap. Eksempel på dette er å avvikle oppdrettsnæring i opne anlegg.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

 • 1. Regulering av fisket
 • 2. Bestandsovervåkning
 • 3. Fangststatistikk og rapportering
 • 4. Fiskeoppsyn
 • 5. Smitteforebyggende tiltak
 • 6. Kultiveringstiltak
 • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

 • 8. Forvaltningens årshjul
 • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Reparere gjerde langs laksetrappa i Kviefossen Næringsutvikling Høy 2018 2018
Gjennomført (31.12.2018)

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fiskereglar Horningsdalsvassdraget Fritidsfiske 2022 2022
Under Gjennomføring
Årlig fiske etter oppdrettslaks/pukkellaks Biologi Høy 2018 2099 Jørgen Langeland
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Kartlegging av utvandringstidspunkt og marin atferd til smolt av laks og sjøørret Biologi Medium 2018 2022
Under Gjennomføring
Årlig skjellprøvetakning av all fangst Biologi Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
Kamera i elva ved Skipenesbrua Biologi Høy 2019 2022
Under Gjennomføring
Elektrofiske på ungfisk-bestanden Biologi Medium 2018 2022
Under Gjennomføring
Telling av gytefisk Biologi Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Årlig gjennomføring av elektroniske fangstrapporteringssystem Næringsutvikling Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
Vurdere fangstrapportering og fiskekort på nett Næringsutvikling Medium 2018 2022
Forslag
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fiskesperre Hornindalsvassdraget Biologi Høy 2022 2023
Forslag
Smitteførebyggjande tiltak Biologi Høy 2020 2025
Under Gjennomføring
Smitteførebyggjande tiltak Biologi Høy 2022 2025
Forslag
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Restaurering av gytebekker for sjøørret og smålaks Biologi Høy 2018 2019
Under Gjennomføring
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Sette opp hvileskur etter behov langs elva Fritidsfiske Medium 2018 2022
Under Gjennomføring
Kartlegge total omsetting på Nordfjordeid som følge av fiske i Eidselva Næringsutvikling Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
Registrering av næringsverdi som følge av fiske Næringsutvikling Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
Sette opp skilt og info-tavler Fritidsfiske Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
Støtte og utvikle rekrutteringstiltak Fritidsfiske Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
Utarbeide en forsvarlig søppelordning Næringsutvikling Høy 2018 2022
Under Gjennomføring