Elva som må oppleves

Storlakselva i vest

Både dype og grunne områder, stryk, virvler og rolige partier danner Eidselvas unike landskap. Den meandrerende elvestrekningen byr på varierte kvaliteter og god mulighet for storfisk som er utnyttet i flere årtusner.

Les mer

Eidselva ligger i Eid kommune i Sogn og Fjordane og er en av de beste elvene i fylket for fiske av sjøaure. Den er kjent for å være ei storlakselv med krystallklart vann, særlig tidlig i sesongen fordi det ikke er tilsig fra brevann. Elva har sitt utløp fra Hornindalsvannet og strekker seg ned til Eidsfjorden i Nordfjordeid. Eidselva er lakseførende til Hornindalsvatnet pga. ei laksetrapp ved Kviafossen. 

Issmelting under istiden, etterfulgt av landheving, førte til at mye vann dundret ned i dalen og la grunnlaget for elvas meandrerende form. Spor etter vikingtiden og frem til i dag viser at elva er godt brukt. Dette ga gode muligheter for industrivirksomhet der elva ble brukt som transportvei og uthenting av tømmer samt utbygging av havneområde ved fjorden. Man så etter hvert mulighet for lokal industri og næring særlig i øvre del av elva. Her ble Sagbruk og kraftverk (1915) anlagt med Kviafossen som energikilde. Vassdraget ble ei nasjonal lakseelv i 1973 og vernet mot videre kraftutbygging.

På en annen side har elva fra gammelt av vært kjent for stor og grov laks, der laks opptil 20kg ble fisket nesten årlig. Den største laksen som er registrert veide 27,6 kg og ble fisket av Martin Hjelle 22. mai 1944. I tiden etterpå har mengden laks minket. På 90-tallet ble det fisket noen laks på 15 kg, mens det igjen i 2002 ble fisket en laks på 20kg. Interessen for sportsfiske med utvikling av metoder og utstyr økte. For å bevare fiskemulighetene og omgivelsene ble det gitt strengere restriksjoner for fiske.

De 10 km elveløp fra fjorden til Hornindalsvannet byr på varierende fiskemuligheter for enhver.

Eidselva har en total lengde på 58,5km inkludert Horndøla og Terdøla. Middelvannføringen er på 25,99 m3/s. Vassdraget er påvirket av vassdragsregulering ved at 20km2 (5%) av det høytliggendefeltet til Horndøla er lagt i rør. Nedbørsfeltet er 428,48 m2 stort. Den eneste innsjøen til Eidselva er Hornindalsvatnet.

På grunn av manglende brevann er elva meget sur og er svært kalkfattig. Som et tiltak for å bedre forholdene tilsetter man kalk i Hornindalsvannet. Eid kommune tar vannprøver gjennom hele året for å kartlegge vannkjemi. Per i dag er bestanden av laks og sjøaure god.

Medlemsinfo