Kvalitetsnormstatus

Eidselva

- Nasjonalt laksevassdrag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Middels stor

2023

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 112% siste fem år
Totalbeskatning 50% siste fem år
Overbeskatning 2022 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Tidligere år
Gytebestandsmål: 763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 115% siste fem år
Totalbeskatning 33%  siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 108% siste fem år
Totalbeskatning 40%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 105% siste fem år
Totalbeskatning 41%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 96% siste fem år
Totalbeskatning 36%  siste fem år
Overbeskatning 2018 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 763 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 94% siste fem år
Totalbeskatning 41%  siste fem år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Fiskereguleringene i forskrift var de samme i 2017, men sesongkvoten på laks over 3 kg ble økt fra 7 til 10 fisk. Fangstatatistikken vurderes som svært god (lokalkontakt), men antall solgte og returnerte kort antyder store mangler. Vi antar at det er rapporteringen av kort til fangstrapp.no som ikke er korrekt. Det er opplyst at det ikke var spesielle fiskeforhold i 2017. Fangstene ble noe redusert fra de høye fangstene i 2016. Det ble rapportert at 13 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Det ble gjennomført gytefisktellinger i 2017 på hele anadrom elvestrekning (med unntak av mindre sideelver) under gode observasjonsforhold (Uni Research Miljø). Det ble observert 768 villaks og 20 oppdrettslaks og maksimalbeskatningen ble estimert til 39 %. Det kan ha stått fisk i innsjøen. Uni Research Miljø antar at mellom 70 og 90 % av fisken ble observert, med 80 % som modalverdi, og vi benyttet disse observasjonsandelene til å beregne beskatning.
2018 Fiskereguleringene fra 2017 ble i utgangspunktet viderført, men tørke og lav vannføring gjorde at det bare ble tilltatt med fluefiske og lett markfiske i perioden 25/7 til 12/8. Fangstatatistikken vurderes som svært god (lokalkontakt). Det opplyses at det var svært lav vannføring i juli og første del av august, noe som ga dårlig fiske. Fangstene ble ytterligere noe redusert fra 2017 til 2018, men var fortsatt høyere enn i 2013-15. Det ble rapportert at 16 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Det ble gjennomført gytefisktellinger også i 2018 på hele anadrom elvestrekning (med unntak av mindre sideelver) under gode observasjonsforhold (NORCE LFI Bergen). Det ble observert 753 villaks og 7 oppdrettslaks og maksimalbeskatningen ble estimert til 32 %. Det kan ha stått fisk i innsjøen. NORCE antar at mellom 70 og 90 % av fisken ble observert, med 80 % som modalverdi, og vi benyttet disse observasjonsandelene til å beregne beskatning.
2019 Fiskereguleringene fra 2018 ble viderført i 2019, men uten redskapsbegrensinger. Fangstatatistikken vurderes som svært god (lokalkontakt). Det opplyses at det var lave vannføringer også i 2019, men mindre enn i 2018. Fangstene økte bare svakt fra 2018 til 2019. Det ble rapportert at 6 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Det ble gjennomført gytefisktellinger også i 2019 på hele anadrom elvestrekning (med unntak av mindre sideelver) under svært gode observasjonsforhold (NORCE LFI Bergen), men fisk kan stå i Horningdalsvatnet. Det ble sjekket men ikke observert anadrom fisk i innløpselva Horndøla. Det ble observert 776 villaks og 8 oppdrettslaks. Det antar at 90 % av fisken i vassdraget ble observert. Vi beregnet måloppnåelse fra gytefisktellingene, med 80, 90 og 95 % observasjonsandel.
2020 Fiskereguleringene fra 2019 ble viderført i 2020. Fangstatatistikken vurderes som svært god (lokalkontakt), mens solgte og returnerte kort i fangstrapp.no antyder store mangler. Det er viktig at også denne rapporteringen kommer i orden. Det opplyses at det var god vannføring gjennom hele sesongen, noe som ga god oppvandring og godt fiske. Fangstene økte markant fra 2019, og ble blant de høyeste i tidsserien. Det ble rapportert at 4 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Det ble gjennomført gytefisktellinger også i 2020 på mer enn 90 % av anadrom elvestrekning under svært gode (10 m sikt) observasjonsforhold (NORCE LFI Bergen), men fisk kan stå i Horningdalsvatnet. Det ble observert 853 villaks og 11 oppdrettslaks. Det antas at 90 % av fisken i vassdraget ble observert. Vi beregnet måloppnåelse fra gytefisktellingene, med 80, 90 og 95 % observasjonsandel. Det var en markant økning i fangstandelene fra 2019 til 2020 for små og mellomlaks, men ikke for storlaks, noe som trolig kan knyttes til de gode fiskeforholdene og noe økt kortsalg.
2021 Fiskereguleringene fra 2020 ble i utgangspunktet viderført i 2021. På grunn av svært lav vannførig ble imidlertid sesongen avsluttet 15. august, 14 dager før ordinær sesongslutt. Det bemeres også at arbeid i elva (ny bru) kan ha påvirket oppgangen og at både stengt sjøørretfiske og covid-19 kan ha redusert fisketrykket noe. I samsvar med dette ble fangstene lave - de laveste siden 2014. Fangstatatistikken vurderes som god, men med noen mangler (lokalkontakt). Det nystarte felles forvaltningslaget arbeider med nye rutiner for rapportering. Det ble rapportert at 2 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Det ble gjennomført gytefisktellinger også i 2021 på mer enn 90 % av anadrom elvestrekning under gode (lav vannføring og 10 m sikt) observasjonsforhold (NORCE LFI Bergen), men fisk kan stå i Horningdalsvatnet og i innløpselva (men neppe mye). Det ble observert 784 villaks og seks oppdrettslaks. Det antas at 90 % av fisken i vassdraget ble observert. Vi beregnet måloppnåelse fra gytefisktellingene, med 80, 90 og 95 % observasjonsandel.
2022 Fiskesesongen ble som i forskrift i 2022 (1/6-31/8) uten noen innkorting. Fra 2022 skulle gjenutsatt fisk telle med på kvotene. Det ble rapportert at 5 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Det ble opplyst at det var jevnt innsig og gode fiskeforhold hele sesongen. I samsvar med dette økte fangstene markant og ble blant de høyeste i tidsserien etter 1993. Fangststatistikken vurderes som god (lokalkontakt). Det ble gjennomført gytefisktellinger også i 2022 på mer enn 90 % av anadrom elvestrekning under gode (lav vannføring og 10 m sikt) observasjonsforhold (NORCE LFI Bergen), men fisk kan stå i Horningdalsvatnet og i innløpselva (men neppe mye). Det ble observert 809 villaks og syv oppdrettslaks. Det antas at 90 % av fisken i vassdraget ble observert. Vi beregnet måloppnåelse fra gytefisktellingene, med 80, 90 og 95 % observasjonsandel.
Kultivering
Det har etter våre opplysninger ikke vært drevet kultivering i vassdraget.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1998 34 74 15.02
1999 212 12 32 31 12.2
2000 446 11 10.9
2001 422 13 17 53 13.3
2002 116 7 71 35 6.9
2003 192 6 18 22 5.7
2004 186 4 51 20 3.7
2005 325 3 64 39 2.8
2006 240 8 23 9 7.5
2007 143 8 28 29 7.7
2008 224 7 89 32 7.14
2009 153 3 103 38 3.3
2010 258 12 107 29 12.4
2011 407 5 4.7
2012 397 3 3
2013 220 4 3.6
2014 101 4 86 27 4
2015 315 2 125 21 1.9
2016 361 6 6.4
2017 399 1 1
2018 313 0.3 0.3
2019 365 1 1.1
2020 599 0.5 0.5
2021 134 1 0.7
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.