Kartlegging av utvandringstidspunkt og marin atferd til smolt av laks og sjøørret

Beskrivelse

Norges miljø-og biovitskaplege universitet (NMBU) kjører et prosjekt som har fått navnet KLAFF (Kunnskap Laks, Aure, Forvaltningsfiske). Det ble startet opp i 2017 i Strynevassdraget. I 2018 søkte Eid elveeierlag om å bli omfattet av prosjektet. Det ble fanget inn 120 smolt av laks og sjøørret som fikk innoperert en liten akkustisk sender i magen. Ved hjelp av lyttebøyer i elva og i Nordfjorden blir posisjon og dybde til smolten registrert. Senderene varer i ca 3 år, så sjøørreten sine vandringer mellom fjordsystem og elv kan registreres.

Aktiviteten i 2020 er førebels uavklart. Prosjektet søkjer etter finansiering hjå oppdrettarane for å halde fram noko lenger.

Rapporten kan leses her: https://static02.nmbu.no/mina/publikasjoner/mina_fagrapport/pdf/mif48.pdf 

Økonomi

Det søkes om midler til å fortsette prosjektet.

Evaluert
Yes