Kvalitetsnormstatus

Audna

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 1210 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2023

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% 2018-2021
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% 2018-2021
Høstbart overskudd i prosent av normalt 83% 2018-2021
Totalbeskatning % 2018-2021
Overbeskatning 2022
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet. Vurderingen er basert på årene 2018-2021, fordi rådet ikke fant det forsvarlig å vurdere oppnåelse av gytebetandsmål i det ekstremt tørre året 2022.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Tidligere år
Gytebestandsmål: 1210 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 106% siste fem år
Totalbeskatning 46%  siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1210 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 102% siste fem år
Totalbeskatning 54%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet. Det er imidlertid mulig at beskatningen kan ha økt mer enn vi har antatt i de senere år.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1210 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 105% siste fem år
Totalbeskatning 52%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1210 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 105% siste fem år
Totalbeskatning 40%  siste fem år
Overbeskatning 2018 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1210 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 103% siste fem år
Totalbeskatning 53%  siste fem år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Fiskereguleringene ble de samme i 2017 som i 2016. Fiskeforholdene vurderes som normale i 2017 og innsatsen er i økning (Fylkesmannen). I henhold til fangstrapp.no økte kortsalget ytterligere. Rapporteringen oppgis å ha blitt bedre, men solgte og returnerte kort i fangstrapp.no antyder store mangler. Fangsten i de to nye ukene utgjorde bare 2 % av totalfangsten (på vektbasis). Med utgangspunkt i gjennomsnittsfangst pr døgn, utgjorde fangstene i fredningdøgnene som ble tatt bort 16 % av totalfangsten. Det ble rapportert at 11 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt (mest smålaks). Selv om fiskeforholdene trolig ikke var like gode som i 2016, tilsa økt fisketrykk at vi også i 2017 brukte standardverdier for moderat beskatning i 2017.
2018 Fiskereguleringene ble de samme i 2018 som i 2017, men det er ikke rapportert fangst i september. Dette tyder på at sesongen ikke ble forlenget i 2018. Det opplyses at det var en uvanlig lag periode med lav vannføring. I henhold til fangstrapp.no ble kortsalget markant redusert fra 2017. Solgte og returnerte kort i fangstrapp.no viser at rapporteringen nå er svært god. Fangsten ble mer enn halvert fra 2017 til 2018, og endte på nivå med 2014. 76 % av fangstene ble gjort i løpet av august. Det ble rapportert at 6 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Fiskeforhold og kortsalg tilsa at vi brukte svært lav beskatning i 2018.
2019 Sesongen ble etter midtsesongevalueringen utvidet med to uker i 2019, og varte fra 1/6 til 15/9. I september skulle all hunnlaks over 3 kg gjenutsettes. Det opplyses at det var en ganske normale fiskeforhold, men lite vann i deler av juli men bra forhold i starten og i augut/september. I henhold til fangstrapp.no økte kortsalget markant markant og endte på nivå med 2017. Solgte og returnerte kort i fangstrapp.no viser at rapporteringen har noen mangler, men dette skyldes i henhold tillokalkontakt at det er skrevet ut mange flere sesongkort til grunneiere og mange av disse brukes og returneres ikke. Rapporteringen av døgnkort og ukekort er god. Fangsten økte igjen og endte noe høyere enn i 2017. Fangstene var mer jevnt fordelt utover seongen, men størst fra midten av juli og utvover. Det ble rapportert at 8 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Fiskeforhold, kortsalg og fordi vi nå regner fra samlet fangst (inkludert gjeutsatt), tilsa at vi brukte standardverdien for moderat fangstandel i 2019.
2020 Som i 2019 ble sesongen etter midtsesongevalueringen utvidet med to uker i 2020, og varte fra 1/6 til 15/9. I september skulle all hunnlaks over 3 kg gjenutsettes. Det opplyses at det var generelt gode fiskeforhold i juni og juli. I henhold til både lokalkontakt og fangstrapp økte kortsalget noe fra 2019 til 2020. Solgte og returnerte kort i fangstrapp.no antyder at rapporteringen fortsatt har mangler, mens lokalkontakt vurderer den som god. Det er svikt på sesongkort, og det er mulig at det fortsatt er utfordringer med grunneierkort som ikke benyttes eller rapporteres. Rapporteringen av døgnkort og ukekort er fortsatt god. Fangstene økte ytterligere og ble blandt de høyeste i tidsserien. Fangstene var relativt jevnt fordelt utover seongen, men størst fra slutten av juni til starten av august. 7 % av totalfangsten ble tatt i september. Det ble rapportert at 10 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Bra fiskeforhold, økt kortsalg og lang sesong tilsa, under tvil, at vi brukte standardverdien for moderat fangstandel også i 2020.
2021 I ny forskrift ble det fra 2021 ikke mulighet for å utvide fiskesesongen ut over 31. august, og sesongen ble i effekt 14 dager kortere i 2021 enn i 2020. I Melhusfossen i sone 4 ble det innført lokal forskrift om fredning mellom kl.23.00 til kl.04.00 (nattestengning) gjennom hele sesongen. Døgnkvoten ble endret fra to laksefisk til en laks og en sjøørret. Det opplyses at sesongen 2021 var preget av tørke og relativt lav vannføring i Audnaelva, spesielt var august måned tørr i forhold til normale år. I henhold til både lokalkontakt økte kortsalget sammlignet med 2019. Solgte og returnerte kort i fangstrapp.no antyder at rapporteringen fortsatt har mangler, mens lokalkontakt vurderer den som god. Fangstene ble marginalt redusert fra 2020 til 2021, og var på nivå med 2019. Fangstene var relativt jevnt fordelt utover seongen, med noe lave fangster midt på sommeren, men ikke spesielt dårlig i august til tross for lav vannføring. I 2020 ble 7 % av totalfangsten ble tatt i september, som nå ikke lengre inngår i fisket. Det ble rapportert at 6 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Bra fiske til tross for rapporter om lav vannføring og innkorting av sesong tilsa at vi brukte standardverdien for moderat fangstandel også i 2021.
2022 Fiskereglene fra 2021 ble i all hovedsak videreført i 2022, det ble bare innført noen redskapsbegrensinger i deler av sone 4 (Mehusfossen). Det opplyses at det var meget lav vannføring gjennom hele sesongen og at elva var stort sett ikke var fiskbar, med unntak av ett par dager i begynnelsen av august). Vannføringen øke i siste del av september, da var fisket slutt). I samsvar med fiskeforholdene ble fangstene ble svært sterkt redusert (til 74 laks med samlet vekt 196 kg) og ble det laveste siden 2010 (som også var et ekstremt tørt år). Selv om vi bruker standardverdier for ekstraordinær lav beskatning blir estimert gytebestand urealistisk liten. Dette tilsa at vi ikke fant det forsvarlig å vurdere måloppnåelse for 2022.
Kultivering
Årlige yngelutsettinger siden begynnelsen av 1980-tallet fra eget anlegg, men bare øyerogn (114 000 i 2009 og 60 000 i 2010) de siste år. Stamfiske etter sesongslutt (21 hunner i 2009 og 17 i 2010). I 2011 ble det satt ut 62 000 øyerogn, og tatt ut 19 hanner og 20 hunner i eget stamfiske. Det har ikke vært drevet kultivering etter 2013.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1997 51 2 0.41
1998 37 0 0
1999 53 2 0.41
2000 91 5 1.02
2003 42 0 0
2006 53 0 0
2007 8 0 48 4 0.85
2008 68 2 0.3
2009 44 0 0
2010 44 0 0
2011 39 1.1
2014 14 0 0
2015 70 0 0
2016 189 0 0
2017 116 0 0
2018 61 0 0
2019 100 0 0
2020 60 0 0
2021 87 0 0
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.