Restaurering av gytebekker for sjøørret og smålaks

Beskrivelse

Langs Eidselva er det flere elver og bekker som tidlegere var gode gyte-og oppvekstplasser for sjøørret og smålaks. Utslipp av silosaft på 1960 –70 tallet, nedslamming av gytegrus, oppgangshinder i form av rør under veier ol. har forringet disse lokalitetene. Spesielt for sjøørret, som er i en sårbar situasjon pga. lakselus, er det viktig å øke produksjonen i elva ved å ta i bruk de gamle lokalitetene.

 

Tiltak 2018

Nedsette en arbeidsgruppe med medlemmer fra elveeierlaget og sportsfiskerlaget.

Lage oversikt over aktuelle lokaliteter

Lage planer for noen av elvene i samarbeid med grunneiere og andre rettighetshavere.

Sende søknad om tilskudd

 

Tiltak 2019

Utsett til 2020 - 2021. Søknad om midlar til tiltak i Leivdøla vart utsett slik at vi ikkje har søknader inne i 2020.

Restaurere minst 2 bekker.

Økonomi

Utredes.