Kamera i elva ved Skipenesbrua

Beskrivelse

I planperioden gjennomføres arbeidet med elektronisk overvåking av elva. Dette vil bedre oversikten over oppgang av fisk; både villfisk og oppdrettsfisk. Det blir også lettere å dokumentere kobbe i elva.

Arbeidet er allereide kommet godt i gang der ett kamera er montert og er under uttesting. I løpet av planperioden skal det planlegges og bygges ny bru. Tiltaksplanen må derfor endrast når den endelige byggeplanen til Statens vegvesen er klar. Arbeidet kan starte høsten 2019

Status Mai 2018

Avtale med Statens vegvesen om å tå i bruk Skipenesbrua til kameraovervåking

Sammarbeidsavtale med Eid vgs.

Innenfor fysisk infrastruktur er gangbru og heisbart kamerastativ under brua monteres, ett kamera er montert og i drift. Det andre er til reparasjon. Kabling/overføring av data til Eid vgs er fullført. 

Tiltak som begynner i 2018:

Kamera skal settes i drift og levere videoopptak for sesongen 2018. Eid elveeigarlag/Eid vgs har ansvaret sammen med samarbeidspart Statens vegvesen og Eid vgs.

Tiltak 2019:

Automatisere avlesing av kamera Webløysing Registrering av vanntemperatur og vannstand

Tiltak 2020 – 2022:

Automatisk sortering av video Vurdere ny kamerateknologi og programvare. Har store datamengder lagra. Komen godt i gang med automatisk sortering og kan lagre klipp med fisk automatisk.

Økonomi

Finansieres av lagets egne midler.