Norske Lakseelver

STyret i NL_2021.jpg

- for mer liv i elva

Norske Lakseelver

NL er en partipolitisk nøytral og landsomfattende forening for forvaltningslag eller tilsvarende sammenslutninger i vassdrag med anadrom laksefisk.

Les mer

Norske Lakseelver representerer forvaltningslag i 108  lakseførende vassdrag. Medlemslagene er spredt over hele landet fra Lakselv og Kongsfjordelva i nord, til Mandalselva og Audna i sør. Gjennom medlemslagene representerer Norske Lakseelver omlag 10 000 fiskerettshavere. Det utgjør ca 70 % av alle rettighetshavere til laksevassdrag i Norge.

Organisasjonen er åpen for individuelt støttemedlemskap.

Norske Lakseelver jobber i tråd med vedtektenes formål og bistår bl.a. medlemslag i saker der de har behov for bistand og rådgivning. Kombinasjonen av lokal kunnskap og en sterk felles organisasjon gir faglig tyngde og troverdighet. 

Medlemsrettede aktiviteter inkluderer:

 • arrangering av regionmøter som en arena for kunnskapsutveksling og kontakt mellom elveeiere, fiskeforeninger, lokale og sentrale myndigheter
 • arrangering av interne møter/sekretariatsmøter for tillitsvalgte og ansatte med særskilt driftsansvar i elvene
 • formidling av relevante nyheter via hjemmesida www.lakselver.no
 • formidling av aktuelle saker, støtteordninger og aktiviteter (møter og seminarer) via nyhetsbrev pr. e-post
 • sammenstilling av fangststatistikk og formidling av denne til media, forvaltning og politikere
 • utgivelse av medlemsbladet Villaksnytt
 • hjelp til arrangering av Villaksens dag
 • hjelp til oppfølging av lokale saker rettet mot media, myndigheter og politikere
 • hjelp til utforming av høringsuttalelser og søknader
 • tilbud om deltakelse i aktuelle prosjekter
 • hjelp til å innfri nye krav om pliktig organisering og valg av organisasjonsform
 • hjelp til utforming og oppdatering av driftsplaner ol.
 • organisasjonskurs tilpasset ditt forvaltningslags behov
 • tilbud om profileringsmateriell (kopper, buffer, t-skjorter, capser, buttons mm.)

Les alle medlemsfordelene våre her.