Norske Lakseelver

Sentrale dokumenter

Her finner du en oversikt over sentrale dokumenter for alle som forvalter vassdrag. Her har vi også samlet alle brosjyrer, plakater og annet informasjonsmateriell. 

Onsdag 19.august 2015 / 09:32

Lokal forvaltning forholder seg til det kunnskapsgrunnlaget som utarbeides av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). For elvene har VRL en nettbasert løsning som viser elvens status i henhold til Kvalitetsnorm for villaks. VRL utarbeider jevnlig beskatningsråd for de enkelte lakseelvene og sjølaksefiskeområdene.

Miljødirektoratet legger disse rådene til grunn for sine innstillinger til fisketider og kvoter. Miljødirektoratets siste innstilling for perioden 2021-26 finner du i linkene her.

Vedtatte fisketider for alle elver.

Pliktig organisering

Norske Lakseelver kan bistå i arbeidet med pliktig organisering av rettighetshavere i laksevassdrag, etter forskrift i Lakse- og innlandsfiskeloven. Les mer om hvordan NL kan bistå ved å klikke på denne lenken.

Maler for organisasjonsarbeid

Støtteskjemaer til håndbok i elveoppsyn

 

Vassdragsregulering og revisjonsarbeid

Årsmeldinger Norske Lakseelver

Gjeldende arbeidsplan for Norske Lakseelver (2020-2022)

Tidligere arbeidsplaner

Juridiske utredninger

Forskningsbasert kunnskap

  • Vitenskapelig råd for lakseforvaltning kartlegger og overvåker norske lakseelver. De gir ut årlige statusrapporter og vurderer trusselbildet.
  • Havforskningsinstituttet overvåker påvirkningen fra oppdrettsindustrien på villaks og andre marine organismer. Herunder rømt oppdrettslaks og lakselus.
  • CEDREN forsker på fornybar energi - deriblant kraftverk i elver.
  • NORCE (Tidligere UNI Miljø) kartlegger og analyserer elver og forsker spesielt på effekter av flom og flomsikring.