En fisker ved elva blant storslåtte fjell i bakgrunnen, og blomster i forgrunnen.
Olden, Vestland fylke. Fotograf: Hans Kristian Krogh-Hanssen.
Norske Lakseelver

Sentrale dokumenter

Her finner du en oversikt over sentrale dokumenter for alle som forvalter vassdrag. Her har vi også samlet alle brosjyrer, plakater og annet informasjonsmateriell. 

onsdag 19.august 2015 / 09:32

Lokal forvaltning forholder seg til det kunnskapsgrunnlaget som utarbeides av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). For elvene har VRL en nettbasert løsning som viser elvens status i henhold til Kvalitetsnorm for villaks. VRL utarbeider jevnlig beskatningsråd for de enkelte lakseelvene og sjølaksefiskeområdene.

Miljødirektoratet legger disse rådene til grunn for sine innstillinger til fisketider og kvoter.

Endringer i fisketider sjø og elv 2023

Endringer i fisketider for sjø og elv 2022.

Miljødirektoratets siste innstilling for perioden 2021-26 finner du i linkene her.

Vedtatte fisketider for alle elver.

Forvaltning av laks

I rapporten fra NINA beskrives det hvordan lakseforvaltningen er bygd opp. Det beskrives hvordan laksefisket forvaltes, hvem som har rett til å fiske, hvordan fiskeregler bestemmes, og hvordan fangststatistikken fra sjølaksefisket og elvefisket samles og brukes, mm.

Pliktig organisering

Norske Lakseelver kan bistå i arbeidet med pliktig organisering av rettighetshavere i laksevassdrag, etter forskrift i Lakse- og innlandsfiskeloven. Les mer om hvordan NL kan bistå ved å klikke på denne lenken.

Forvaltning av elva

Maler for fiskeregler

For å sikre entydige og gyldige fiskeregler, har NL utviklet disse malene som kan tilpasses den enkelte elv. Malene er kvalitetssikret av Miljødirektoratet. Nb! Det er viktig å laste ned følgedokumentet for en grundig forklaring på reglene.


Maler for organisasjonsarbeid

Støtteskjemaer til håndbok i elveoppsyn

 

Politiske trykksaker

 

Vassdragsregulering og revisjonsarbeid

Årsmeldinger Norske Lakseelver

Gjeldende arbeidsplan for Norske Lakseelver (2022-2024)

 

Etiske retningslinjer for Norske Lakseelver


Tidligere arbeidsplaner


Juridiske utredninger


Forskningsbasert kunnskap

  • Vitenskapelig råd for lakseforvaltning kartlegger og overvåker norske lakseelver. De gir ut årlige statusrapporter og vurderer trusselbildet.
  • Havforskningsinstituttet overvåker påvirkningen fra oppdrettsindustrien på villaks og andre marine organismer. Herunder rømt oppdrettslaks og lakselus.
  • CEDREN forsker på fornybar energi - deriblant kraftverk i elver.
  • NORCE (Tidligere UNI Miljø) kartlegger og analyserer elver og forsker spesielt på effekter av flom og flomsikring.