Laks i Surna.
For å sikre levedyktige bestander av vill laksefisk og framtidige generasjoners muligheter til sportsfiske, må bestandene forvaltes godt og truslene fjernes. Fotograf: Trond Kjærstad
Norske Lakseelver/Arbeidsområder

Bevare og styrke bestandene av vill laksefisk

For at rettighetshaverne skal kunne høste et overskudd av vill laksefisk og utvikle et tilrettelagt sportsfiske, må bestandene av anadrom laksefiske styrkes og deres leveområder sikres.

Paal
torsdag 21.mai 2015 / 14:13

For å lykkes i dette arbeidet, må ansvaret for å ivareta vill laksefisk tydeliggjøres i andre næringer som påvirker både bestandssituasjonen og leveområdene. Her vil den nye kvalitetsnormen for villaks kunne spille en avgjørende rolle (hjemlet i Naturmangfoldloven og vedtatt i Kong. res. høsten 2013).

Norske Lakseelver vil vi rette spesiell oppmerksomhet mot trusler og inngrep i forbindelse med som oppdrettsindustri, gruveindustri og vassdragsregulering. Videre vil vi jobbe for en bærekraftig høsting og fordeling av fiskeressursene, samt bevaring av laksens leveområder i elv og sjø. NL vil også prioritere innsatsen for økte bevilgninger til gyrobekjempelse, kalking og ulike kultiveringstiltak. Se mer om dette i de enkelte artiklene under arbeidsplanen.