Laks på kroken i Eira
Lakseturisme har tradisjonelt vært et viktig produkt for næringsutvikling i bygdene langs elvene. Her kjøres laks i Eira, en elv som tidlig ble oppdaget av de engelske laksefiskepionerene.
Norske Lakseelver/Arbeidsområder

Laksefisketurisme

Norske Lakseelver vil arbeide for utviklingen av sportsfiske i laksevassdrag både som viktig friluftslivsaktivitet for folk flest og en viktig næring for rettighetshaverne.

Paal
Torsdag 21.mai 2015 / 02:44

Laksefisketurisme må baseres på bærekraftig forvaltning og høsting av fiskeressursene. Rettighetshaverne bør få bedre økonomiske og juridiske rammevilkår for å utvikle og drive laksefisketurisme. Dette gjelder også i vassdrag som er kalket og gyrobehandlet. Norske Lakseelver vil jobbe for å:

  • Gjøre mer laksefiske tilgjengelig for å øke tilbudet av laksefiske for folk flest og bidra til økt lokal verdiskaping
  • Utvikle et bredt spekter av laksefisketilbud som øker fangstmulighetene og kvaliteten på fiskeopplevelsene for folk flest
  • Utvikle metoder og verktøy for å stimulere til grunneiersamarbeid for å utvikle et attraktivt laksefiskeprodukt og bidra til å realisere inntektspotensialet i lakseelvene
  • Samarbeide med Innovasjon Norge og aktuelle aktører om å utvikle laksefisketurisme
  • Etablere regionale nettverk for å utvikle lakseturismen basert på lokale fortrinn og kvaliteter
  • Samarbeide med andre organisasjoner (eks.: Norges Bondelag, Hanen, Virke Reiseliv og NHO Reiseliv) for å synliggjøre laksefisket i det naturbaserte reiselivet
  • Bidra til å styrke de lokale laksebestandene for å danne grunnlag for et mer attraktivt sportsfiske. Dette kan gjøres gjennom god lokal forvalting i elvene, men også ved å redusere uttak av laks i sjø.

Arronderingsprosjektet - håndbok 2020

Norske Lakseelver har over i lang periode jobbet med et arranderingsprosjekt, som har som mål å finne ut hvordan fiskerettene bør samarbeide for å tilby sportsfiskerne et type laksefiske de ønsker å betale for. Mange av elvene i landet har "ugnstig" oppdeling av fiskerettene, noe som krever at rettighetshaverne samarbeider om salg av fiskekort for å oppnå et best mulig turismeprodukt. Det vil i 2020 bli jobbet med å utarbeide en håndbok om nettopp dette. 

Hvis du som rettighetshaver eller laget som medlem i Norske Lakseelver ønsker hjelp til å utvikle et turismeprodukt i lakseelva di, så ta gjerne kontakt med oss. Prosjektleder er Vegard Heggem, vegard@aunan.no tlf: 92261414