Oppdrettsmerd
Dagens løsning, med åpne notmerder hvor vann og parasitter strømmer fritt inn og ut, er ikke bærekraftig.
Norske Lakseelver/Arbeidsområder

Lukket oppdrettsteknologi

Norske Lakseelver jobber aktivt for at politikerne stiller så strenge miljøkrav til oppdrettsindustrien at lukket teknologi blir det naturlige valget. Rømt fisk og lus må stanses. Lukkede oppdrettsanlegg ville fjernet problemet med lakselus og annen smitte mellom villfisk og oppdrettsfisk .

Paal
tirsdag 19.mai 2015 / 13:05

Lav sjøoverlevelse for laksefisk krever at oppdrettsindustrien tar et langt større ansvar for sine negative miljøeffekter. I første rekke forårsaket av lakselus og rømt oppdrettsfisk, som sammen og hver for seg kan true både mulighetene til høsting, og i verste fall enkeltbestanders eksistens. Norske Lakseelver vil derfor ta en aktiv rolle overfor myndighetene og oppdrettsnæringen for å synliggjøre de mange negative effektene oppdrett påfører villfisk. Dette arbeidet må prioriteres svært høyt. Norske Lakseelver vil derfor jobbe for:

  • innføring av et merke- og sporingssystem for all oppdrettsfisk
  • overgang til flytende lukket oppdrettsteknologi
  • innføring av lover og forskrifter som legger til grunn at forurenser skal betale
  • innføring av en miljøavgift øremerket avbøtende tiltak for å styrke villfiskbestandene
  • innføring av pålegg om bedret biomassekontroll, utvidet brakklegging og tiltak som reduserer faren for smittespredning mellom oppdrettsfisk og villfisk
  • mer nyansert lakselusstatistikk som viser fjordområder hvor tålegrensen for villaks overskrides. Fylkesvise gjennomsnittstall kamuflerer dette.
  • økt innsyn i lakselusnivåer, resistens, sykdomstilfeller og miljøtilstand for alle oppdrettslokaliteter
  • offentlige miljøkrav overfor oppdrettsindustrien på alle nivåer (lokalt, regionalt, nasjonalt), bl.a. gjennom ordningen med Grønne konsesjoner