Norske Lakseelver/Arbeidsområder

Region- og fagmøter

Hvert år arrangerer vi regionale møter om anadrom fisk i de fleste "laksefylkene" i landet. I tillegg har vi årlig minimum ét større fagseminar.

Paal
onsdag 22.januar 2020 / 14:18

Regionmøter

Regionale møter om anadrom fisk har blitt en populær møteplass hvor de lokale forvaltningslagene møtes sammen med fylkets fiskeforvalter. Regionmøtene er gode møteplasser hvor programmet er tilpasset forvaltningslagenes behov og ønsker. I forkant av hvert regionmøte får våre medlemmer i regionen et varsel om regionmøtet og samtidig mulighet til å spille inn forslag til tema i programmet. Invitasjon til regionmøtene sendes til alle forvaltningslag i fylket, så fremt vi har kontaktinformasjon. 

For å arrangere disse regionmøtene er Norske Lakseelver avhengig av finansiell støtte fra fiskeforvalter. Dette søker vi om årlig i alle fylker. 

I 2020 fulgte vi trenden med digitale webinarer temabassert. Dette fikk vi svært gode tilbakemeldinger på, og dette vil nok bli et supplement i framtiden, som et tillegg til fysiske møter. 

Fagseminar

Hver høst, i midten av oktober, arrangerer vi Norske Lakseelvers årlige medlemsmøte med fagsminar. Våre medlemmer får i forkant mulighet til å spille inn forslag til tema i programmet. På dette møtet deltar som regel representanter fra Miljødirektoratet, Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning, Norsk Intitutt for Naturforskning, Statens Naturoppsyn og Mattilsynet. 

I tillegg til dette årlige fagseminaret i oktober, arrangerer vi alltid fagseminar i forbindelse med Landsmøtet som er annenhvert år.