Fisker på bru
Tovdalselva er en av elvene hvor laksen har vendt tilbake etter storstilt kalkingsprosjekt.
Norske Lakseelver/Arbeidsområder

Kalking

Paal
tirsdag 19.mai 2015 / 13:37

Stortinget bevilget høsten 2014 mer penger til kalking av forsurede laksevassdrag på Sør- og Vestlandet. Dette er utrolig viktig, ettersom kalking fortsatt er nødvendig for å sikre at vannkvaliteten er bra nok til laks og ørret. I 2015 vil Norske Lakseelver arrangere studietur for journalister til noen av elvene på Sørlandet.

Norske Lakseelver vil arbeide for at Stortinget fortsetter å bevilge midler til å kalke lakseførende vassdrag, jfr. handlingsplan for kalking av vassdrag i Norge.  Reduksjon i bevilgningene i forhold til handlingsplanen pga. redusert tilførsel av sur nedbør skal i tilfelle kun skje ut fra en omforent faglig vurdering.

  • NL vil være i dialog med Miljødirektoratet i oppfølgingen av den nye handlingsplanen for kalking
  • NL vil være aktive i høringer i Næringskomiteen og Energi- og miljøkomiteen ifb. Stadsbudsjettet og vil løpende følge opp aktuelle stortingspolitikere