Velg Villaksen i Nausta 2015
Norske Lakseelver/Prosjekt

Velg Villaksen

Norske Lakseelver vil jobbe for å øke kunnskapen om villaks og sjøørret blant politikerne. Vær med å bidra for å få dine lokalpolitikere til å kjempe for Norges arvesølv!

Paal
mandag 01.april 2019 / 12:40

Villaksen kommer under påvirkning fra en rekke faktorer som elveeierne ikke har mulighet eller myndighet til å påvirke direkte. En rekke viktige samfunnsinteresser, som for eksempel kraftproduksjon, lakseoppdrett og mineralutvinning, har i dag negative konsekvenser for villaksens livsbetingelser.

Styrket kunnskapsgrunnlag

Avveininger mellom samfunnsinteresser foretas av politikere. Daglig gjøres det prioriteringer i kommunestyrer, fylkesting, Storting eller regjering som påvirker levevilkårene for villaksen. Norske Lakseelver ønsker at politikerne skal gjøre disse prioriteringene med et best mulig kunnskapsgrunnlag om villaksen.

For å oppnå dette jobber Norske Lakseelver aktivt med å komme i inngrep med politikere, både gjennom direkte kontakt i møter, høringer og seminarer, og indirekte gjennom media. I forbindelse med stortingsvalget 2013 ble dette arbeidet styrket gjennom flere aktiviteter som ble organisert gjennom et ettårig prosjekt som ble kalt Velg villaksen 2013. Prosjektet var vellykket på mange måter og det har derfor blitt gjennomført Velg Villaksen-arrangementer hvert år siden.

Landbruksministeren på laksefiske i Stjørdalselva. Foto Eva Thorstad (NINA)
Landbruksministeren på laksefiske i Stjørdalselva. Foto Eva Thorstad (NINA)

Kommune og fylkeskommune

Kommunene er en del av den offentlige lakseforvaltningen, og har ansvaret for flere oppgaver som er hjemlet i lakse- og innlandsfiskeloven. Kommunene har bl.a. ansvar for å legge til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i fiskeressursene. Tilflytting og bosetting er prioriterte saker i de fleste kommuner, og attraktive fritidsmuligheter for befolkningen er viktig i så måte. Et spennende laksefiske tar seg bra ut på kommunenes liste over argumenter for å flytte til nettopp den kommunen. Villaksen er en symbolart som nordmenn er stolte av. Det er stas å ha ei livskraftig lakseelv i kommunen sin. Laksen bidrar til identitetsfølelse hos befolkningen, og er derfor noe som kommunepolitikere vil være opptatte av å ivareta.

Det politiske fylkesnivået har ingen formell rolle i villaksforvaltningen, men har andre ansvarsområder med stor betydning for villaksen. Fylkeskommunene har ansvaret for å koordinere den langsiktige satsingen på reiselivet, og skal være en utviklingsaktør for reiselivsinteressene i regionen. Videre har fylkeskommunen en sentral rolle i akvakulturforvaltningen med et koordinerende ansvar ved tildeling av konsesjoner og lokaliteter etter akvakulturloven.

Velg Villaksen-arrangement

Prosjektet Velg Villaksen koordineres av prosjektleder Vegard Heggem. De elvene som ønsker å arrangerer får god hjelp til planlegging og gjennomføring. Arrangementet kan gjennomføres på flere måter, og tilpasses lokale forhold, utfordringer og status for villaks og sjøørret. Det essensielle er å samle en knippe lokalpolitikere (og evt. Stortingspolitikere med tilhøring) til et fagmøte som kombineres med en befaring eller fisketur i elva. 

En flott Vossolaks fotografert i sitt rette element. Foto Hans Kristian Krogh Hansen
En flott Vossolaks fotografert i sitt rette element. Foto Hans Kristian Krogh Hansen

Hvis du er interessert i å påvirke politikerne der du bor, ta kontakt med Vegard på epost vegard@aunan.no eller tlf: 92 26 14 14