Norske Lakseelver/Vedtekter

Vedtekter for Norske Lakseelver

Vedtektene er sist gang endret av landsmøtet 30/10 2020.

Paal
onsdag 20.mai 2015 / 15:02

Organisasjonen ble konstituert på Stjørdal 6. mai 1992, og vedtektene ble sist endret av landsmøtet 30. oktober 2020.

§ 1. Navn og organisasjonsform

Organisasjonens navn er Norske Lakseelver (NL).
NL er en partipolitisk nøytral og landsomfattende forening, med kontor i Oslo.
Medlemmene er ikke ansvarlig for foreningens forpliktelser.

§ 2. Formål

NLs formål er å ivareta medlemslagene, øvrige forvaltere og allmennhetens interesser med bevaring, bruk og utvikling av de ressurser som knytter seg til ville anadrome laksefisk, herunder laks, sjøørret og sjørøye, ihht. lakse- og innlandsfiskloven.

NL skal:

 • Arbeide for å sikre en langsiktig bærekraftig forvaltning av fiskestammene og fiskeressursene.
 • Bistå medlemslagene med å tilrettelegge tilbud og aktiviteter for alle.
 • Bistå medlemslagene i organisering og drift av lakseelver i tråd med lovkravene.
 • Sikre naturgrunnlaget og rammebetingelser for anadrom laksefisk gjennom kontakt med offentlig forvaltning og politiske myndigheter.
 • Være den viktigste kunnskapsformidleren i politiske saker om anadrome laksefisk.

§ 3. Medlemskap

Som medlem i NL kan tas opp:

 • Forvaltningslag i vassdrag med anadrom laksefisk eller tilsvarende sammenslutninger, heretter kalt medlemslag.
 • Støttemedlemmer, det være seg enkeltpersoner, organisasjoner, kommuner og bedrifter som ønsker å støtte det arbeidet som NL gjør. Forvaltningslag nevnt i første punkt kan ikke være støttemedlem.

NL er åpen for alle forvaltningslag som forvalter anadrom laksefisk. Tvilstilfeller om medlemskap og støttemedlemskap avgjøres av styret.


 

§ 4. Styret

NL ledes av et styre på 8 medlemmer. Av styrets medlemmer velges 6 av landsmøtet. De resterende 2 oppnevnes av styret i Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund. Styret kan opprette et arbeidsutvalg bestående av styrets leder, nestleder og generalsekretær.

Styret skal:

 • Lede arbeidet i samsvar med vedtektene, retningslinjer og arbeidsplan vedtatt av landsmøtet.
 • Behandle saker og innspill fra forvaltningslagene.
 • Representere NL overfor myndigheter og institusjoner.
 • Tilrettelegge landsmøte, fagsamlinger o.l.
 • Ha ansvar for økonomistyringen, herunder prioritere organisasjonens aktiviteter.
 • Ansette leder av administrasjonen og vedta overordnet personalpolitikk.

 
Ved forfall til styremøte innkalles varamedlem etter rekkefølge.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer (inkludert varamedlemmer) er til stede. For gyldig styrevedtak kreves simpelt flertall, likevel alltid minst 3 stemmer for. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 5. Valgkomiteen

Valgkomiteen fremmer forslag til kandidater etter innspill fra medlemslagene.

Valgkomiteen velges av landsmøtet og konstituerer seg selv.

Valgkomiteen har som oppgave å fremme forslag til valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor, samt foreslå godgjøring av styrets leder og øvrige styremedlemmer.

§ 6. Landsmøtet

Landsmøtet holdes hvert 2. år, innen utgangen av mai måned. Medlemslagene innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. Sakspapirer sendes ut minst 2 uker før landsmøtet. Styret er ansvarlig for innkalling og oppnevning av møteleder.

Landsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering med godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen i fellesskap med møteleder. 
 3. Styrets 2-års beretning.
 4. Reviderte årlige regnskap for 2-årsperioden.
 5. Arbeidsplan for kommende periode.
 6. Fastsette årskontingent for medlemslagene frem til neste landsmøte.
 7. Dersom landsmøtet vedtar spesielle tiltak som etter landsmøtets vurdering krever medlemsfinansiering ut over ordinær kontingent, kan landsmøtet med ¾ flertall vedta en særskilt kontingent for medlemslagene.
 8. Behandle lovlig innkomne saker. Medlemslagene og styret har rett til å legge fram saker for landsmøtet. Saker som legges fram må ligge innenfor organisasjonens formål og de saker som etter vedtektene skal behandles av landsmøtet. Ved tvil avgjør styret om saken skal fremmes for landsmøtet. Saker til landsmøtet må være styret i hende minst 6 uker før møtet holdes.
   
 9. Valg:
  1. Styrets leder velges for 2 år.
  2. De av styrets 5 medlemmer som velges av landsmøtet og som er på valg, velges for 4 år. Styret velger selv nestleder.
  3. Det velges 3 varamedlemmer for 2 år i nummerorden.
  4. Det velges revisor med offentlig godkjennelse.
  5. Det velges valgkomite på 4 medlemmer.

Styrets medlemmer, varamedlemmer samt valgkomitemedlemmer skal om mulig være fordelt på ulike landsdeler og mellom store og små vassdrag.

Avstemming:

 1. Ethvert medlemslag som har betalt årskontingenten innen 1. mars har stemmerett på landsmøte.
 2. Hvert medlemslag har en stemme.
 3. Når et medlemslag krever det eller det følger av vedtektene, skal det likevel gjennomføres gradert stemmegivning. Stemmene fordeles på bakgrunn av summen av (i) gjennomsnittlig fangst de siste tre årene og (ii) gytebestandsmålet (GBM) for det enkelte vassdrag, med en stemme pr. påbegynte 2000 kg, likevel maksimalt 15 stemmer pr. lag.
 4. Et medlemslag kan møte med inntil to skriftlige fullmakter fra andre medlemslag.
 5. Alle avstemninger under Landsmøtet foregår ved håndsopprekning. Skriftlig avstemning gjennomføres dersom minst et medlemslag forlanger det. Det samme gjelder for gradert stemmegiving. Landsmøtet treffer sine avgjørelser ved flertallsvedtak, med mindre annet følger av vedtektene. 
 6. Ved valg mellom 2 eller flere kandidater til samme verv, skal valget foregå skriftlig og gradert. Det stemmes til en kandidat oppnår flertall. Dersom det blir stemmelikhet mellom de 2 gjenværende kandidatene, gjennomføres loddtrekning.

§ 7. Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte innkalles når styret finner det ønskelig, eller når det forlanges av minst 25% av medlemslagene. Møtet behandler kun de saker som er ført på saksliste.

§ 8. Utmelding

Utmelding skjer ved skriftlig melding til styret, og trer i kraft 6 måneder etter at melding er mottatt av styret.

Fra det tidspunkt styret mottar melding om utmelding, mister medlemslaget retten til å møte på landsmøte. Medlemslaget beholder øvrige medlemsfordeler fram til utmeldingen trer i kraft.  Medlemslaget plikter å betale den ordinære medlemskontingenten for det kalenderåret utmeldingen trer i kraft.

Personer valgt av landsmøtet kan beholde sine verv fram til neste landsmøte, selv om vedkommendes medlemslag melder seg ut. Personer som er oppnevnt av styret til å delta i utvalg el., mister sine roller fra det tidspunkt utmelding trer i kraft.

§ 9. Voldgift

Oppstår det tvist mellom NL og noe medlemslag, skal tvisten avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten består av 3 medlemmer hvorav partene oppnevner 1 hver. Disse medlemmene oppnevner i fellesskap voldgiftsrettens leder. Dersom partene ikke kommer til enighet, oppnevner Oslo tingrett den eller de voldgiftsdommere som mangler.

§ 10. Vedtektsendring

Vedtektene kan endres på et ordinært landsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringsforslag skal være innkommet til styret senest 3 måneder før ordinært landsmøte og vedlegges i møteinnkallingen til landsmøte, jfr. § 6.

§ 11. Oppløsning

Forslag om oppløsning skal være innkommet til styret senest 3 måneder før ordinært landsmøte og vedlegges i møteinnkallingen, jfr. § 6. For vedtakelse kreves 2/3 flertall på 2 påfølgende ordinære landsmøter.

Ved oppløsning skal eventuelle gjenværende midler, etter at alle kostnader og forpliktelser er dekket, utdeles og brukes i samsvar med foreningens ideelle formål om å oppnå best mulig forvaltning av vill anadrom laksefisk i norske elver og vassdrag. Samt ivareta allmennhetens felles interesser knyttet til vill anadrom laksefiske. Landsmøtet beslutter innenfor denne rammen konkrete mottakere av foreningens midler.

§ 12. Eksklusjon

Ved vesentlig og/eller gjentatte brudd på vedtektene eller vedtak som er truffet av landsmøtet, kan styret treffe beslutning om eksklusjon av et medlemslag med umiddelbar virkning. Ved tilsvarende brudd fra et styremedlem og medlem av valgkomiteen, plikter vedkommende å fratre sitt verv.