Norske Lakseelver/Vedtekter

Vedtekter for Norske Lakseelver

Vedtektene er sist gang endret av årsmøtet 23. mai 2016.

Paal
Onsdag 20.mai 2015 / 03:02

§ 1. Organisasjon

Lagets navn er Norske Lakseelver. Norske Lakseelver ble konstituert på Stjørdal 6. mai 1992. For lagets forpliktelser hefter medlemmene kun med sitt innskudd.

 

§ 2. Formål

Laget har til formål å ivareta felles interesser for medlemmene, og andre rettighetshavere i Norge i forbindelse med utvikling og bruk av de ressurser som knytter seg til laks og sjøaure i elvene.

Norske Lakseelver skal:

 • Arbeide for næringsmessig- og økologisk riktig forvaltning av elverettighetene.
 • Stå i nær kontakt med den offentlige forvaltning og arbeide for å sikre bærekraftige laksestammer.
 • Være interesseorgan i laksepolitiske saker.
 • Bistå medlemmene med å tilrettelegge deres tilbud og aktiviteter.
 • Arbeide for å tilrettelegge fisket for den interesse som allmennheten har til elvefiske.

 

§ 3. Medlemmer

Som medlem tas opp rettighetshavere til fiske i lakseførende vassdrag, herunder elveeierlag eller tilsvarende sammenslutninger som representerer rettighetshavere til fiske i et vassdrag.

Enkeltpersoner, organisasjoner, kommuner og bedrifter som ønsker å støtte det arbeidet som Norske Lakseelver gjør, kan bli støttemedlem. Støttemedlemmer inviteres til landsmøte, men har ikke stemmerett på landsmøtet.

Elveeierlag eller tilsvarende sammenslutninger av rettighetshavere til fiske i lakseførende vassdrag kan ikke bli støttemedlem i Norske Lakseelver.

Tvilstilfeller om medlemskap avgjøres av styret.

 

§ 4. Styret

Norske Lakseelver ledes av et styre på 8 medlemmer. Av styrets medlemmer velges 6 av landsmøtet. De resterende 2 oppnevnes av styret i Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund. Styret kan opprette et arbeidsutvalg bestående av styrets leder, nestleder og sekretariatets daglige leder.

            

Styret skal:

 • Lede lagets arbeid i samsvar med vedtektene etter retningslinjer fra landsmøtet.
 • Ta seg av saker og oppdrag fra medlemslagene.
 • Representere Norske Lakseelver overfor myndigheter og institusjoner.
 • Tilrettelegge landsmøte, fagsamlinger o.l.
 • Ha ansvar for økonomistyringen i laget, herunder prioritere lagets aktivitet slik at årsregnskapet ikke går med underskudd. Større engasjement som betyr vesentlige utgifter for laget, bør legges fram for landsmøtet for godkjenning.


For gyldig styrevedtak kreves at minst 4 stemmer for. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 er tilstede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

 

§ 5. Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av landsmøtet og skal:

 • Foreslå personer under punkt 6 i § 6.
 • Foreslå honorar til leder og nestleder.

 

§ 6. Landsmøtet

Ordinært landsmøte holdes hvert 2. år, innen utgangen av mai. Medlemmene skal ha innkalling minimum 4 uker før avholdelse. Styret er ansvarlig for innkalling og oppnevning av møteleder.

Medlemmer og styre har stemmerett på landsmøte. Et medlemslag kan møte med inntil to skriftlige fullmakter fra andre medlemslag. Når et medlemslag krever det, skal det i den angjeldende sak brukes gradert stemmerett. Hver påbegynt 10.000,- kroner i innbetalt kontingent siste år før landsmøtet gir 1 stemme.

Landsmøtet skal behandle:

 1. Konstituering: Godkjenning av innkalling og dagsorden, opprop, valg av 2 representanter til å underskrive protokollen i fellesskap med møteleder.
 2. Styrets 2-års beretning.
 3. Reviderte årlige regnskap.
 4. Arbeidsplan for styret, samt større engasjement som styret ønsker å legge fram for landsmøtet, jfr. § 4.
 5. Fastsette årskontingent for medlemslagene frem til neste landsmøte.
 6. Valg:
 • Leder velges for 2 år.
 • 5 styremedlemmer velges for 4 år. Styret velger selv nestleder.
 • Det velges 6 personlige varamedlemmer for 4 år.
 • Revisor med offentlig godkjennelse.
 • Valgkomite på 4 medlemmer.
 • Valgene skal foregå skriftlig dersom det blir krevd.

Styrets medlemmer, varamedlemmer samt valgkomitemedlemmer skal om mulig være fordelt på ulike landsdeler og mellom store og små vassdrag.

7. Andre saker som styret eller medlemslag fremmer. Saker til landsmøtet må være styret i hende minst 6 uker før møtet avholdes.

 

§ 7. Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte innkalles når styret finner det ønskelig, eller når det forlanges av minst 25% av medlemslagene. Møtet behandler kun de saker som er ført på saksliste.

 

§ 8. Sekretariat

Sekretariatet skal arbeide etter instrukser fra styret/arbeidsutvalget.

 

§ 9. Utmelding

Utmelding skjer med 6 mnd. skriftlig varsel til styret. Utmeldt lag har ikke krav på tilbakebetaling av innmeldings- og/eller årskontingent, eller på del i Norske Lakseelver sin formue.

 

§ 10. Tvisteløsning

Oppstår det tvist mellom Norske Lakseelver og noe medlemslag, skal tvisten avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten består av 3 medlemmer hvorav partene oppnevner 1 hver. Oppmann blir oppnevnt av byrettsdommeren i Oslo.

 

§ 11. Vedtektsendring

Vedtektene kan endres på et ordinært landsmøte med 2/3 tilslutning av de oppmøtte. Endringsforslag skal være innkommet til styret senest 3 mnd. før ordinært landsmøte og vedlegges i møteinnkallinga,

jfr. § 6.

 

§ 12. Oppløsning

Forslag om oppløsning skal være innkommet til styret senest 3.mnd. før ordinært landsmøte og vedlegges i møteinnkallinga, jfr. § 6. Oppløsning av laget kan vedtas med 3/4 flertall på et ordinært landsmøte.

Dersom mindre enn halvparten av medlemmene er representert i det ordinære landsmøtet, må vedtak om oppløsning prøves i nytt landsmøte. Her blir oppløsning avgjort med alminnelig flertall av de oppmøtte medlemmer.

Eventuelle midler fordeles på medlemslagene, eller til det formål som landsmøtet vedtar.