Tørrlagt elv.
Vintervannstand i Bolstadeleva. Her er elva tappet så langt ned at rognkasser er tørrlagt og rogna drept.
Norske Lakseelver/Arbeidsområder

Revisjon av konsesjonsvilkår i regulerte vassdrag

Norske Lakseelver og de 12 organisasjonene i Villaksalliansen stiller felles krav om villakshensyn i revisjonsprosessen til Olje- og energidepartementet. Stikkord: ja til minstevannføring, omløpsventiler, tapping av overflatevann fra magasiner og nye krav til varegrinder/sideløp foran vanninntak til turbinene, og nei til effektkjøring og raske vannstandsfall som fører til stranding og død av lakseunger.

Paal
tirsdag 19.mai 2015 / 13:17

Norske Lakseelver vil arbeide for at vassdragsreguleringer og andre fysiske inngrep i vassdrag utføres på en slik måte at de ikke svekker laksebestandene. Dersom det allikevel blir gjennomført slike tiltak, vil Norske Lakseelver arbeide for at det stilles krav om avbøtende tiltak som skal kompensere for skadene: sesongtilpassede minstevannføringer, installering av omløpsventiler for å hindre tørrlegging ved driftsstans, mindre avstand mellom spilene i varegrinder for å sikre større overlevelse for smolten ved utvandring, habitatforbedring (gyteområder og skjul for lakseunger), fisketrapper og fiskeutsettinger.

I de neste årene vil myndighetene gjennomføre omfattende revisjonsprosesser av gamle konsesjonsvilkår i regulerte vassdrag. De gamle vilkårene ble utformet i en tid med mye laks og lite kraft, og i en fase der landet skulle gjenoppbygges etter andre verdenskrig. Nå er landet bygget, og Norge er en nettoeksportør av energi mens villaksen er blitt et knapphetsgode. Vi har også fått en ordning med nasjonale laksevassdrag, og en kvalitetsnorm for villaks. Følgelig er situasjonen vesentlig endret, og nye konsesjonsvilkår i regulerte laksevassdrag må i større grad ta hensyn til villaksens behov.

Revisjonsprosessene i lakseførende vassdrag har startet, og første elv var Årdalsvassdraget i Rogaland, som fikk nye vilkår i mars 2015.

  • NL vil jobbe for at villaksen blir prioritert ved revisjon av gamle konsesjonsvilkår i regulerte lakseelver
  • NL vil arbeide for at evigvarende reguleringskonsesjoner og reguleringer uten konsesjon også tas opp til behandling med utgangspunkt i vannressursloven § 28 og § 66
  • NL vil lage et temahefte om villakshensyn i revisjonsprosessen til bruk for elveeierlag
  • NL vil følge opp enkelte revisjonssaker som vil danne presedens for lignede saker senere