Forsamling på regionmøte i Møre og Romsdal.
Norske Lakseelver/Arbeidsområder

Pliktig organisering

Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning. 

Paal
tirsdag 30.juni 2015 / 12:52

Hovedprinsippet

Alle rettighetshavere i den delen av vassdraget som er lakseførende, må være medlem i et forvaltningslag. Det er ikke et spørsmål om frivillighet, og følgelig heller ikke aktuelt å kunne melde seg ut. Utmelding skjer ved overdragelse av fiskerettighetene til andre ved salg eller arv. Videre har forvaltningslaget en sentral rolle i miljøforvaltningens gjennomføring av lakseforvaltningen i Norge, forankret i lakse- og innlandsfiskloven.

Forvaltningslagets hovedfunksjon er å forvalte den biologiske ressursen (laksen) helhetlig for vassdraget og alle rettighetshaverne. Forskriften har ikke krav om felles økonomisk utnyttelse av laksefisket/rettighetene, men det er åpning for det dersom alle eller noen av rettighetshaverne ønsker felles fiskekortsalg.

Vedtaket er hjemlet i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk.

Vedtekter

I de fleste tilfeller kreves det revidering av vedtektene for å innfri kravet til pliktig organisering. Norske Lakseelver har utarbeidet eksempelvedtekter som vil bli godkjent både i Brønnøysundregisteret og for å innfri organiseringskravet. Vi har siden prosessen startet for 7-8 år siden opparbeidet oss god erfaring med vedtektsarbeid og vil kunne gi god rådgivning på dette.

Norske Lakseelver vil kunne bistå med organiseringsarbeidet lokalt

Norske Lakseelvers medlemslag som ønsker hjelp til organiseringsprosessen vil bli prioritert. Lag som ikke er medlems er selvsagt også velkommen til å be om hjelp, men vil bli prioritert etter våre medlemmer. 

Les også om pliktig organisering for forpaktende forening

Vi vil kunne følge opp elvene gjennom hele prosessen pr. telefon og e-post. Vi stiller gjerne også på møter lokalt under forutsetning av at vi får dekket reisekostandene. Digitalt møte er selvsagt også en mulighet. Kontakt​ prosjektleder Harald Endresen harald@lakseelver.no tlf: 47 46 52 03