Norske Lakseelver/Arbeidsområder

Pliktig organisering

Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Norske Lakseelver har i oppdrag å biståde elvene som trenger hjelp til å fullføre dette arbeidet. Hvis ditt elveeierlag ikke er kommet i mål ennå, fortvil ikke. Da er det bare å ta kontakt med Norske Lakseelver.

Paal
Tirsdag 30.juni 2015 / 12:52

Hovedprinsippet

Alle rettighetshavere i den delen av vassdraget som er lakseførende, må være medlem i forvaltningslaget. Det er ikke et spørsmål om frivillighet, og følgelig heller ikke aktuelt å kunne melde seg ut. Utmelding skjer ved overdragelse av fiskerettighetene til andre ved salg eller arv. Videre har forvaltningslaget en sentral rolle i miljøforvaltningens gjennomføring av lakseforvaltningen i Norge, forankret i lakse- og innlandsfiskloven.

Forvaltningslagets hovedfunksjon er å forvalte den biologiske ressursen (laksen) helhetlig for vassdraget og alle rettighetshaverne. Forskriften har ikke krav om felles økonomisk utnyttelse av laksefisket/rettighetene, men det er åpning for det dersom alle eller noen av rettighetshaverne ønsker felles fiskekortsalg.

Vedtaket er hjemlet i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk.

Norske Lakseelver vil kunne bistå med organiseringsarbeidet lokalt

Det avholdes regionvise møter åpent for alle hvor det gis en generell orientering om innholdet i forskriften. Dette på initiativ fra Fylkesmennene. Videre vil vi kunne følge opp elvene gjennom hele prosessen pr. telefon og e-post. Vi stiller gjerne også på møter lokalt under forutsetning av at vi får dekket reisekostandene. Kontakt​ prosjektleder Harald Endresen harald@lakseelver.no tlf: 47 46 52 03