Norske Lakseelver

STyret i NL_2021.jpg

- for mer liv i elva

Norske Lakseelver

NL er en partipolitisk nøytral og landsomfattende forening for forvaltningslag eller tilsvarende sammenslutninger i vassdrag med anadrom laksefisk.

Les mer

Norske Lakseelver representerer fiskerettshavere og elveeierlag i over 100 lakseførende vassdrag. Medlemslagene er spredt over hele landet fra Lakselv og Kongsfjordelva i nord, til Mandalselva og Otra i sør. Gjennom medlemslagene representerer Norske Lakseelver omlag 7000 fiskerettshavere. Det utgjør ca 70 % av alle rettighetshavere til laksevassdrag i Norge.

Organisasjonen er åpen for privat medlemskap gjennom støttemedlemskap.

Norske Lakseelver er til for medlemmene og vil hjelpe det enkelte medlemslag i saker der de har behov for bistand og rådgivning. Kombinasjonen av lokal kunnskap og en sterk felles organisasjon gir faglig tyngde og troverdighet.

Medlemsrettede aktiviteter inkluderer:

  • arrangering av regionmøter som en arena for kunnskapsutveksling og kontakt mellom elveeiere, fiskeforeninger, lokale og sentrale myndigheter
  • arrangering av interne møter/sekretariatsmøter for tillitsvalgte og ansatte med særskilt driftsansvar i elvene
  • formidling av relevante nyheter via hjemmesida www.lakselver.no
  • formidling av aktuelle saker, støtteordninger og aktiviteter (møter og seminarer) via nyhetsbrev pr. e-post
  • sammenstilling av fangststatistikk og formidling av denne til media, forvaltning og politikere
  • utgivelse av medlemsbladet Villaksnytt
  • hjelp til arrangering av Villaksens dag
  • hjelp til oppfølging av lokale saker rettet mot media, myndigheter og politikere
  • hjelp til utforming av høringsuttalelser og søknader
  • tilbud om deltakelse i aktuelle prosjekter
  • hjelp til å innfri nye krav om pliktig organisering og valg av organisasjonsform
  • hjelp til utforming og oppdatering av driftsplaner ol.
  • organisasjonskurs tilpasset ditt forvaltningslags behov
  • tilbud om profileringsmateriell (kopper, buffer, t-skjorter, capser, buttons mm.)

Les alle medlemsfordelene våre her.