Norske Lakseelver

Styret i norske Lakseelver 2024

Norske Lakseelver

NL er en partipolitisk nøytral og landsomfattende forening for forvaltningslag eller tilsvarende sammenslutninger i vassdrag med anadrom laksefisk.

Les mer

Norske Lakseelver representerer forvaltningslag i 122  lakseførende vassdrag, og jobber for å ta vare på bestandene av villaks, sjøørret og sjørøye. Våre arbeidsområder er blant annet å redusere påvirkning fra lakselus, rømt oppdrettslaks og vassdragsreguleringer. Medlemslagene er spredt over hele landet fra Lakselv og Kongsfjordelva i nord, til Mandalselva og Audna i sør. Gjennom medlemslagene representerer Norske Lakseelver omlag 10 000 fiskerettshavere. Det utgjør ca 70 % av alle rettighetshavere til laksevassdrag i Norge.

Organisasjonen er åpen for individuelt støttemedlemskap.

Norske Lakseelver jobber i tråd med vedtektenes formål og bistår bl.a. medlemslag i saker der de har behov for bistand og rådgivning. Kombinasjonen av lokal kunnskap og en sterk felles organisasjon gir faglig tyngde og troverdighet. 

Medlemsrettede aktiviteter inkluderer:

 • Arrangering av regionmøter som en arena for kunnskapsutveksling og kontakt mellom elveeiere, fiskeforeninger, lokale og sentrale myndigheter
 • Arrangering av interne møter/sekretariatsmøter for tillitsvalgte og ansatte med særskilt driftsansvar i elvene
 • Formidling av relevante nyheter via hjemmesida www.lakseelver.no
 • Formidling av aktuelle saker, støtteordninger og aktiviteter (møter og seminarer) via nyhetsbrev pr. e-post
 • Sammenstilling av fangststatistikk og formidling av denne til media, forvaltning og politikere
 • Utgivelse av medlemsbladet Villaksnytt
 • Hjelp til arrangering av Villaksens dag
 • Hjelp til oppfølging av lokale saker rettet mot media, myndigheter og politikere
 • Hjelp til utforming av høringsuttalelser og søknader
 • Tilbud om deltakelse i aktuelle prosjekter
 • Hjelp til å innfri nye krav om pliktig organisering og valg av organisasjonsform
 • Hjelp til utforming og oppdatering av driftsplaner ol.
 • Organisasjonskurs tilpasset ditt forvaltningslags behov
 • Tilbud om profileringsmateriell (kopper, buffer, t-skjorter, capser mm.)

Les alle medlemsfordelene våre her.