Driftsplan Skauga

Driftsplanområde

Driftplanområdet for Skauga dekker hele den lakse- og sjøørretførende delen av Skauga med sidebekker. 

 

Skauga renner gjennom skaugdalen og Dørndalen i Indre Fosen kommune.
Skauga renner gjennom skaugdalen og Dørndalen i Indre Fosen kommune.

 

Organisering av driftsplanarbeidet

Styret i Skauga Elveierforening er ansvarlig for å utarbeide en årlig tiltaksplan til årsmøtet og følge opp planen i samarbeid med de organisasjoner og personer styret mener kan bidra til å nå de målsetningene elveierforeningen har.

 

Organisering av forvaltningslaget

Skauga elveierforening er en sammenslutning av grunneiere i Skaugavassdraget medregnet Sørelva og Nordelva, så langt anadrome laksefisk går. Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes en gang hvert år før 30. april. 

Kvalitetsnormstatus

Skauga

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 1179 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

KvalitetsnormvurderingSvært god/god
Delnorm Genetisk integritetSvært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:98%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::100%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt95%siste fem år
Totalbeskatning34%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 Gytebestand vesentlig større enn mål

Les mer

Reguleringer i vassdraget

Skauga er ei regulert elv fra Svartelva kraftverk i Skaugdalen og ned til sjøen ved Bestvold. I laksesesongen har elveierforeningen avtale med Trønderenergi som slipper «lokkeflommer» slik at elva er fiskbar på denne strekningen, også i perioder med lite regn. 

De viktigste utfordringene i vassdraget i dag

Brukbare gyteforhold for laks – men dårlige oppvekstforhold og lite skjul for lakseunger. Forbygninger av elva som skal hindre ras eller ustabile elvekanter har uheldige følger for oppveksthabitat.

Tiltak mot flom og utretting av elva har ført til homogen elvestrøm og utvasking av bunnsubstrat (delvis ned til leira). Manøvreringsregimet som Svartelva Kraftverk gjennomfører er trolig den viktigste faktoren som påvirker oppvekstvilkårene for laks i Skauga. Ved lav vannstand er det registrert betydelige eutrofieringsvirkninger (oksygenet brukes opp) grunnet tilførsel av næringssalter (forurensning).

Sårbare naturtyper eller arter som gir føringer for arbeidet i og langs elva

Elvemusling (Margaritifera margaritifera) er registrert i Skauga, med en antatt tynn bestand. Andre deler av vassdraget er ikke undersøkt, og en kan derfor ikke utelukke at det finnes muslinger i andre deler av vassdraget. Populasjonen er karakterisert som svært sårbar, med trusler fra blant annet kraftutbygging og redusert/ugunstig vannføringsregime og en nedgang i fiskebestand. Mer informasjon finnes i Elvemuslingbasen: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/faktaark.php?ID=16240001

Forvaltningsmål

Den biologiske målsetningen er å utvikle og opprettholde en god laks- og sjøørretstamme i vassdraget.

Den næringsmessige målsettningen er å utnytte ressursen på en slik måte at det gir økt økonomisk utbytte på landbrukseiendommene. Ressursutnyttelsen skal i tilegg gi grunnlag for positive ringvirkninger i lokalsamfunnet forøvrig.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Overvåkingsfiske Biologi Høy 2020 2020
Gjennomført (15.11.2020)
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Skaugaprosjektet trinn 1 Biologi Høy 2013 2014
Gjennomført (31.12.2014)
Sidebekker Skauga Biologi Høy 2014 2018
Gjennomført (12.11.2018)
Skaugaprosjektet trinn 2 Biologi Høy 2020 2022
Gjennomført (17.11.2022)

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Midtsesongevaluering Fritidsfiske Høy
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Rapporter skjellprøver Biologi Medium
Under Gjennomføring
Skjellprøveprosjektet Biologi Høy
Under Gjennomføring
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Oppsyn Fritidsfiske Høy 2020 2040
Under Gjennomføring
Ulovlig fiske Fritidsfiske Høy 2021 2046 Hanne Sørvik
Under Gjennomføring
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Desinfisering Biologi Høy 2020 2024
Under Gjennomføring