Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
09:34
22:07
03:32
16:08

Driftsplan Skauga

Sist endret: 
26/05/2019 - 20:20
Pål Mugaas

Driftplanområdet for Skauga dekker hele den lakse- og sjøørretførende delen av Skauga med sidebekker. 

Skauga renner gjennom skaugdalen og Dørndalen i Indre Fosen kommune.

 

Innledning

Organisering av driftsplanarbeidet: 

Styret i Skauga Elveierforening er ansvarlig for å utarbeide en årlig tiltaksplan til årsmøtet og følge opp planen i samarbeid med de organisasjoner og personer styret mener kan bidra til å nå de målsetningene elveierforeningen har.

 

Organisering av forvaltningslaget: 

Skauga elveierforening er en sammenslutning av grunneiere i Skaugavassdraget medregnet Sørelva og Nordelva, så langt anadrome laksefisk går. Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes en gang hvert år før 30. april. 

Status og bakgrunn

Reguleringer i vassdraget: 

Skauga er ei regulert elv fra Svartelva kraftverk i Skaugdalen og ned til sjøen ved Bestvold. I laksesesongen har elveierforeningen avtale med Trønderenergi som slipper «lokkeflommer» slik at elva er fiskbar på denne strekningen, også i perioder med lite regn. 

Fangststatistikk Skauga

Kvalitetsnormstatus i Skauga

På disse sidene finner du en oversikt over status for laksen i Skauga.
Kvalitetsnormstatus
svært dårlig
Genetisk integritet
Svært god
Høstingspotensial
svært dårlig

Bestandstatus

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivåOppnåelse GMBHøstbart overskuddPeriodePublisert
svært dårlig68%99%68%2010-20142018

Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål siste fire år: 99 %
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år: 100 %
Høstbart overskudd siste fem år: 68 % av normalt overskudd
Totalbeskatning 2018 (%, på vektbasis): 26 %
Overbeskatning 2018 (% av gytebestandsmål, på vektbasis): Ingen, 0 %
 

Beskatningsråd

Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
 

Gytebestandsmål (GBM)

BestandRogn /m2Elveareal i m2RognbehovAntall kg hunnlaks for å nå GBMNedre GBM (kg)Øvre GBM (kg)
stor2854470170894011798841768

Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.

Høstingsnivå

Oppnåelse GMB

Høstbart overskudd

De viktigste utfordringene i vassdraget i dag: 

Brukbare gyteforhold for laks – men dårlige oppvekstforhold og lite skjul for lakseunger. Forbygninger av elva som skal hindre ras eller ustabile elvekanter har uheldige følger for oppveksthabitat.

Tiltak mot flom og utretting av elva har ført til homogen elvestrøm og utvasking av bunnsubstrat (delvis ned til leira). Manøvreringsregimet som Svartelva Kraftverk gjennomfører er trolig den viktigste faktoren som påvirker oppvekstvilkårene for laks i Skauga. Ved lav vannstand er det registrert betydelige eutrofieringsvirkninger (oksygenet brukes opp) grunnet tilførsel av næringssalter (forurensning).

Visjon og mål

Forvaltningsmål: 

Den biologiske målsetningen er å utvikle og opprettholde en god laks- og sjøørretstamme i vassdraget.

Den næringsmessige målsettningen er å utnytte ressursen på en slik måte at det gir økt økonomisk utbytte på landbrukseiendommene. Ressursutnyttelsen skal i tilegg gi grunnlag for positive ringvirkninger i lokalsamfunnet forøvrig.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon