Driftsplan Skauga

Driftsplanområde

Driftplanområdet for Skauga dekker hele den lakse- og sjøørretførende delen av Skauga med sidebekker. 

Skauga renner gjennom skaugdalen og Dørndalen i Indre Fosen kommune.
Skauga renner gjennom skaugdalen og Dørndalen i Indre Fosen kommune.

 

Organisering av driftsplanarbeidet

Styret i Skauga Elveierforening er ansvarlig for å utarbeide en årlig tiltaksplan til årsmøtet og følge opp planen i samarbeid med de organisasjoner og personer styret mener kan bidra til å nå de målsetningene elveierforeningen har.

 

Organisering av forvaltningslaget

Skauga elveierforening er en sammenslutning av grunneiere i Skaugavassdraget medregnet Sørelva og Nordelva, så langt anadrome laksefisk går. Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes en gang hvert år før 30. april. 

Reguleringer i vassdraget

Skauga er ei regulert elv fra Svartelva kraftverk i Skaugdalen og ned til sjøen ved Bestvold. I laksesesongen har elveierforeningen avtale med Trønderenergi som slipper «lokkeflommer» slik at elva er fiskbar på denne strekningen, også i perioder med lite regn. 

De viktigste utfordringene i vassdraget i dag

Brukbare gyteforhold for laks – men dårlige oppvekstforhold og lite skjul for lakseunger. Forbygninger av elva som skal hindre ras eller ustabile elvekanter har uheldige følger for oppveksthabitat.

Tiltak mot flom og utretting av elva har ført til homogen elvestrøm og utvasking av bunnsubstrat (delvis ned til leira). Manøvreringsregimet som Svartelva Kraftverk gjennomfører er trolig den viktigste faktoren som påvirker oppvekstvilkårene for laks i Skauga. Ved lav vannstand er det registrert betydelige eutrofieringsvirkninger (oksygenet brukes opp) grunnet tilførsel av næringssalter (forurensning).

Forvaltningsmål

Den biologiske målsetningen er å utvikle og opprettholde en god laks- og sjøørretstamme i vassdraget.

Den næringsmessige målsettningen er å utnytte ressursen på en slik måte at det gir økt økonomisk utbytte på landbrukseiendommene. Ressursutnyttelsen skal i tilegg gi grunnlag for positive ringvirkninger i lokalsamfunnet forøvrig.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Overvåkingsfiske Biologi Høy 2020 2020
Gjennomført (15.11.2020)
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Skaugaprosjektet trinn 1 Biologi Høy 2013 2014
Gjennomført (31.12.2014)
Sidebekker Skauga Biologi Høy 2014 2018
Gjennomført (12.11.2018)

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Midtsesongevaluering Fritidsfiske Høy
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Skjellprøveprosjektet Biologi Høy
Under Gjennomføring
Rapporter skjellprøver Biologi Medium
Under Gjennomføring
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Oppsyn Fritidsfiske Høy 2020 2021
Under Gjennomføring
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Desinfisering Biologi Høy 2020 2020
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Skaugaprosjektet trinn 2 Biologi Høy 2020 2021
Under Gjennomføring