skauga

Skauga er nå å finne i Elveguiden! Styret har jobbet med tilknyttingen siden årsmøtet 2020 vedtok å bytte laksebørs til den Elveguiden tilbyr. Den nye laksebørsen har samme prinsipp som laksebørsen.no, der fiskeren selv registrerer fangsten via en app på telefonen.

Elveside/Sportsfiske

Årsmøtet i Skauga elveierforening er fastsatt til 29. april 2021. Møtet avholdes i Sunde Misjonshus, så fremt koronasituasjonen tillater det. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig innen 15 april. 

 

Elveside/Medlemsinfo

Basert på erfaringene fra Skaugaprosjektet trinn1 og videre undersøkelser ønsker elveierfoeningen å videreføre prosjektet på strekningen Solem – Breigjerdet. Det er nødvendig med et fullførende trinn 2 for å restaurere elva slik at det oppnås optimale forhold for gyting og oppvekst for laks og sjøørret. Målet med prosjektet er derfor å få oppgradert nedre deler av elva, samt bedre overlevelsen ved å sikre gode oppvekstforhold.

Elveside/Prosjekt
skauga

Fiskesesongen er over for i år. Det har vært en sesong preget av lite og varmt vann i elva første del...

Elveside/Sportsfiske

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Skauga i 2020
2,04
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
385
Totalt antall fisk fisket
6
Laks 7kg og over
311
Laks under 3kg
skauga

Denne uka startet klargjøring og utkjøring av stein til elvebredden ved Breigjerdet. Steinen fraktes til og blir lagret på nordsiden av elva. Blir det gode forhold i elva starter arbeidet med utlegging i elva rett etter jul. Formålet med prosjektet er å bedre oppvekstsvilkårene for laksen i Skauga.

Elveside/Prosjekt

Elveierforeningen har fått i oppdrag å gjennomføre prøvefiske etter rømt oppdretts-laks nå i høst. Fiske vil foregå med stang med innsamling av biologisk materiale (skjellprøver).

Ulovlig fiske bekymrer i forhold til at tallet på gytefisk i elva blir redusert og kan også føre til at det lovlige fisket må reguleres strengere for å nå forvaltningsmålet for elva. Styret oppfordrer grunneiere og andre å rapportere mistanke om ulovlig fiske i Skauga.

Elveside/Ulovlig fiske

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier