Flott smålakselv

Skauga er ei fin smålakseelv som ligger i Rissa i Indre Fosen kommune i Trøndelag.

skauga
Slike rugger hører nok til unntakene i Skauga, men man vet jo aldri hva som napper.

Oversikt i kart over hvordan du kjøper fiskekort finner du her

Generell beskrivelse av fisket

Fisket i Skauga er organisert gjennom den enkelte grunneier som selger kort til sitt område. Ankomsten til elva en lett tilgjengelig, den går parallelt med riksvegen nesten hele tiden. Fiskekort på de forskjellige valdene kan kjøpes hos grunneierne: 

eller Sport 1 Rissa , Rådhusveien 6, tlf: 73 85 22 33.

Fiskeregler

Skauga Elveierforening har fastsatt følgende regler for fiske etter anadrom laksefisk i henhold til sitt flertallsvedtak.

§ 1 Omfatter
Reglene gjelder for den lakseførende delen av Skauga.

§ 2 Fisketid
Det er tillatt å fiske etter anadrom laksefisk i perioden f.o.m.15. juni t.o.m. 15. august. Sjøørreten er fredet.

§ 3 Redskapsbruk
Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges.

Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark
**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp

§ 4 Minstemål, kvoter og gjenutsetting
All anadrom laksefisk med lengde mindre enn 35 cm skal settes ut igjen. All gytefarget laks skal settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. Sjøørreten er fredet og skal settes levende ut igjen.

Døgnkvote for laks er 1 stk. og sesongkvote for laks er 10 stk.
Døgnkvoten er definert som antall fisk en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Kvoten gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når døgnkvoten på laks er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten er det antall fisk en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten på 10 laks pr. person er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Skadd fisk skal avlives. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Fisk under minstemålet (35 cm) og vinterstøing inngår ikke i kvoten når de blir levende gjenutsatt. All fisk, avlivet og levende utsatt (CR), skal rapporteres fortløpende til laksebørsen. Oppdrettslaks og pukkellaks skal avlives og innrapporteres fortløpende til laksebørsen. Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk.

§ 5 Fiske etter rømt oppdrettsfisk
For å beskatte rømt oppdrettsfisk, kan Statsforvalteren åpne for fiske etter anadrom laksefisk ut over ordinær fisketid. Statsforvalteren bestemmer i samråd med den lokale fiskeforvaltning og den aktuelle kommune om et slikt fiske skal åpnes, hvilke elvestrekninger fisket skal omfatte, tidsrommet for fisket og hvilke redskap som skal benyttes.

§ 6 Desinfisering av fiskeredskap
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene.

§ 7 Gytebestandsmål
15.Juli skal det foretas midtsesongevaluering. Grunnlaget for evalueringen er innmeldt fangster i elva og tilbakemeldinger fra sjøfiske. Tiltak vil bli iverksatt 16.Juli etter forhåndsavtale som er godkjent av Statsforvalteren. 

§ 8 Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.

§ 9 Ikrafttreden
Reglene trer i kraft 21.april  2022.

Rapportering av fangst
All oppfisket laks og sjøørret skal registreres daglig på laksebørsen med:
Dato, navn på fisker, vald, vekt, redskap, art, avlivet/utsatt.

Hver enkelt kan legge inn fangst med hjelp av en app i Elveguiden på telefon. Følg anvisningene for registrering i appen og velg Skauga. Alle vald skal være lagt inn. Legg gjerne inn bilde av fangsten. 

Alternativt kan fangst registreres ved å sende mail til: skaugaelv@outlook.com eller sms til 91631170  . Fangsten kan også registreres på arket som ligger i “røret” ved Fossbrua.

Skjellprøver
Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk. Skjellprøver legges i egen konvolutt som skal være tilgjengelig på det enkelte vald og i postkassen ved Fossbrua. På skjellkonvolutten skal det fylles inn de opplysninger som etterspørres.

Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.

Skjellkonvoluttene kan leveres  i postkassen ved Fossbrua. Ønsker noen å sende inn konvolutter til analyse selv, står adressen på konvolutten. Resultater fra skjellprøver blir lagt ut på hjemmesiden.


Da ønsker vi alle en god laksesesong med mange fine opplevelser!


 

 

Ungdomsfiske

 

På valdet Fossbrottet i Skauga tilbyr vi noen gratis fiskekort til ungdommer under 16 år. Tilbudet gjelder hele sesongen 2023. Det vil også være mulig å låne noe fiskeutstyr. Fisketider og fiskeregler finnes på vår hjemmeside eller oppslag. Ta kontakt med grunneiere Tor Martin 95862766/ Audun 93497568 eller Sport 1 i Rissa sentrum for å få fiskekort.

Midtsesongevaluering

Det vil bli foretatt midtsesongevaluering i elva. Fisket kan bli innstrammet eller utvidet avhengig av hva denne måte vise.