Midtsesongevaluering

Mål

Sikre at årets uttak i fisket er forsvarlig i forhold til  gytebestandsmålet for Skauga.

Beskrivelse

Elveeiere som har lokal forvaltning av laks skal utforme forhåndsavtale med offentlig forvaltning for å sikre at årets uttak i fisket er forsvarlig.

Avtalen skal angi hvordan uttaket av laks skal være i forhold til varierende fiskeforhold og mengde tilbakevandrende laks fra havet. Avtalen skal gjøre det mulig å justere uttaket av laks i fisket, for å sikre at gytebestandsmålet oppnås og at høstingspotensialet kan nyttes. I sesongen er det viktig å følge med på innsiget og fangstene for å forvalte elva på en god måte. Avtalen skal fylles ut av av elveierlaget og sendes Fylkesmannen for godkjenning før sesongstart. 

Midtsesongevaluering gjøres av styret årlig innen 15. juli. Tiltak som kan settes i verk i Skauga etter midtsesongevalueringen jmf forhåndsavtalen:

> 130 % gytebestandsmåloppnåelse (150 % for bestander med færre enn 500 oppvandrende voksne individer)

Fisketiden utvides til 31.08. Fra 16.08. blir det kun tillatt å fiske med sluk/ spinner og flue. Døgn og sesongkvote blir uendret. All hunnlaks og all gytefarget laks skal settes levende ut.

90-130 % gytebestandsmåloppnåelse

Ingen endringer av nåværende fiskeregler

50-90 % gytebestandsmåloppnåelse

Fiskereglene endres til at det kun blir tillatt å fiske med sluk/ spinner og flue. Døgnkvoten blir uendret men sesongkvoten reduseres til 8 laks. All hunlaks og all gytefarget laks skal settes levende ut.

< 50 % gytebestandsmåloppnåelse

Fisket stoppes i hele elva

Dato for evaluering:

15. juli

Dato for innføring av tiltak:

16. juli