Oppsyn

Mål

Sikre at vassdraget har oppsyn som tilfredstiller gjeldene regelverk.

skauga
Beskrivelse

Det er i dag organisert et frivillig oppsyn i forbindelse med laksefiske i Skauga. Elveierforeningen har engasjert 2 personer som oppsynsmenn i 2020:

Ketil Sunde: 977 68 015

Brit Alseth  : 908 37 061

Før sesongen 2018 ble det innkjøpt vester til ansvarlige oppsynsmenn. De skal også ha ID kort på seg.

Oppgavene til oppsynet i Skauga er å sjekke fiskekort, fiskeravgift og at fiskeutstyret er desinfisert i henhold til fiskereglene. I tillegg drive informasjonsarbeide i forhold til fiskebestemmelsene (kvoter, registrering av fangst, utsetting, fisketider, desinfisering mm).

Mistanke om ulovlig fiske av anadrom laksefisk 

Varsle fiskeoppsynet i elva! Presenter hvem du er, hvor du er og hva du har observert.

Hva skjer videre? 

  • Lokalt ansvarlig oppsyn varsler forvaltningslaget i vassdraget. 
  • Forvaltningslaget, eventuelt lokalt ansvarlig oppsyn, varsler Statens Naturoppsyn. Dette kan gjøres gjennom Miljødirektoratets tips og varslingsportal.  
  • Forvaltningslaget kan vurdere anmeldelse av forhold til politiet, telefonnummer 02800. 
  • Når Miljødirektoratets tips og varslingsportal benyttes, går varselet ut til alle SNO-ansatte i regionen. Derfra koordinerer SNO internt. Varselet lagres og registreres uavhengig av oppfølging.  
  • På den måten vil gjentatte hendelser i samme elv bli synliggjort, og ressurser vil bli prioritert for å stanse dette, så sant det er snakk om brudd på offentligrettslige regler. Eksempler på dette er fiske utenfor sesong, i fredningssoner eller liknende.  
  • Gjelder det brudd på privatrettslige regler, forventes det at forvaltningslaget håndterer dette selv gjennom utestenging eller andre liknende tiltak.