Skjellprøveprosjektet

Mål

Fortløpende overvåking og rapportering av rømt oppdrettslaks i fangstene i fiskesesongen.

Foto: Ketil Skår
Foto: Ketil Skår
Beskrivelse

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Skauga elveierforening og Salmar. Sportsfiskerne har en sentral rolle ved at det er de som står for prøvematerialet til prosjektet ved innsending av skjell fra deres fangst.

Alle som fisker laks i Skauga skal levere skjellprøver av fangsten. Skjellkonvolutter er lagt ut på fiskeplassene og kan sendes inn av fiskeren selv eller leveres i kasse v/ Foss bru. Elveierforeningen har ansvaret for at skjellprøvene sendes inn 1 gang i uka til veterinærinstituttet som står for analyse av skjellprøvene.

OBS ny adr til veterinærinstituttet for dere som sender inn konvoluttene selv:

Veterinærinstituttet

POSTBOKS 4024 ANGELLTRØA
7457 TRONDHEIM
 

Tlf 91157918

Prøvene er basert på fritidsfiskeres fangst (avlivet) i fiskesesongen. Rapporten gir derfor ikke uttrykk for andelen oppdrettslaks i elvene i gytesesongen. Prøvene inngår som en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet.

Dette er et løpende prosjekt. 

Rapport 2020

196 av de  innsendte prøvene er vurdert  av Veterinærinstituttet. Av disse er det ikke påvist oppdrettslaks. På slutten av sesongen fikk melding fra Salmar om en rømning fra havbruksmerda utenfor Frøya. Dette bekymrer oss og vi ønsker at alle spes. de som bor langs nedre deler av elva følger med om det kommer unormalt mye laks på ca. 5 kg.opp i elva. Styret vil da innhente nødvendige godkjenninger til å fiske ut disse.

 

Rapport  2019
Av 100 innsendte prøver ble 1 laks klassifisert som oppdrett.

skjellprover_rapport_uke_34.pdf

Rapport 2018
Det ble i 2018 innlevert 183 skjellprøver av 299 avlivet laks. Dette er ganske bra, men vi skulle gjerne ha fått inn flere. Det er gledelig at det fremdeles er lite oppdrettslaks, kun 1 som er sikker + 1 stk. usikker.

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2018-08-31