Skaugaprosjektet trinn 1

Mål

Målet med Skaugaprosjektet er å se elva som en helhet, å bedre oppvekstforholdene for laks og sjøørret. Skaugaprosjektet trinn 1 ble gjenomført i 2014. Det ble lagt ut steiner i forskjellige størrelser ca.600m3 fra Sæterbrua nedstrøms til Rokseth (ca. 1.6 km), alt planlagt av NVE. NVE stod for gjennomføringen og store deler av finansieringen.

Skauga
Beskrivelse

Det er i flere undersøkelser pekt på behovet for tiltak for å bedre oppvekstbetingelsene for laks og sjøørret i Skauga.Tidligere habitatundersøkelser (Berger & Lehn 2008) og ungfiskundersøkelser (Arnekleiv m.fl. 2016) i Skauga har vist til at elva har mye gytehabitat, men at det er dårlig med oppveksthabitat for eldre ungfisk.

Skaugaprosjektet trinn 1

Prosjektet ble satt igang i 2013 som et samarbeidsprosjekt med 10 beslutningsdeltakere, der Rissa Utvikling KF sto som prosjektansvarlig. Første etappe i prosjektet ble gjennomført i august/september 2014. Tiltaket var oppvekstforbedring i området Seter bru – Rokseth, en strekning på ca 1,6 km. Det ble foretatt undersøkelser og prosjektering av NVE og NINA. Det ble lagt ut steingrupper og buner for å gi mer variasjon i vannstrømmen og bedre skjulmuligheter for fisken.

Nytt liv: Lakseyngelen i Skauga skal igjen få levelige vilkår slik det var før elva ble utsatt for påvirkning utenfra. Tore Solli, Iver Tanem, Audun Alseth, Ingrid Hjorth, Marit Bogen og Torbjørn Dahle konstaterer at arbeidet er godt i gang.  FOTO: DAN ÅGREN, ADRESSA.

Prosjektgruppa ved tiltaksområdet: Tore Solli, Iver Tanem, Audun Alseth, Ingrid Hjorth, Marit Bogen og Torbjørn Dahle konstaterer at arbeidet er godt i gang. FOTO: DAN ÅGREN, ADRESSA.

Målinger utført av NINA de 3 påfølgende årene etter at gjennomføringen var ferdig viser en fin økning i antall yngel som oppholder seg på området.

Skaugaprosjektet trinn 2 

Prosjektet er tenkt videreført på strekningen Solem - Breigjerdet. Det jobbes med finansiering med tanke på gjennomføring.

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2014-10-01
Evaluert resultat

For å se på effekter av stenleggingen gjennomførte NINA elektrisk fiske (el-fiske) på 5 stasjoner spredd i tiltaksområdet den 29.11.2014.

notat_ungfisk_tiltak_skauga_2014-1.pdf

Prosjektrapport gjenomføring og evaluering skaugaprosjektet trinn 1.

skaugaprosjektet_rapport_11.02.2015_3.pdf
2012-planlagte-habitattiltak-i-skauga-forundersokelse-av-habitatforhold-og-ungfisk-nina.pdf