Driftsplan for Flekkeelva

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

Lakseførende strekning i Flekkeelva er 10 km. Hentet fra Miljødirektoratet.
Lakseførende strekning i Flekkeelva er 10 km. Hentet fra Miljødirektoratet.

Organisering av driftsplanarbeidet

Styret utarbeider driftsplanen. 

Kvalitetsnormstatus

Flekkeelva

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 277 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Middels stor

2022

KvalitetsnormvurderingModerat
Delnorm Genetisk integritetModerat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:100%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::100%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt129%siste fem år
Totalbeskatning36%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 Gytebestand vesentlig større enn mål

Les mer

Reguleringer i vassdraget

Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

Flekkeelva er ikke vannkraftutbygd. Hentet fra NVE-Atlas.
Flekkeelva er ikke vannkraftutbygd. Hentet fra NVE-Atlas.

 

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Flekkeelva i Vann-nett: Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret. Flekkeelva

Forvaltningsmål

Fisketilbud og fiskeregler

Biologi

 • Bevare og sikre livsgrunnlaget for anadrome laksefisker i Flekkeelva
 • Hindre smitte
 • Hindre genetisk innblanding av oppdrettslaks

Næringsutvikling

 • Organisering av fiskeforvaltning gjennom laget

Fritidsfiske

 • Tilrettelegging for sportsfiske

 

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

 • 1. Regulering av fisket
 • 2. Bestandsovervåkning
 • 3. Fangststatistikk og rapportering
 • 4. Fiskeoppsyn
 • 5. Smitteforebyggende tiltak
 • 6. Kultiveringstiltak
 • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

 • 8. Forvaltningens årshjul
 • 9. Møter og arrangement

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Evaluere og revidere pris på fiskekort (sone 1,2 og 3 ) Fritidsfiske Høy 2023 2024 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
Vedlikehold og supplering av benker og bord Fritidsfiske Høy 2023 2024 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
Gjennomgå og revidere fiskeregler Fritidsfiske Høy 2023 2024 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
Evaluere og organisere salg av fiskekort Fritidsfiske Høy 2023 2024 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
Årlig oppdatere opplysninger i «INATUR» Fritidsfiske Høy 2023 2024 Hallvard Haaland
Under Gjennomføring
Vurdere grusing av stier Fritidsfiske Høy 2023 2024 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Årlig skjellkontroll av all fanget fisk som avlives Biologi Høy 2024 2024 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
Årlig telling av fiskeyngel (relatert til kalking) Biologi Høy 2023 2024 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Årlig registrering av all anadrom fisk som er fanget ( både avlivet og gjenutsatt) Biologi Høy 2024 2024 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
Årlig fangsrapportering til FM/MD Fritidsfiske Høy 2024 2024 Werner Garre-Fivelsdal
Under Gjennomføring
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Organisere og evaluere fiskeoppsynet Næringsutvikling Høy 2023 2024 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Oppdatere og vedlikeholde informasjon til fiskerne Fritidsfiske Høy 2023 2024 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
Organisere og vedlikeholde faste desinfeksjonsstasjoner Fritidsfiske Høy 2023 2024 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Organisering av klekkeriet, tilsyn med klekkeriet Biologi Høy 2023 2024 Jo Hustveit
Forslag
Evaluere og planlegge kultiveringen Biologi Høy 2023 2024 Styret i Flekke Elveeigarlag
Forslag
Søknad om kultiveringsløyve til FM/Mattilsynet Biologi Høy 2024 2024 Werner Garre-Fivelsdal
Forslag
Kultivering av stamfisk Biologi Høy 2024 2024 John Harry Hovland
Forslag
Utsetting av plommesekkyngel Biologi Høy 2024 2025 Styret i Flekke Elveeigarlag
Forslag
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Skilt som viser soner og fiskeplasser Fritidsfiske Høy 2023 2024 Karsten Igelkjøn
Under Gjennomføring
Nettside (Norske Lakseelver) Fritidsfiske Høy 2023 2024 Werner Garre-Fivelsdal
Under Gjennomføring