Driftsplan for Flekkeelva

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

Lakseførende strekning i Flekkeelva er 10 km. Hentet fra Miljødirektoratet.
Lakseførende strekning i Flekkeelva er 10 km. Hentet fra Miljødirektoratet.

Organisering av driftsplanarbeidet

Styret utarbeider driftsplanen. 

Reguleringer i vassdraget

Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

Flekkeelva er ikke vannkraftutbygd. Hentet fra NVE-Atlas.
Flekkeelva er ikke vannkraftutbygd. Hentet fra NVE-Atlas.

 

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Flekkeelva i Vann-nett: Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret. Flekkeelva

Forvaltningsmål

Fisketilbud og fiskeregler

Biologi

 • Bevare og sikre livsgrunnlaget for anadrome laksefisker i Flekkeelva
 • Hindre smitte
 • Hindre genetisk innblanding av oppdrettslaks

Næringsutvikling

 • Organisering av fiskeforvaltning gjennom laget

Fritidsfiske

 • Tilrettelegging for sportsfiske

 

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

 • 1. Regulering av fisket
 • 2. Bestandsovervåkning
 • 3. Fangststatistikk og rapportering
 • 4. Fiskeoppsyn
 • 5. Smitteforebyggende tiltak
 • 6. Kultiveringstiltak
 • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

 • 8. Forvaltningens årshjul
 • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Evaluere og revidere pris på fiskekort (sone 1,2 og 3 ) Fritidsfiske Høy 2020 2021 Styret i Flekke Elveeigarlag
Gjennomført (30.04.2021)
Evaluere og organisere salg av fiskekort Fritidsfiske Høy 2020 2021 Styret i Flekke Elveeigarlag
Gjennomført (30.04.2021)
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Årlig skjellkontroll av all fanget fisk som avlives Biologi Høy 2020 2020 Styret i Flekke Elveeigarlag
Gjennomført (15.09.2020)
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Årlig registrering av all anadrom fisk som er fanget ( både avlivet og gjenutsatt) Biologi Høy 2020 2020 Styret i Flekke Elveeigarlag
Gjennomført (31.08.2020)
Årlig fangsrapportering til FM/MD Fritidsfiske Høy 2020 2020 Werner Garre-Fivelsdal
Gjennomført (01.10.2020)
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Nettside (Norske Lakseelver) Fritidsfiske Høy 2018 2020 Werner Garre-Fivelsdal
Gjennomført (31.12.2020)

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Vedlikehold og supplering av benker og bord Fritidsfiske Høy 2020 2021 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
Årlig oppdatere opplysninger i «INATUR» Fritidsfiske Høy 2020 2021 Hallvard Haaland
Under Gjennomføring
Vurdere grusing av stier Fritidsfiske Høy 2020 2021 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
Gjennomgå og revidere fiskeregler Fritidsfiske Høy 2020 2022 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Etablering av lakseteller i nedre del av elva Biologi Medium 2018 2021 Styret i Flekke Elveeigarlag
Forkastet
Årlig telling av fiskeyngel (relatert til kalking) Biologi Høy 2020 2021 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Organisere og evaluere fiskeoppsynet Næringsutvikling Høy 2020 2021 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Organisere og vedlikeholde faste desinfeksjonsstasjoner Fritidsfiske Høy 2020 2021 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
Oppdatere og vedlikeholde informasjon til fiskerne Fritidsfiske Høy 2020 2021 Styret i Flekke Elveeigarlag
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Utsetting av plommesekkyngel Biologi Høy 2020 2021 Styret i Flekke Elveeigarlag
Forkastet
Organisering av klekkeriet, tilsyn med klekkeriet Biologi Høy 2020 2021 Jo Hustveit
Forkastet
Søknad om kultiveringsløyve til FM/Mattilsynet Biologi Høy 2021 2021 Werner Garre-Fivelsdal
Forslag
Evaluere og planlegge kultiveringen Biologi Høy 2020 2021 Styret i Flekke Elveeigarlag
Forslag
Kultivering av stamfisk Biologi Høy 2021 2021 John Harry Hovland
Forslag
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Skilt som viser soner og fiskeplasser Fritidsfiske Høy 2020 2021 Karsten Igelkjøn
Under Gjennomføring