Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Hva med Sautso?

I slutten av januar samlet sentrale nøkkelpersoner seg på Stengelsen gård for å samle og dele kunnskaper om Sautso, - Altaelvas øverste sone.

altaleva_-_sautso_-_sirrpi_-_laila_saksgard_5.jpg

I slutten av januar ble det gjennomført et seminar om status og eventuelle tiltak i Sautso. - Foto: Laila Saksgård

BAKGRUNN:  

Gjennom nær 40 år har det vært utført undersøkelser og forskning på laksen i Alta, i dag regnet som en av verdens beste lakseelver. En viktig del av denne kunnskapsinnhentingen har vært i Sautso, øvre del av anadrom strekning av Alta. Fra lokalt hold har Sautso vært regnet som ”Altaelvas krybbe” når det gjelder gyte- og oppvekstområde for Altalaksen. Dessverre har fangstene av laks i Sautso i de senere år blitt betydelig redusert. Dette skaper usikkerhet og bekymringer blant både fiskere, rettighetshavere, forvaltning og forskere.  Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) som har fiskeretten i vassdraget ønsker nå å se på hvilke muligheter som finnes for å sikre eksisterende bestand i Sautso, og øke produksjonen av laksen der i fremtiden. 
 
1) Hva vet vi om bio-fysisk-kjemiske forhold for laksen i Sautso i dag?

2) Hvordan kan denne kunnskapen bidra til mer laks i Sautso i fremtiden? 
 
Fagseminaret ble en arena for spennende og interessante fagdiskusjoner basert på nær 40 års lakseforskning og undersøkelser. Videre vil resultatene og kunnskaper fra fagseminaret legge grunnlaget for ALI’s fremtidige strategi og forvaltningsplan for laksen i Sautso, men også som grunnlag for videre helhetlig forvaltning av Alta som laksevassdrag. 

 

Representanter fra disse interesse- og kompetansegrupper møtte: 

Norske lakseelver, Alta kommune, Fylkesmannen i Finnmark, Statktaft, Miljødirektoratet, NINA (Norsk Institutt for Naturforskning), Skandinavisk Naturovervåking, LFI Oslo (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske), NTNU (Norges tekninsk-naturvitenskaplige universitet), UniMiljø/NORCE (Norwegian Research Centre AS) og Grieg Seafood. Fra ALI deltok administrasjonen, styret og Sautsoutvalget.

 

DOKUMENTER OG FRAMLEGG:

PDF icon Innledning fagseminar - Morten Stickler - Norske Lakseelver

PDF icon Kan vi få laksen tilbake? Alta kommune

PDF icon Predasjon og konkurranse - NINA

PDF icon Perspektiver fra forvaltninga - Miljødirektoratet

PDF icon Elfiske - NINA

PDF icon Gytebestand i Sautso - NINA

PDF icon Laksen i Sautso - Hva er problemet og hva kan gjøres? NORCE

PDF icon Kartlegging av leve- og gyteområder i Sautso høsten 2018 - NORCE

PDF icon Fremtidens klima i Sautso- endringer i vannføring, vanntemperatur og isforhold - NTNU

PDF icon Altareguleringen - utfordringer og muligheter - Statkraft

PDF icon Rekruttering, ungfisk og vinterbiologi - NINA

PDF icon Betydningen av Sautso for lakseproduksjon - NINA

PDF icon Ideer for tiltak i Sautso - NORCE