I slutten av januar ble det gjennomført et seminar om status og eventuelle tiltak i Sautso.
Forvaltning/Arbeidsområder

Hva med Sautso?

I slutten av januar samlet sentrale nøkkelpersoner seg på Stengelsen gård for å samle og dele kunnskaper om Sautso, - Altaelvas øverste sone.

KarianneJohansen
onsdag 27.februar 2019 / 10:08

BAKGRUNN:  

Gjennom nær 40 år har det vært utført undersøkelser og forskning på laksen i Alta, i dag regnet som en av verdens beste lakseelver. En viktig del av denne kunnskapsinnhentingen har vært i Sautso, øvre del av anadrom strekning av Alta. Fra lokalt hold har Sautso vært regnet som ”Altaelvas krybbe” når det gjelder gyte- og oppvekstområde for Altalaksen. Dessverre har fangstene av laks i Sautso i de senere år blitt betydelig redusert. Dette skaper usikkerhet og bekymringer blant både fiskere, rettighetshavere, forvaltning og forskere.  Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) som har fiskeretten i vassdraget ønsker nå å se på hvilke muligheter som finnes for å sikre eksisterende bestand i Sautso, og øke produksjonen av laksen der i fremtiden. 
 
1) Hva vet vi om bio-fysisk-kjemiske forhold for laksen i Sautso i dag?

2) Hvordan kan denne kunnskapen bidra til mer laks i Sautso i fremtiden? 
 
Fagseminaret ble en arena for spennende og interessante fagdiskusjoner basert på nær 40 års lakseforskning og undersøkelser. Videre vil resultatene og kunnskaper fra fagseminaret legge grunnlaget for ALI’s fremtidige strategi og forvaltningsplan for laksen i Sautso, men også som grunnlag for videre helhetlig forvaltning av Alta som laksevassdrag. 

 

Representanter fra disse interesse- og kompetansegrupper møtte: 

Norske lakseelver, Alta kommune, Fylkesmannen i Finnmark, Statktaft, Miljødirektoratet, NINA (Norsk Institutt for Naturforskning), Skandinavisk Naturovervåking, LFI Oslo (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske), NTNU (Norges tekninsk-naturvitenskaplige universitet), UniMiljø/NORCE (Norwegian Research Centre AS) og Grieg Seafood. Fra ALI deltok administrasjonen, styret og Sautsoutvalget.

 

DOKUMENTER OG FRAMLEGG:

Innledning fagseminar - Morten Stickler - Norske Lakseelver

Kan vi få laksen tilbake? Alta kommune

Predasjon og konkurranse - NINA

Perspektiver fra forvaltninga - Miljødirektoratet

Elfiske - NINA

Gytebestand i Sautso - NINA

Laksen i Sautso - Hva er problemet og hva kan gjøres? NORCE

Kartlegging av leve- og gyteområder i Sautso høsten 2018 - NORCE

Fremtidens klima i Sautso- endringer i vannføring, vanntemperatur og isforhold - NTNU

Altareguleringen - utfordringer og muligheter - Statkraft

Rekruttering, ungfisk og vinterbiologi - NINA

Betydningen av Sautso for lakseproduksjon - NINA

Ideer for tiltak i Sautso - NORCE