Forvaltning/Organisering

Pliktig organisering for forpaktende forening

Veiledning for gjennomføring av pliktig organisering i vassdrag forpaktet av en forening.

Ayna Heilong
onsdag 01.juli 2015 / 11:35

Veiledning for gjennomføring av pliktig organisering i vassdrag forpaktet av forening


Det er i forskriften åpnet for en forenklet tilnærming der hele eller store deler av anadrom strekning i elva forpaktes av en forening (§3, siste ledd). Foreningen kan bestå av en gruppe rettighetshavere, eksterne personer, en Jeger- og fiskeforening eller en kombinasjon. Denne foreningen ivaretar da de lovpålagte forvaltningsoppgavene beskrevet i § 25 for hele elva:

 • regulering av fisket
 • fiskeoppsyn
 • informasjon
 • smitteforebyggende tiltak
 • fangststatistikk og rapportering
 • kultiveringstiltak
 • bestandsovervåking
 • utarbeide driftsplan

Ordningen må dokumenteres gjennom forpaktningsavtalen(e) og settes i verk gjennom avholdelse av iverksettingsmøte.


1. Initiativ til å sette i verk ordningen kan enten tas av rettighetshaverne, men mest naturlig av forpaktendende forening. De har ofte det største engasjementet i sammenhengen.

2. Vurdere lagets geografisk utstrekning
1.1. Først bør det vurderes om det kan være aktuelt å justere den geografiske avgrensningen. Det kan være androme strekninger som ikke ivaretas av forpaktende forening i dag. Vurderingen må da gå på følgende: Utgangspunktet for forskriften er at organiseringsplikten gjelder hele anadrom strekning. Det bør imidlertid vurderes om det er mulig å utøve fiske på strekningen og derigjennom ha potensiale for inntekter ved salg av fiske. Dette henger sammen med kravet om å bidra økonomisk til fellesforvaltningen. Det vil være urimelig å pålegge rettighetshavere uten mulighet for inntjening, kostnader knyttet til fellesforvaltningen.

Mindre sideelver med dårlige fiskemuligheter og øvre deler av lakseførende strekning hvis det tynne bestander der, er det naturlig å utelate. Det samme gjelder fiskerettshavere i innsjøer på anadrom strekning, så sant de ikke har vesentlige inntekter av salg av fiske etter anadrom laksefisk.

Det kan også være aktuelt å utelate strekninger av elva innenfor de ytre begrensingene hvis det ikke er mulig å fiske androm fisk der.

3. Kontrakt
Ordningen dokumenteres gjennom kontrakter.Hvis den eksterne foreningen forpakter hele aktuell anadrom strekning med formidling av fiske, vil det selvfølgelig gi den enkleste tilnærmingen.

Det utarbeides en leiekontrakt med hver enkelt rettighetshaver hvor det tydelig framgår at forpaktende forening har tatt på seg ansvaret for gjennomføring av de lovpålagte forvaltningsoppgavene i §25 og §25a i Laks- og innlandsfiskeloven i tillegg til formidling av fiske. Kostandene knyttet til disse forvaltningsoppgavene vil da som regel kunne dekkes gjennom foreningens salg av fiske.

Hvis det faller naturlig å ta med rettighetshavere som ikke forpakter bort sin fiskerett i dag, vil det også måtte inngås en kontrakt mellom disse og den eksterne foreningen. Hvis rettighetshaverne velger å holde på retten til å utnytte fisket selv, vil de måtte betale sin andel av de lovpålagte forvaltningsoppgavene til foreningen. Det skrives da en kontrakt med hver enkelt hvor det beskrives hvordan dette løses.

Kontraktene vil representere dokumentasjonen på at organiseringskravet i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk, er oppfylt for vassdraget.

For å sikre en tilknytning til fagmiljøer som jobber for lokal forvaltning av lakse- og sjøørretvassdrag, kan det avtales at den forpakende foreningen er tilsluttet Norske Lakseelver. Dette for å få løpende informasjon om villaksforvaltningen og faglige oppdateringer, samt invitasjon til fagsamlinger og på den måten å sikre en best mulig faglig kompetanse som grunnlag for forvaltningen.

Hvis det ikke oppnås enighet om kontrakt mellom ekstern forening og en eller flere rettighetshavere på åpenbart godt fiskbare områder, vil det utløse krav om organisering av rettighetshaverne i henhold til forskriftens standardprosedyre.
For å sikre stabilitet i forvaltningen, bør kontraktene derfor være av en viss varighet, minst 5 til maksimalt 10 år. Videre er det fornuftig at alle kontrakter forfaller samtidig. Reforhandling av avtaler må skje i god tid før sesong, gjerne ett år i forveien, for å sikre forutsigbarhet.

I kontrakten må rettighetshaver gis mulighet til å heve avtalen innenfor avtaleperioden hvis laget viser manglende oppfølging av de lovpålagte forvaltningsoppgavene. Hvis en eller flere rettighetshavere velger å heve avtalen, utløser det organiseringsplikt etter forskriftens standardprosedyre for å unngå at elva stenges for fiske.

4. Iverksettingsmøtet
For å slå fast at ordningen er innført i.h.t. forskriften, må det etter §3, 5. ledds henvisning til §7, avholdes et iverksettingsmøte hvor alle rettighetshavere innkalles. Iverksettingsmøtet blir mest sannsynlig bare en formalitet, siden kontraktene allerede er inngått. For ordens skyld, beskrives prosedyren slik den er gitt i forskriften:
4.1 Innkalling til iverksettingsmøte

 • Forpaktende forening sender ut innkalling til alle invoverte rettighetshavere med minimum 3 ukers varsel.
 • Ta vare på lister som viser hvilke rettighetshavere det er sendt innkalling til som dokumentasjon i h.t. kravet i §3
 • Innkallingen skal inneholde:
 1. opplysninger om tid og sted for møtet
 2. innkallingen bør inneholde følgende tekst:

”Det innkalles med dette til iverksettingsmøte i h.t. Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk, §3, 6. ledd:
Dersom en ekstern forening forpakter hele vassdraget på vegne av rettighetshaverne, kan pliktig organisering etableres gjennom egen avtale som oppfyller kravene i lakse- og innlandsfiskloven § 25 og § 25a, og som iverksetter pliktig organisering, jf. forskriften § 7.
Slik avtale er nå inngått med alle aktuelle rettighetshavere og ordningen kan iverksettes.”


4.2. Gjennomføring av iverksettingsmøtet

 • Før møtet må det forberedes et opplegg for registrering av frammøtte
 • Samtidig registreres eventuelle feil i navn på eier og/eller adresser
 • Den/de som har tatt initiativ til innkallingen eller den de har forespurt, ønsker velkommen og tar initiativ til valg av møteleder
 • Møteleders første oppgave er å utpeke en protokollfører og to til å underskrive protokollen
 • De frammøtte er allerede registrert på vei inn, men møteleder kontrollerer at alle er registrert ved opprop
 • Dernest må møteleder vurdere om fullmakter er gyldige: Ingen kan møte med mer enn to fullmakter. Ektefelle eller samboer kan møte og stemme uten særskilt fullmakt. Er et selskap fiskerettshaver kan daglig leder/forretningsfører eller styremedlem møte og stemme.
 • Frammøtte som av møteleder er vurdert å ikke ha stemmerett, kan likevel bli værende på møtet og kan tilkjennegi sine synspunkter som skal protokollføres
 • Vedtak om iverksetting av pliktig organisering gjennom forpaktende forening, fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte fiskerettshaverne, regnet etter entall hoder, siden andeler ikke er fastsatt. Det skal vel svært mye til at dette ikke får flertall siden forpaktende forening allerede har gjort avtaler med alle aktuelle rettighetshavere.
 • Iverksettingsmøtet heves
 • Siden rettighetshaverne først er samlet, er dette en fin mulighet for den forpaktende forening å informere om sitt arbeid og planer og evt. få tilbakemeldinger fra rettighetshaverne. En kan gjerne også innhente eksterne ressurspersoner som kan foredra aktelle lakserelaterte emner. Dette vil forhåpentligvis medføre at flere av rettighetshaverne ser nytten av å stille opp på et slikt møte.