Toåa dronefoto

Prøveordning for fiskeutleie i 2021 og 2022

Todalen Elveeigarlag skal teste ut en helt ny modell for fiskeutleie i Toåa i sesongene 2021 og 2022. Over 85% av den ca 8 km lakseførende strekningen i Toåa skal inngå i et valdsamarbeid hvor det legges til rette for fiskeutleie til ulike segment av laksefiskere. Både de som ønsker en pakke med fiske, overnatting og matservering, og de som ønsker et enklere produkt, skal få oppleve et variert fiske med forutsigbart fisketrykk.

VegardHeggem
onsdag 14.april 2021 / 16:46

Todalen Elveeigarlag ønsker med denne modellen å styrke mulighetene for verdiskaping gjennom lakseturisme, samtidig som at det sikres tilgang til elva for ulike segment av laksefiskere.

Dette er hovedelementene i den nye modellen:

•Stangbegrensning

Det kan bookes maks 20 stenger på valdet. Hensikten med å innføre en stangbegrensning er å gi fiskegjestene en forutsigbarhet med tanke på hvor mange andre fiskere man må påregne å treffe på i elva. Et forutsigbart fisketrykk er en jevnt økende forventning blant dagens laksefiskere, og for mange er det et absolutt krav. Stangbegrensning er en fornuftig innretning også for den biologiske forvaltninga i elva, da det gir bedre kontroll med beskatningen av laksebestanden. Personlige døgn- og sesongkvoter mister mye av den ønskede effekten dersom det ikke samtidig er regulert hvor mange det er som fisker.

•Soneinndeling og rotasjonsturnus

Et variert fiske uten trengsel, kø og motfiske er noe alle laksefiskere ønsker seg. Prøveordningen i Toåa baserer seg på en soneinndeling og en rotasjonsturnus for å legge til rette for dette. Samarbeidsvaldet deles inn i 4 soner (se valdkart for en nærmere beskrivelse av sonene), og fiskerne vil forflytte seg mellom sonene i 6-timersintervall.

 

Soneinndeling og rotasjon

 

Fiskerne forflytter seg mellom sonene i 6-timersintervall.

 

Soneinndeling og rotasjon i Toåa

 

Soneinndelingen og rotasjonssystemet (forklares nærmere nedenfor) sørger for at alle fiskerne får tilgang til hele valdet i løpet av et fiskedøgn. Videre vil de 20 stengene bli inndelt i rotasjonsgrupper, noe som skal bidra til at fisketrykket blir jevnt fordelt utover elva og dermed også forebygger trengsel ved bestemte fiskeplasser. NB: Merk at det er partier anmerket i kartet som ikke er en del av valdsamarbeidet, og som dermed ikke er en del av rotasjonsfisket.

•Tilrettelegging for ulike segment av laksefiskere

De 20 stengene som kan bookes på samarbeidsvaldet distribueres målrettet for å nå ulike segment av laksefiskere.  8 av stengene reserveres for bruk i et produkt hvor fisket inngår i en pakke med tilleggstjenester, og for prøveperioden har Todalen Elveeigarlag inngått en avtale med Todalshytta AS. Todalshytta tilbyr laksefiske til det segmentet av fiskere som ønsker overnatting og matservering.  De øvrige 12 stengene reserveres for og målrettes mot fiskere som ønsker et enklere produkt. Disse stengene gjøres tilgjengelige via døgnkort som formidles av bookingtjenesten Elveguiden.no. Det vil ikke bli solgt ukes- eller sesongkort i prøveperioden.

 

Rotasjonsgrupper Toåa

 

Innenfor denne rammen ønsker Todalen Elveeigarlag å legge særskilt til rette for lokale fiskere og rettighetshavere. Dette gjøres ved at 2 stenger kun kan bookes og benyttes av lokale fiskere, og 2 stenger kun kan bookes og benyttes av rettighetshavere eller elveeigarlaget.

 

Lokale og rettighetshavere Todalen

 

Som lokale fiskere regnes personer med bostedsadresse i 6645 Todalen. I tillegg vil ordningen gjelde for eiere av fritidseiendom i 6645 Todalen og familiemedlemmer som bor i samme husstand. Stang 6 og 12 vil kunne bookes til 50% rabatt.
NB! Lokale fiskere som ønsker å benytte seg av dette tilbudet må forhåndsregistrere seg.  Les mer om dette her.

Rettighetshaverne har rett til å fiske fra egen strandlinje, men rettighetshaverfiske vil i all hovedsak foregå med de 2 stengene som er reservert rettighetshaverne innenfor maksgrensen på 20 stenger.

Ved "Båthølen" i sone 2 er det tilrettelagt for rullestolbrukere. Denne fiskeplassen kan fritt benyttes av handicappede til enhver tid, uavhengig av modellen med stangbegrensning og rotasjonsfiske.

Ungdom under 16 år fisker gratis på stangdeling med kortkjøper, og har også tilgang til å booke kort som er ledige samme døgn som de må benyttes. Les mer om dette her.

Som en særskilt tilrettelegging for forretningsmodellen til Todalshytta, vil valdsamarbeidet skille ut et parti som dedikeres til Todalshytta sine gjester. Dette partiet er anmerket i valdkartet som "Todalshytta".

•En samlet oversikt over de ulike elementene og prinsippene i modellen:

 

Oversikt modell Toåa

 

Utenbygdsboende døgnkortkjøpere vil få tilgang til 2 produktgrupper:  Døgnkort i gruppa "Elveguiden 1" (maks 4 kort tilgjengelig), og Døgnkort i gruppa "Elveguiden 2" (maks 4 kort tilgjengelig). Fisket i de to rotasjonsgruppene til Todalshytta formidles via www.todalshytta.no. Her er et utsnitt av rotasjonsturnusen som viser prinsippene for modellen (klikk her for å se rotasjonen for hele sesongen):

Rotasjonsturnus Toåa

 

Gå inn på valdkartet for å se detaljene i soneinndelingen. NB: Merk at det er enkelte strekninger som er særskilt avmerket som ikke en del av valdsamarbeidet. Disse strekningene omfattes ikke av stangbegrensningen og rotasjonssystemet.

Todalen Elveeigarlag håper at alle brukere og interessenter i elva kan gå inn i denne 2-årige prøveperioden med et positivt og åpent sinn. Balansegangen mellom kommersielle hensyn og folkefiske kan være en krevende øvelse, men her gjøres det et ærlig forsøk på å finne en god løsning. Elveeigarlaget ønsker nå å teste ut denne ordningen, og vil foreta en grunding evaluering etter 2 sesonger.

Kortsalget for 2021-sesongen åpner 15. april på Elveguiden.no.