Namsenvassdraget Elveierlag_logo.jpg
Sportsfiske/Fiskeregler

Oppdaterte fiskeregler for 2022

Den 24/11 ble nye fiskeregler for Namsenvassdraget sesongen 2022 fremstemt på RS-møte. Reglene er oppdatert etter midsesonevalueringen. Les mere her.  

Niklas Høgstedt
Mandag 04.juli 2022 / 15:45

LOKALE FISKEREGLER NAMSENVASSDRAGET 2022 

Vedtatt av Representantskapet i Namsenvassdraget Elveierlag 24/11 2021  

Det er utleiers/kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse.  

§1 Fisketid laks og sjøørret  

Namsen nedenfor nedre Fiskumfoss: 1.juni-31.aug.  
Namsen ovenfor nedre Fiskumfoss: 1.juli-15.sept.  
Høylandsvassdraget og Bjøra: 15.mai-31.aug.*  
Sanddøla: 1.juni-31.aug. Ovenfor Møllefoss til og med Bergfoss: 15.juni-15.sept.  

§2 Midtsesongevaluering 

Forvaltningslaget er pålagt å gjennomføre en midtsesongevaluering som grunnlag for å vurdere mulig økning eller innskrenkninger i fiskereglene. Styret i NE skal få en forhåndsgodkjent avtale med myndighetene før sesongstart. Denne vil publiseres strak den foreligger.
Se resultatet av midtsesongevalueringen HER

§3 Kvotebestemmelser, minstemål og gjenutsetting 

 • Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre.
 • Kvotene gjelder for hele vassdraget.  
 • Døgnkvote følger datodøgnet.  
 • Sesongkvote følger kalenderåret. 
 • Når døgnkvote for laks er nådd, skal fisket avsluttes for inneværende fiskedøgn. 
 • Når sesongkvote for laks er nådd, skal fisket avsluttes for sesongen. 

Døgnkvote: 

 • Laks: 5 avlivet laks per døgn hvorav maks 1 laks over 65cm. 
 • Sjøørret: I Namsen og Sanddøla, 1 stk. og i Høylandsvassdraget 2 stk. avlivet sjøørret per døgn.  

Sesongkvote:  

 • Laks: 15 avlivet laks per sesong. 

 Minstemål 

 • All laks og sjøørret under 35 cm. skal settes levende ut igjen.  

Gjenutsetting 

 • All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer (www.mattilsynet.no).  
 • NE oppfordrer ikke til gjenutsetting av fisk over minstemål når temperaturen i elva er over 20 grader. Fiskerne oppfordres til å måle vanntemperaturen på eget fiskested. 
 • Gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som gjenutsatt.   
 • Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår i kvoten. Hvis det er en fredet fisk, skal den leveres til grunneier. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder både laks og ørret. 
 • All vinterstøing skal settes levende ut igjen.  
 • All oppdrettslaks skal avlives og leveres inn til grunneier.  
 • All pukkellaks skal avlives og leveres inn til grunneier.  
 • Brunørret belaster ikke kvoten. 

Fra 1 august er all laks over 80cm fredet og skal settes ut på en skånsom måte. 

§4 Redskapsbruk og fiskemetoder 

Dette kan du fiske med 

 • Levende norsk mark, sluk, spinner, wobbler og flue 

 • Fiskedupp 

 • Kroker med avstand mellom krokstammen og krokspissen ikke større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. 

Alt annet er forbudt. 

Slik kan du fiske:

 • Én håndholdt stang fra land, inntil tre fra båt

 • Inntil to agn per stang fra land, maks et agn per stang fra båt. 

 • Søkke kan bare brukes ved markfiske 

 • Rykking av fisk er forbudt 

 • Det er ikke tillatt å fiske ved eller nærmere enn 50 meter fra vandringshinder.   

Alt som ikke er nevnt her er forbudt. 

§5 Fangstrapportering 

Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks og sjøørret til Namsenvassdraget Elveierlag via www.lakseboersen.no snarest og senest innen 24 timer. Dette gjelder også gjenutsatt fisk.  

 • Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald, art, vekt, fiskerens fulle navn, roer, redskap, og om fisken er avlivet eller gjenutsatt.  
 • All vinterstøing av laks skal rapporteres på laksebørsen som vinterstøing. 
 • All oppdrettslaks skal registreres på laksebørsen -som oppdrett.   
 • All pukkellaks skal registreres på laksebørsen -som pukkellaks. 
 • Brunørret - det oppfordres til at den registreres på laksebørsen -som brunørret.  

Namsenvassdraget Elveierlag forbeholder seg retten til å bruke bilder fra laksebørsen. Ved oppføring av flere navn ved innmelding av fangst (eksempelvis ved at to fisker sammen fra båt), er det fiskeren som står oppført først som tar fangsten på sin kvote.   

Ved fangst av sjøørret over 2,5kg er fisker pliktig å ta bilde av fisken og sende bildet omgående til: post@namselv.no 

§6 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap  

All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Namsenvassdraget. Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra elveeierlagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag.  

En oversikt over desinfiseringsstasjoner finnes på Namsenvassdraget.no 

§7 Unntaksregler ved spesielle forhold  

I elvene i Høylandsvassdraget og Bjøra vil det i perioder med vannføring <10 m3/s målt ved utløpet av Grongstadvatnet, innføres lett fiske. Det er da kun lov å fiske med flytende dupp, flytende fluesnøre, ufortynget flue eller mark. Søkke er forbudt. Fiskerne har selv ansvar for å holde seg oppdatert på vannføring.  

Oversikt over vannføring finnes på Namsenvassdraget.no 

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag kan også innføre begrensninger eller stans i fisket i svært spesielle tilfeller på bakgrunn av for eksempel lave vannføringer, høye vanntemperaturer og/eller sykdomsutbrudd.  

§8 Oppførsel i elva 

Det skal praktiseres bevegelig fiske. Start ovenfor fiskere som er på valdet eller etter anvisning fra lokal tilbyder/fiskerettshaver. 
Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjenutsettes.  
Vis hensyn til andre fiskere. 
Rapporter ulovligheter til oppsyn. 
Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den. 

§9 Overtredelse av fiskereglene  

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr, fiskenekt, og/eller politianmeldelse. Ilagt gebyr må være betalt før man kan gjenoppta fisket. Vedkommende som er tatt for kvotebrudd nektes fiske i Namsenvassdraget i inneværende og påfølgende fiskesesong. Fisker som er tatt for kvotebrudd er selv ansvarlig for å avstå fra fisket.   

Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for Namdal tingrett.   

Følgende gebyrsatser gjelder per hendelse og per fisker i Namsenvassdraget:  

 • Fiske uten grunneiers tillatelse: 3000kr. 
 • Kvotebrudd: 3000 kr.  
 • Manglede fangstrapportering: 2000 kr.   
 • Brudd på reglene om redskapsbruk: 2000 kr.  
 • Manglende desinfisering: 1500 kr.  

Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres regelverk og sanksjoner. 

§10 Fiskereglenes ikrafttreden  

Reglene trer i kraft 1.januar 2022. 

 • Det er utleiers / kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest.
 • Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse.
 • Det er fiskers plikt å sette seg inn i og følge retningslinjer for utøvelse av fang og slipp gitt av Mattilsynet.  

* Midtsesong avtalen § 2

Fisket i elvene Bjøra, Søråa, Eida og Flåttelva utvides fra og med 16. august til og med 31. august etter en samlet vurdering av regneark for Namsenvassdraget totalt og elvene i Høylandsvassdraget alene, fiskeforhold samt innsig og andre relevante forhold. Fisket kan utvides på følgende betingelser:   

- Vassføringa er mer enn 5 m3/s (målt ved utløp Grongstadvatn).  
- Det innføres redskapsbegrensninger (kun overflatefiske, mark uten søkke og flue uten synkesnøre).  
- All hunnlaks fredes og skal settes ut igjen i perioden 16.08-31.08
.