Gjenutsetting av laks
Gjenutsetting av laksefisk.
Sportsfiske/Fiskeregler

Gjenutsetting av fisk

Namsenvassdraget har i år for første gang vedtatt sesongkvote, og dermed aktualiseres gjenutsetting av laks i Namsen. Her er litt mer informasjon om hvordan og hvorfor.

Ayna Heilong
tirsdag 01.juni 2021 / 10:00

Overlever fisken gjenutsetting?

Laksefisk er robuste, og sannsynligheten for at fisken både overlever og gjenopptar naturlig adferd etter gjenutsettinger høy, forutsatt at denne har vært riktig utført. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt overlevelse, atferd og gjenfangst for 650 gjenutsatte laks i syv norske elver (Gaula, Orkla, Verdalselva, Otra, Lakselva, Ranaelva og Osen i Vestre Hyen). I snitt overlevde 93 % gjenutsetting. De som døde hadde enten skader eller ble kjørt/håndtert uforholdsmessig lenge.

Hvorfor gjenutsette laks i Namsenvassdraget?

Laksefiskere i Namsenvassdraget er pliktig til å sette ut vinterstøing og fisk under minstemålet. Dette er vedtatt i lakseloven og gjelder for så vidt alle anadrome vassdrag i landet. For sesongen 2021 har Namsenvassdraget Elveierlag vedtatt fiskeregler med døgnkvote og sesongkvote. Med slike fiskeregler så aktualiseres gjenutsetting. Fiskeren kan velge å gjenutsette flere laks og sjøørret, før vedkommende eventuelt avliver neste fisk. Men da er det viktig at fisken håndteres så bra som mulig for å øke sjansene for overlevelse. 

Norske Lakseelver har sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund skrevet en veiledningsbrosjyre. Les den her.  

Her er brosjyren i pdf. Denne kan skrives ut, og eventuelt så er det mulig å bestille ferdig trykte brosjyrer fra Norske Lakseelver.