Laksefiske i Namsenvassdraget

Laksefiske i Namsenvassdraget har en lang historie i sportsfiskermiljøet, og som også strekker seg godt utenfor Norges grenser. Vassdraget er svært variert og kan tilby laksefiske både fra land og fra båt, og med både flue, sluk, wobler og mark. 

 

Namsen er hovedelva i vassdraget, og Bjøra og Sanddøla er de store sideelvene. Alle tre er i kategorien storlakselver og vil være arena for gode sportsfiskeropplevelser for både godt erfarne og uerfarne sportsfiskere. Her finner du en god kultur med guider og roere som vil bidra til at du som sportsfisker øker sjansene dine for de gode opplevelser.

Vassdraget er organisert i henhold til Miljødirektoratets krav og forvaltningsansvaret ligger hos Namsenvassdraget Elveierlag som representerer ca 420 rettighetshavere. 

Generell beskrivelse av fisket

Namsenvassdraget Elveierlag forvalter vassdraget, men har ikke noe overordet ansvar for salg av fiskekort. Dette løses av rettighetshaverne selv. Langs vassdraget finnes det svært mange fiskekorttilbydere som tilbyr alt fra kortsalg til eksklusive fiskerpakker. Mange rettighetshavere samarbeider om fiskerettene sine slik at tilbudet skal bli best mulig for sportsfiskeren. 

Gjennomsnittsfangstene av laks de siste ti årene ligger på drøyt 6500 laks årlig, og gjennomsnittsvekten ligger på i underkant av 4 kg. 

Namsen_fangst_laks_jan arild landstad

Fiskearter

Laks og sjøørret er de dominerende fiskeartene men det er også registrert elveniøye, ål og skrubbe. 

Kultivering

Namsenvassdraget er en av elvene som inngår i UORO-prosjektet, hvor det sjekkes for genetisk innblanding fra oppdrettslaks. Hver høst organiserer elvelaget utfisking etter oppdrettslaks. 

Fiskeregler

Representantskapet i Namsenvassdraget Elveierlag har vedtatt fiskeregler for 2022, og det er noen endringer fra 2021 

LOKALE FISKEREGLER NAMSENVASSDRAGET 2022 

Vedtatt av Representantskapet i Namsenvassdraget Elveierlag 24/11 2021  

Det er utleiers/kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse.  

§1 Fisketid laks og sjøørret  

Namsen nedenfor nedre Fiskumfoss: 1.juni-31.aug.  
Namsen ovenfor nedre Fiskumfoss: 1.juli-15.sept.  
Høylandsvassdraget og Bjøra: 15.mai-15.aug.  
Sanddøla: 1.juni-31.aug. Ovenfor Møllefoss til og med Bergfoss: 15.juni-15.sept.  

§2 Midtsesongsevaluering 

Forvaltningslaget er pålagt å gjennomføre en midtsesongevaluering som grunnlag for å vurdere innskrenkninger i fiskereglene. Styret i NE skal få en forhåndsgodkjent avtale med myndighetene før sesongstart. Denne vil publiseres strak den foreligger. Hovedtrekkene i avtalen er listet nedenfor: 

 

 • Situasjon A - Mer enn 130 % oppnåelse av gytebestandsmålet: Fisketrykket kan om ønskelig økes. Økningen i fisketrykket må likevel tilpasses hvor høyt prognosen ligger over gytebestandsmålet, og det må også tas hensyn til usikkerheten i prognosene.  

Konsekvens: Den personlige kvoten (antall laks/pers/døgn), høys til 5 laks hvorav maks 1 over 65cm. Den personlige sesongkvoten høys til 15 laks. Fisket i elvene Bjøra, Søråa, Eida og Flåttelva utvides fra og med 16. august til og med 31. august etter en samlet vurdering av regneark for Namsenvassdraget totalt og elvene i Høylandsvassdraget alene, fiskeforhold samt innsig og andre relevante forhold. Fisket kan utvides på følgende betingelser:   

- Vassføringa er mer enn 5 m3/s (målt ved utløp Grongstadvatn).  

- Det innføres redskapsbegrensninger (kun overflatefiske, mark uten søkke og flue uten synkesnøre).  

- All hunnlaks fredes og skal settes ut igjen i perioden 16.08-31.08. 

 

 • Situasjon B – 91 < % oppnåelse av gytebestandsmålet: Gjeldende fiskereguleringer opprettholdes. Gytebestandsmålet ser ut til å bli nådd med nåværende beskatning, og dersom det likevel ikke skulle nås blir avvik fra forvaltningsmålet trolig lite.  
  Konsekvens: Den personlige kvoten (antall laks/pers/døgn), 4 laks hvorav maks 1 over 65cm opprettholdes. Den personlige sesongkvoten på 12 laks opprettholdes. 

 

 • Situasjon C – 51-90 % oppnåelse av gytebestandsmålet: Beskatningen skal reduseres resten av sesongen, slik at gytebestandsmålet nås eller slik at avviket blir minst mulig. Innstrammingen må stå i forhold til hvor lavt resultatet ligger under gytebestandsmålet, og det må også tas hensyn til usikkerheten i prognosene.  
  Konsekvens: 70-90% gytebestandsoppnåelse: Personlig kvote (antall laks/pers/døgn): 1 laks. Den personlige sesongkvoten opprettholdes på 12 laks. Iverksette av tiltak: 7 juli. 50-70 % gytebestandsoppnåelse: Personlig døgnkvote (antall laks/pers/døgn): 1 laks under 65cm. Den personlige sesongkvoten senkes til 8 laks. Iverksette av tiltak: 5 juli. 
   

 • Situasjon D – Mindre enn 50 % oppnåelse av gytebestandsmålet: Beskatningen skal opphøre for å sikre at gytebestanden blir så nær gytebestandsmålet som mulig.  
  Konsekvens: Beskatningen opphører fra og med 1. Juli og ut sesongen. Iverksettelse av tiltak 1. juli.   
   

 • Miljødirektoratet kan også på egenhånd vedta ekstraordinære tiltak under midtesesongevalueringen ved svært dårlig innsig av laks( < 50 % av normalen) i Namsfjorden. 

Vedtatt midtsesongbeslutning publiseres straks dette foreligger i begynnelsen av juli måned 

§3 Kvotebestemmelser, minstemål og gjenutsetting 
Kvoter 

Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget.  
Døgnkvote følger datodøgnet.  
Sesongkvote følger kalenderåret. 
Når døgnkvote for laks er nådd, skal fisket avsluttes for inneværende fiskedøgn. 
Når sesongkvote for laks er nådd, skal fisket avsluttes for sesongen. 

Døgnkvote: 
Laks: 4 avlivet laks per døgn hvorav maks 1 laks over 65cm. 
Sjøørret: I Namsen og Sanddøla, 1 stk. og i Høylandsvassdraget 2 stk. avlivet sjøørret per døgn.  

Sesongkvote:  
Laks: 12 avlivet laks per sesong. 
 
Minstemål 
All laks og sjøørret under 35 cm. skal settes levende ut igjen.  

Gjenutsetting 
All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer (www.mattilsynet.no).  
NE oppfordrer ikke til gjenutsetting av fisk over minstemål når temperaturen i elva er over 20 grader. Fiskerne oppfordres til å måle vanntemperaturen på eget fiskested. 
Gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som gjenutsatt.   
Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår i kvoten. Hvis det er en fredet fisk, skal den leveres til grunneier. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder både laks og ørret. 
 
All vinterstøing skal settes levende ut igjen.  
All oppdrettslaks skal avlives og leveres inn til grunneier.  
All pukkellaks skal avlives og leveres inn til grunneier.  
Brunørret belaster ikke kvoten. 

Fra 1 august er all laks over 80cm fredet og skal settes ut på en skånsom måte. 

§4 Redskapsbruk og fiskemetoder 

Dette kan du fiske med 

 • Levende norsk mark, sluk, spinner, wobbler og flue 

 • Fiskedupp 

 • Kroker med avstand mellom krokstammen og krokspissen ikke større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. 

Alt annet er forbudt. 

Slik kan du fiske 

 • Én håndholdt stang fra land, inntil tre fra båt 

 • Inntil to agn per stang fra land, maks et agn per stang fra båt. 

 • Søkke kan bare brukes ved markfiske 

 • Rykking av fisk er forbudt 

 • Det er ikke tillatt å fiske ved eller nærmere enn 50 meter fra vandringshinder.   

Alt som ikke er nevnt her er forbudt. 

§5 Fangstrapportering 

Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks og sjøørret til Namsenvassdraget Elveierlag via www.lakseboersen.no snarest og senest innen 24 timer. Dette gjelder også gjenutsatt fisk.  

Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald, art, vekt, fiskerens fulle navn, roer, redskap, og om fisken er avlivet eller gjenutsatt.  

All vinterstøing av laks skal rapporteres på laksebørsen som vinterstøing. 
All oppdrettslaks skal registreres på laksebørsen -som oppdrett.   
All pukkellaks skal registreres på laksebørsen -som pukkellaks. 
Brunørret - det oppfordres til at den registreres på laksebørsen -som brunørret.  

Namsenvassdraget Elveierlag forbeholder seg retten til å bruke bilder fra laksebørsen. Ved oppføring av flere navn ved innmelding av fangst (eksempelvis ved at to fisker sammen fra båt), er det fiskeren som står oppført først som tar fangsten på sin kvote.   

Ved fangst av sjøørret over 2,5kg er fisker pliktig å ta bilde av fisken og sende bildet omgående til: post@namselv.no 

§6 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap  

All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Namsenvassdraget. Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra elveeierlagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag.  

En oversikt over desinfiseringsstasjoner finnes på Namsenvassdraget.no 

§7 Unntaksregler ved spesielle forhold  

I elvene i Høylandsvassdraget og Bjøra vil det i perioder med vannføring <10 m3/s målt ved utløpet av Grongstadvatnet, innføres lett fiske. Det er da kun lov å fiske med flytende dupp, flytende fluesnøre, ufortynget flue eller mark. Søkke er forbudt. Fiskerne har selv ansvar for å holde seg oppdatert på vannføring.  

Oversikt over vannføring finnes på Namsenvassdraget.no 

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag kan også innføre begrensninger eller stans i fisket i svært spesielle tilfeller på bakgrunn av for eksempel lave vannføringer, høye vanntemperaturer og/eller sykdomsutbrudd.  

§8 Oppførsel i elva 
Det skal praktiseres bevegelig fiske. Start ovenfor fiskere som er på valdet. 
Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjenutsettes.  
Vis hensyn til andre fiskere. 
Rapporter ulovligheter til oppsyn. 
Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den. 

 

§9 Overtredelse av fiskereglene  
Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr, fiskenekt, og/eller politianmeldelse. Ilagt gebyr må være betalt før man kan gjenoppta fisket. Vedkommende som er tatt for kvotebrudd nektes fiske i Namsenvassdraget i inneværende og påfølgende fiskesesong. Fisker som er tatt for kvotebrudd er selv ansvarlig for å avstå fra fisket.   

Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for Namdal tingrett.   

Følgende gebyrsatser gjelder per hendelse og per fisker i Namsenvassdraget:  
Fiske uten grunneiers tillatelse: 3000kr. 
Kvotebrudd: 3000 kr.  
Manglede fangstrapportering: 2000 kr.   
Brudd på reglene om redskapsbruk: 2000 kr.  
Manglende desinfisering: 1500 kr.  

Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres regelverk og sanksjoner. 

§10 Fiskereglenes ikrafttreden  
Reglene trer i kraft 1.januar 2022. Det er utleiers / kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Det er fiskers plikt å sette seg inn i og følge retningslinjer for utøvelse av fang og slipp gitt av Mattilsynet.  

 

Local fishing regulations 2021 in English

Midtsesongevaluering

§2 Midtsesongsevaluering 

Forvaltningslaget er pålagt å gjennomføre en midtsesongevaluering som grunnlag for å vurdere innskrenkninger i fiskereglene. Styret i NE skal få en forhåndsgodkjent avtale med myndighetene før sesongstart. Denne vil publiseres strak den foreligger. Hovedtrekkene i avtalen er listet nedenfor: 

 

 • Situasjon A - Mer enn 130 % oppnåelse av gytebestandsmålet: Fisketrykket kan om ønskelig økes. Økningen i fisketrykket må likevel tilpasses hvor høyt prognosen ligger over gytebestandsmålet, og det må også tas hensyn til usikkerheten i prognosene.  

Konsekvens: Den personlige kvoten (antall laks/pers/døgn), høys til 5 laks hvorav maks 1 over 65cm. Den personlige sesongkvoten høys til 15 laks. Fisket i elvene Bjøra, Søråa, Eida og Flåttelva utvides fra og med 16. august til og med 31. august etter en samlet vurdering av regneark for Namsenvassdraget totalt og elvene i Høylandsvassdraget alene, fiskeforhold samt innsig og andre relevante forhold. Fisket kan utvides på følgende betingelser:   

- Vassføringa er mer enn 5 m3/s (målt ved utløp Grongstadvatn).  

- Det innføres redskapsbegrensninger (kun overflatefiske, mark uten søkke og flue uten synkesnøre).  

- All hunnlaks fredes og skal settes ut igjen i perioden 16.08-31.08. 

 

 • Situasjon B – 91 < % oppnåelse av gytebestandsmålet: Gjeldende fiskereguleringer opprettholdes. Gytebestandsmålet ser ut til å bli nådd med nåværende beskatning, og dersom det likevel ikke skulle nås blir avvik fra forvaltningsmålet trolig lite.  
  Konsekvens: Den personlige kvoten (antall laks/pers/døgn), 4 laks hvorav maks 1 over 65cm opprettholdes. Den personlige sesongkvoten på 12 laks opprettholdes. 

 

 • Situasjon C – 51-90 % oppnåelse av gytebestandsmålet: Beskatningen skal reduseres resten av sesongen, slik at gytebestandsmålet nås eller slik at avviket blir minst mulig. Innstrammingen må stå i forhold til hvor lavt resultatet ligger under gytebestandsmålet, og det må også tas hensyn til usikkerheten i prognosene.  
  Konsekvens: 70-90% gytebestandsoppnåelse: Personlig kvote (antall laks/pers/døgn): 1 laks. Den personlige sesongkvoten opprettholdes på 12 laks. Iverksette av tiltak: 7 juli. 50-70 % gytebestandsoppnåelse: Personlig døgnkvote (antall laks/pers/døgn): 1 laks under 65cm. Den personlige sesongkvoten senkes til 8 laks. Iverksette av tiltak: 5 juli. 
   

 • Situasjon D – Mindre enn 50 % oppnåelse av gytebestandsmålet: Beskatningen skal opphøre for å sikre at gytebestanden blir så nær gytebestandsmålet som mulig.  
  Konsekvens: Beskatningen opphører fra og med 1. Juli og ut sesongen. Iverksettelse av tiltak 1. juli.   
   

 • Miljødirektoratet kan også på egenhånd vedta ekstraordinære tiltak under midtesesongevalueringen ved svært dårlig innsig av laks( < 50 % av normalen) i Namsfjorden. 

Vedtatt midtsesongbeslutning publiseres straks dette foreligger i begynnelsen av juli måned