Elveside

Pukkellaks tiltak frem mot 2025

På styremøtet 29. februar 2024 ble det gjort vedtak om å opprette ei pukkellaks-gruppe.

Gruppa skulle bestå av personer fra ulike deler av vassdraget, for på den måten å få personer med kjennskap til flere områder i elva.

Jørn Uleberg
onsdag 10.april 2024 / 09:24

På styremøtet 29. februar ble det gjort vedtak om å opprette ei pukkellaks-gruppe.

Gruppa skulle bestå av personer fra ulike deler av vassdraget, for på den måten å få personer med kjennskap til flere områder i elva.

Fram mot i 2025 ønsker styret at SUM skal å ha en bredere sammensatt gruppe for å se på muligheter for også å kunne få til tiltak som kan høve til å ta ut pukkellaks i ulike områder i vassdraget og ikke bare i fisketrappa.

Gruppa sin oppgave er å se på slike muligheter; hvor vil det kunne være mulig å ta ut pukkellaks i vassdraget, og hvilke tiltak kan passe hvor.

Leder SUM har dette forslaget over tiltak som kan vurderes:

  1. Tiltak i sjø – fiske spesifikt etter pukkellaks – kan de være mulig? (Rapport Pukkellaks- tiltak 2023, konklusjon, punkt 4.)
  2. Tiltak i sjø – nærmere utløpet av Målselva
  3. Felletiltak i nedre deler av elva; mulige plasseringer, strømforhold.
  4. Fortsette tiltak i fisketrappa? Videoovervåkning, kombinere tiltak med uttak av oppdrettslaks?
  5. Vurderinger av arbeidsoppgaver og innsats
  6. Tanker om dugnadsinnsats
  7. Vurderinger angående økonomisk kompensasjon fra MD.

 

Gruppen består av:

Asgeir Kaldhol (ØME)                                                 

Hårek Gamst (ME)                                   

Tommy Sommerbakk (NME)                   

Stig Skogeng (MJFF)                               

Sigurd Midtgaard FaE)                          

Gruppens oppgave er å følge med på rapporter og utredninger som gjøres på sentralt hold i Norge.

Norske Lakseelver har på sin nettside informasjon og stoff om pukkellaks:

lakseelver.no – MENY - Pukkellaksbekjempelse

Miljødirektoratet (MD) er også en meget sentral aktør i pukkellaksarbeidet, særlig aktiv på strekningen Alta – grense Jakobselv, så langt. Statsforvalteren er også en ressurs man kan ha kontakt med. Særlig er Eirik Frøiland (Statsforvalteren i Finnmark / MD) kunnskapsrik i forbindelse med de tiltak som er satt gjennomført i Finnmark.

Både i 2021 og 2023 var det pukkellaksuttak i fisketrappa i Målselvfossen. Til disse tiltakene bevilget MD midler til støtte i arbeidet. Det er utarbeidet rapporter etter disse tiltakene.

Det enkleste for gruppen vil nok å ha møter på Teams eller andre tilgjengelige digitale plattformer.