Slik er fisket i Målselv

Det er fem elveeierlag i Målselva. Disse organiserer fisket på sine områder. Elva er lang og det er godt om fiskeplasser og muligheter.

Informasjon om fiskekort finner du her
Oversikt over soner og fiskeplasser finner du her

Generell beskrivelse av fisket

Det er stort sett alltid mulig å få seg laksefiske i Målselv. Kort kan kjøpes både på nett og via grunneiere og overnattingsteder. Vi anbefaler at du går inn på de forskjellige sonene i elva (se kart) og leter der. Nedre del er spesielt kjent for sitt gode sjøørretfiske, mens laksen går helt opp i Dividalen.

Fiskeregler

Fiskebestemmelser for Målselv-vassdraget 2021, for anadrom laksefisk -

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) har gjort slikt vedtak den 9. desember 2020.
For 2021 gjelder følgende fiskebestemmelser i vassdraget der det er anadrom laksefisk -


Fisketider:
Fisket starter den 15. juni kl.00.00.
Fra fossekulpen og ned vassdraget varer fisket etter laks til og med den 17.august.
Fra samløpet mellom Bardu- og Målselva og ned vassdraget kan det fiskes etter sjøørret fram til og med 14.september. Andre anadrome fiskearter tilbakesettes.
Ovenfor fossen varer fiskesesongen fra 15. juni til og med 26. august.


Redskaper og utstyr:
Forbud mot fiske med reke eller agnfisk, og oter. Ellers gjelder de generelle bestemmelsene for fiskeredskaper jfr. Lakseloven. Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks.


Kvotebestemmelser:
Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks. kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald der fiskeperioden strekker seg over lengre tid gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller fiskekort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.
Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk per fisker.


Utsettingspåbud:
Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes. Vinterstøinger skal også tilbakesettes.
Det er ikke påbud om utsetting av holaks. Gjenutsatt holaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten. Det anbefales at fisk i begynnende gytedrakt tilbakesettes.


Desinfisering:
Alle som kommer fra andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på desinfeksjonsstasjonene før de begynner å fiske. Det er også sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det noen betjente stasjoner som er åpen på dagtid.


Annet:
1) Det enkelte elveierlag eller den enkelte rettighetshaver kan i tillegg innføre egne og strengere bestemmelser for sine områder.
2) Målselvvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Det kan derfor innføres andre bestemmelser for siste del av fiskesesongen (etter 25. juli) dersom fellesforvaltningen (SUM) bestemmer det. Fisket kan også stenges dersom ekstreme forhold oppstår i forhold til dyrevelferd (lav vannstand, høy temperatur).
3) SKJELLPRØVER. Det skal tas skjellprøver av flest mulig laks og sjøørret i 2021.


Fiskebestemmelsene og etterfølging av disse:
Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere fiskere om det gjeldende regelverket i elva. Den enkelte fisker må sette seg inn i fiskereglene som gjelder i vassdraget. Brudd på fiskereglene eller de bestemmelsene som Lakseloven med forskrifter fastsetter, kan av SUM ilegges gebyr på 2000,- kr for hver overtredelse. Lakseloven sier at all fangst skal rapporteres. Det gjelder både avlivet og gjenutsatt fangst.
I Målselvvassdraget rapporteres fangst fortløpende (også 0 fangst) og senest innen 10 dager etter endt fiskesesong.


Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget
Odd-Helge Utby, tlf 91535921 Leder SUM

Midtsesongevaluering

Hver fiskesesong i.l.a juli gjøres det ei vurdering av fangst i ulike vassdrag. Midtveisevaluering av fiskesesongen i nasjonale laksevassdrag er en viktig del av forvaltningen.

Situasjonen for laksebestanden i Målselvvassdraget ser ut til å være stabil og betryggende, med god oppgang gjennom fisketrapp og gode fangster. Over flere år ser det uttaket av laks til å være noe over 30 % totalt sett. Forskerne har så nevnt at uttaket av laks i Målselva kan økes uten at det bør være en fare for laksebestanden.