Elveside/Vedtekter

Vedtekter SUM

 

Vedtekter for Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, vedtatt på årsmøtet i 2016

Paal
fredag 22.mars 2019 / 12:23

§ 1. Organisasjon

Sammenslutningens navn er Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, forkortet  SUM.

SUM er en sammenslutning av elveeierlag og grunneierlag som organiserer fiskerettshavere i de delene av Målselvvassdraget og Barduelva der det er anadrome laksefisk. For Barduelva er dette fra samløpet med Målselva til Bardufossen.

Organisasjonen er organisert som et SA og den har ikke erverv som formål.

§ 2. Formål

SUM har til formål å:

 • forvalte fiskeressursene i vassdraget i tråd med lov og forskrifter
 • ivareta interessene til rettighetshaverne i vassdraget
 • arbeide for næringsmessig og økologisk forvaltning av fiskestammene
 • arbeide for allmennhetens tilgang til fiske i vassdraget
 • arbeide for at fisketrappa i fossen skal fungere tilfredsstillende
 • legge til rette for god innrapportering av fangsstatistikk
 • ivareta oppsyn etter gjeldende fiskeforskrifter
 • samarbeide med den offentlige forvaltningen

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer i SUM tas opp elve- og grunneierlag som organiserer rettighetshavere i Målselvvassdraget i henhold til lov om lakse - og innlandsfiske av 2012 med tilhørende forskrifter. Medlemmene av SUM er pr. i dag følgende:

 1. Øvre Målselv Elveeierlag
 2. Målselvfossens  Elveeierlag
 3. Fagerlidal Elveeierlag
 4. Midtre Målselv Elveeierlag
 5. Nedre Målselv Elveeierlag
 6. Statskog

Elveeierlagene skal gjennom sine vedtekter være obligatorisk bundet til SUM.

Medlemskapet i SUM er ikke frivillig, men knyttet opp mot lakse-og innlandsfiskelovens krav om obligatorisk organisering i vassdrag med reproduserende fiskestammer av anadrome laksefisk.

Barduelva grunneierlag sine rettighetshavere er representert i SUM gjennom sine medlemskap i Målselvfossen Elveeierlag.

Nye lag eller sammenslutninger som representerer rettighetshavere til fiske i vassdraget hvor det er anadrome laksefisk, kan tas opp i SUM.

Tvilstilfeller om medlemskap avgjøres av årsmøtet

§ 4. Styre

SUM ledes av et styre bestående av leder og 6 representanter fra følgende lag:

 • Øvre Målselv Elveeierlag
 • Målselvfossens Elveeierlag
 • Fagerlidal Elveeierlag
 • Midtre Målselv Elveeierlag
 • Nedre Målselv Elveeierlag
 • Statskog

De enkelte lag velger sjøl sine styremedlemmer med varamedlemmer.

Målselv kommune kan delta på styremøtene med en funksjonær som har ansvar for saksbehandling vedrørende miljøsaker, vannressurser og liknende. Den kommunale representanten har talerett i styret.

1 representant fra hver av jeger- og fiskeforeningene i Målselv gis møte- og talerett i styret.

Styret skal:

 • Lede SUM sitt arbeid i samsvar med Lov om lakse- og innlandsfiske med tilhørende forskrifter, etter vedtektene for SUM og etter retningslinjer fra årsmøtet.
 • Ta seg av saker og oppdrag fra medlemslagene.
 • Representere lagene ovenfor myndigheter og institusjoner.
 • Tilrettelegge årsmøte, forsamlinger og lignende.
 • Ha ansvar for økonomistyring i SUM, herunder prioritere SUM sin aktivitet slik at årsregnskapet ikke går med underskudd. Større engasjement som betyr vesentlige utgifter for SUM skal legges fram for medlemslagene eller årsmøtet for godkjenning.
 • Føre møtebok fra møtene. For at vedtak i styret skal være gyldig kreves alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 representanter er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 • Arrangere minimum 2 møter per år der hvert medlemslag kan møte med inntil 4 representanter. Det ene av disse møtene er årsmøtet. Det andre møtet er om høsten når resultatet av årets fangster er kjent, og det legges føringer for neste års fiskesesong. I tillegg kan styret kalle inn til møter når de ønsker å behandle viktige, prinsipielle saker, eller når medlemslagene krever det.

Styret innkalles av leder eller når minst 3 av medlemslagene krever det. Det skal føres protokoll fra møtene. Vedtak i styret er bindende for de enkelte medlemslag.

§ 5. Årsmøtet

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april mnd. Medlemmene skal ha innkalling minimum 2 uker før møtet.

Styret er ansvarlig for innkalling til møtet og oppnevning av møteleder og referent.

På årsmøtene kan hvert medlemslag stille med 4 representanter.

Målselv kommune kan ha 1 representant på årsmøtet.

1 representant fra hver av jeger- og fiskeforeningene i Målselv gis møte- og talerett på årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Konstituering: Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av 2 representanter til å    underskrive protokollen sammen med møteleder.
 2. Styrets årsmelding.
 3. Styrets reviderte årlige regnskap.
 4. Arbeidsplan for styret, samt større saker som styret ønsker å legge fram for årsmøtet.
 5. Fastsette årskontingent og innbetaling til SUM for medlemslagene fram til neste årsmøte.
 6. Andre saker som styret eller medlemslagene fremmer. Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars.
 7. Videre kan årsmøtet vedta at det kan engasjeres personer med ansvar for daglig drift av SUM, ivareta kassererfunksjon eller utføre andre nødvendige arbeidsoppgaver tilknyttet forvaltningen av vassdraget.
 8. Valg:

a) Styrets representanter velges av lagene.

b) Leder og nestleder velges på årsmøtet for 2 år, men slik at bare en kan skiftes ut hvert år. Leder velges blant rettighetshavere i de lagene som er medlemmer i SUM. Nestleder velges blant valgte styremedlemmer.

c) Sekretær og kasserer velges på årsmøtet eller engasjeres av årsmøtet eller styret dersom årsmøtet gir styret fullmakt til det.

d) Det velges 2 revisorer, eventuelt sørger styret for annen godkjent revisjon.

e) Valgkomite. Det velges 3 personer til medlemmer av valgkomitéen blant følgende medlemslag:

   - Øvre Målselv Elveeierlag

   - Målselvfossens Elveeierlag

   - Fagerlidal Elveeierlag

   - Midtre Målselv Elveeierlag

   - Nedre Målselv Elveeierlag

f) Valgene skal foregå skriftlig dersom noen forlanger det.

§ 6. Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 personer som velges av årsmøtet og skal:

 • Foreslå personer under punkt 6 i § 5.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det ønskelig, eller det forlanges av minst 2 av medlemslagene.

§ 8. Fellesforvaltningens økonomi

Økonomisk svarer medlemslagene til SUM i forhold til fangstrapportene for lagene. Midlene skal dekke utgifter til oppgavene nevnt i § 2 og andre oppgaver som årsmøtet eller styret i SUM bestemmer.

§ 9. Utmelding

Medlemmene kan ikke melde seg ut av SUM, men er forpliktet til å være med i SUM og ta del i fellesforvaltningen av vassdraget, og også bidra til at SUM har nødvendige driftsmidler i henhold til det oppgaver fellesforvaltningen har i henhold til lover og forskrifter.

Lag kan kun melde seg ut av fellesforvaltningen dersom situasjon er slik at det ikke er reproduserbare anadrome fiskestammer i lagets området. Eventuelle økonomiske midler som laget har skal tilfalle SUM og brukes til tiltak som skal fremme gjenoppbygging av fiskestammene.

§ 10. Tvisteløsning

Oppstår det tvist mellom SUM og medlemslag, skal tvisten avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten består av 3 medlemmer hvorav partene velger 1 hver. Oppmann blir oppnevnt av tingrettsdommer i Senja tingrett.

§ 11. Vedtektsendring

Vedtektene kan endres på et ordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de oppmøtte. Forslag til endringer av vedtekter sendes fra lagene til styret i SUM senest 3 mnd før ordinært årsmøte og vedlegges årsmøtemøteinnkallinga til SUM.

§ 12. Oppløsning

Forslag om oppløsning av SUM skal være innkommet til styret senest 3 mnd. før ordinært årsmøte. Oppløsning av SUM kan vedtas med ¾ flertall på et ordinært årsmøte.

Dersom mindre enn halvparten av medlemmene er til stede i det ordinære årsmøtet, innkalles det til nytt årsmøte. Her blir oppløsning avgjort med alminnelig flertall av de oppmøtte medlemmer.

Oppløsning av organisasjonen er kun mulig dersom fiskestammene av anadrom fisk blir borte eller reduseres slik at gytebestandsmålet blir under 100 kg per år.

Eventuelle økonomiske midler tilfaller kommunen og de kan bare benyttes til formål som fremmer fiskeforvaltninga i de områder SUM omfatter.