Furunkulose_Anton Rikstad

Furunkulose påvist i Nordland og Troms

Nylig ble sykdommen furunkulose påvist i settefiskanlegg i Nordland, og i matfiskanlegg i Troms. Dette kan tyde på en endring i smittesituasjonen generelt, i følge Veterinærinstituttet.

Ayna Heilong
tirsdag 06.juli 2021 / 14:47

Veterinærinstituttet og Mattilsynet lanserte i 2020 et nasjonalt meldingssystem for sykdom og dødelighet hos villfisk i vassdrag og sjø.

- Meldingssystemet skal bidra til at vi oppdager alvorlige sykdommer som har betydning for fiskehelsen i Norge. Men vi ønsker også at systemet brukes til å kartlegge helsesituasjonen hos villfisk generelt, sier Åsa Helene Garseth som er fagansvarlig for villfiskhelse ved Veterinærinstituttet.

Den beste overvåkingen i villfiskbestander er årvåkne fiskere og forvaltningslag. Veterinærinstituttet ber sportsfiskere og forvaltningslag om å være oppmerksomme, og melde fra ved sykdomstilfeller på vill laksefisk. I år oppfordres folk til å være spesielt oppmerksomme på sykdommene furunkulose og red skin disease.

Furunkulose

Furunkulose forårsakes av en bakterie (Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida) som ble innført til Norge med regnbueørret fra Danmark (1964) og laksesmolt fra Skottland (1985). Infeksjonen spredte seg da innen deler av oppdrettsnæringen og til vill laksefisk i flere områder langs kysten. Etter hvert som effektive vaksiner ble tatt i bruk til oppdrettsfisk gikk infeksjonen tilbake både i oppdrettede og ville populasjoner. I Namdalsregionen ble det imidlertid etablert en vedvarende smittesituasjon som gir sykdomstilfeller hos vill laks og sjøørret i elver i regionen, særlig ved høy vanntemperatur og lav vannstand.

I 2015 ble infeksjonen første gang funnet i rognkjeks (rensefisk) i oppdrett og i 2020 ble sykdommen påvist i både laks og rognkjeks i anlegg med kommersielt oppdrett i Namdalsområdet. I 2021 har vi også tilfeller både hos settefisk i Nordland og matfiskoppdrett i Trøndelag og Troms.

Laksefiskene laks, regnbueørret, sjøørret, sjørøye og pukkellaks er mottakelig for infeksjonen, men også enkelte marine arter er mottakelig. Furunkulose gir blant annet blodige byller/furunkler i hud og muskulatur, utstående øyne og blødninger på bukhinna. 

Furunkulose_Anton Rikstad
Furunkulose på død laks. Sykdomstegnene kan for en sportsfisker være vanskelig å skille fra Red Skin Disease.

 

All mistanke om furunkulose skal varsles fordi det er en meldepliktig sykdom. Det vil være aktuelt å sende inn hele eller deler av fisken. Oppbevar den derfor kjølig inntil du får videre informasjon.

Lenke til faktaark om furunkulose - klikk her.

Red skin disease

Red skin disease er en sykdom med ukjent årsak. Sykdommen gir ulike grader av skader i hud, fra rødhet på buk og finner, til omfattende etselignende skader. 

I Norge er sykdommen registrert i Enningdalselva i 2019, 2020 og også i år. Veterinærinstituttet har i år mottatt meldinger og bilder av laks også fra andre elver, og vi kan ikke utelukke at dette er red skin disease. Samtidig er red skin disease en sykdom uten spesifikke unike symptomer og funn ved obduksjon. Det betyr at diagnostikken i stor grad består av å utelukke andre kjente årsaker til samme symptomer.

Red skin disease
Laks med Red skin disease fra Enningsdalselva i 2020. Foto: Bjarne Granli.

Lenke til Fiskehelserapporten 2020 som omtaler begge sykdommer i kapittel 9: Fiskehelserapporten 2020 (vetinst.no)

Husk å rapporter syk eller død villfisk

Lenke til meldingssystemet: Melde fra om syk eller død villfisk (vetinst.no)

 

Les Veterinærinstituttets egen nyhetssak her