Ulovelig garn
Ulovelig garn fra Hordaland med sjøørret. Foto: SNO
Forvaltning/Lovverk

Strengere straff for tjuvfiskere

Laksesesongen starter for fult på mandag. To dager senere skal Stortinget behandle et lovforslag som betyr en kraftig innskjerping av strafferammene for ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Det bejubles av Norske Lakseelver.

Paal
tirsdag 26.mai 2020 / 10:54

For å gi et tydelig signal om at ulovlig fiske er alvorlig miljøkriminalitet, foreslås det å heve den øvre strafferammen for grov overtredelse av lakse- og innlandsfiskloven. At dette er nødvendig ble synliggjort av NRK, som hadde med seg Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på kontroll sammen med SNO i Nordfjord. Her ble en tjuvfisker tatt på fersken i det han trakk et flytegarn.

Les her om hvordan du anmelder tjuvfiske!
 

Mange ulovligheter

Endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven kommer fordi det hvert år avdekkes et høyt antall forhold som omhandler ulovlig fiske av anadrom laksefisk. Avdekkede forhold viser imidlertid at oppdagelsesrisikoen ennå ikke oppfattes som så stor at man avstår fra ulovlig fiske, og klima- og miljødepartementet har erfart at respekten for reglene om fiske etter anadrom laksefisk til en viss grad er liten eller manglende.

Etter endt høringsprosess ligger nå lovforslaget klart til første komitehøring.

Bekymret for holdninger

Norske Lakseelver ser imidlertid med bekymring på en del av de holdninger og innspill som har kommet fram fra enkelte sjølaksefiskemiljøer i forbindelse med høringen.

- Vi merker oss at organisasjonen Norske Sjølaksefiskere tydelig vis ikke innser alvoret i situasjonen for villaksen og at det ulovlige fisket på blanda bestander som skjer i ly av det lovlige sjølaksefisket er et stort problem. Organisasjonen argumenterer gjennomgående i sitt svar for at man ikke skal innskjerpe kravene i lovverket, sier generalsekretær Torfinn Evensen.

Departementet vil åpne for at forvaltningen kan nekte registrering av redskap for inntil to år for den som har vist seg uskikket til å bruke redskapet.

- Norske sjølaksefiskere mener i sitt høringssvar at det å frata en slik rett er altfor inngripende selv om man har gjort seg skyldig i brudd på lakseloven. Til sammenligning har organisasjonen ingen innvendinger mot at Miljødirektoratet skal ha mulighet til å ikke åpne for fiske hos grunneiere i elv/elveeierlag som ikke oppfyller lovkravene i elv, påpeker Evensen.

Norske Lakseelver mener på sin side at det må være en likhet for loven i sjø og elv, og stiller seg bak både kravet om nekting av registrering for sjølaksefiskere og stenging av fiskerett for elveeiere som bryter lovverket.

Protestene fra sjølaksefiskernes organisasjoner er heldig vis ikke tatt inn i departementets vurderinger i vesentlig grad ved ferdigstilling av loven.

Lovhøringen og organisasjonenes innspill kan i sin helhet leses her.
 

Må få følger

Klima- og miljødepartementet har allerede lagt føringer som innebærer at det skal vurderes å ikke åpne for sjølaksefiske i perioden 2021-2025, og Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning har levert det faglige grunnlaget til Miljødirektoratet.

- Norske Lakseelver mener at høringssvarene fra enkelte av sjølaksefiskeres organisasjoner tydeliggjør at man fra enkelte parter ikke kan forvente en rettskaffen holdning til lovverket, og at dette må få betydning for hvilke vurderinger Miljødirektoratet gjør når man vedtar fisketidsreguleringene for neste periode, avslutter Evensen.