Flyfoto av Værnes
En tunnel under rullebanen vil være et kompenserende tiltak for sjøørreten i Stjørdalselva. Faksimile fra Norgeskart.

Krever korridor for sjøørreten under rullebanen

Fikk medhold i klage. Krever at det åpnes korridor for elv og fisk under rullebanen på Værnes.

fredag 04.november 2022 / 07:11

Norske Lakseelver, Stjørdalsvassdragets Elveeierlag og flere miljøorganisasjoner har fått medhold av Miljødirektoratet i sin klage på Nye Veiers framferd i forbindelse med utfyllingen av Hellestranda ved Stjørdalselvas utløp.

Stjørdalselva er et nasjonalt laksevassdrag og Trondheimsfjorden er tilhørende nasjonal laksefjord med et særskilt vern. Munningsområdene er viktige for vill laksefisk og en rekke andre arter, men mange av disse områdene sterkt nedbygd. Det gjelder også for munningen av Stjørdalselva.

Kritikk mot Statsforvalteren

Etter Miljødirektoratets vurdering manglet det kunnskap om tiltakets påvirkning på natur, og tiltaket kunne også medføre forringelse av økologisk tilstand i de berørte vannforekomstene. Disse manglende vurderingene var en saksbehandlingsfeil, som trolig har hatt betydning for sakens utfall.

Miljødirektoratet retter dermed sterk kritikk mot Statsforvalteren, som ga tillatelse til utfylling av et område på 4000 m2 i munningsområdet av Stjørdalselva i forbindelse med utbyggingen av E6 mellom Ranheim og Værnes.

Opphever vedtak

Nå har Miljødirektoratet avgjort klagen og Statsforvalterens vedtak ble opphevet. Direktoratet mener at usikkerheten om effekten av tiltaket, og den totale samlede belastningen tiltaket utgjør, taler for at tillatelse ikke skulle vært gitt.

-Vi er fornøyd med at Miljødirektoratet her har sagt seg enige med oss. Her ble det gjennomført store naturinngrep uten forundersøkelser. Hvordan skal man kompensere for tapt natur når man ikke vet hva slags natur som går tapt, spør leder av Stjørdalsvassdraget Elveeierlag, Gunnar Daniel Fordal.

Organisasjonene mener at prosessen er et tydelig resultat av Nye Veiers ambisjoner om å bygge vei både raskere og billigere enn det som tidligere har blitt gjort i Norge.

-Det skal gå så raskt at man rett og slett ikke har tid til å fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag - og det går på bekostning av verdifull natur, sier ansvarlig for vannforvaltning i Norske Lakseelver, Christian Hagstrøm.

Må kompensere

Nye Veier har søkt om tillatelse til trinn to i utfyllingen. Denne gang dreier det seg om et område på 48 000 m2. Fremdeles foreligger det ingen konkrete planer om kompenserende eller restaurende tiltak fra Nye Veier side.

-Dersom dette tiltaket skal kompenseres for, er det bare ett alternativ som i tilstrekkelig grad monner; gjenåpning av Stjørdalselvas opprinnelige elveløp; under flystripa på Værnes. Det vil gi en korridor for fisken som da kan benytte området på nordsiden. Kostnadene ved dette blir høye, men med tanke på at det er satt av 45 milliarder til samferdsel i statsbudsjettet, er det helt overkommelig, avslutter Christian Hagstrøm fra Norske Lakseelver.

Fakta: 27. oktober 2020 påklaget Norske Lakseelver sammen med flere andre miljøorganisasjoner (Norsk Ornitologisk Forening Trøndelag, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima, Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund Nord-Trøndelag, Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker og Naturvernforbundet) en tillatelse til utfylling i sjø ved Hellstranda i Stjørdal kommune.

Organisasjonene påpekte at kunnskapsgrunnlaget var mangelfullt og at vedtaket ble fattet før det var gjort tilstrekkelige forundersøkelser av naturverdiene i området. Uten dette på plass ville man ikke kunne si noe om konsekvensene av utfyllingen på naturmiljøet. (Jf. Vannforskriften § 12, Naturmangfoldloven §§ 8 og 9 og Forvaltningslovens § 17).

Miljødirektoratet opphevet Statsforvalterens vedtak i brev 2020/13836 den 1.11.2022