Laksefisker i båt ved elvebredden.
Laksefiske i Rauma. Fotograf: Hans Kristian Krogh-Hanssen
Nasjonal lakseelv/Laksevassdrag

Mens vi venter på forskrift om nasjonale lakseelver

I dag kom NINA med en ny rapport over genetisk tilstand i lakseelvene. Det står dårlig til både med genetikk og høstingspotensial i de nasjonale lakseelven våre, og den bebudede forskriften lar vente på seg. Her er oversikt over status for de nasjonale lakseelvene.

fredag 05.januar 2024 / 09:36

I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de renner ut i. I 2007 ble 15 nye vassdrag og 8 nye fjorder inkludert i ordningen.

Formålet var å gi et utvalg av de viktigste bestandene et særskilt vern mot skadelige inngrep og aktiviteter i vassdraga og mot oppdrettsvirksomhet, forurensning og munningsinngrep i nærliggende fjord og kystområder.

Av 52 nasjonale laksevassdrag er det bare seks som oppnår minstekravet i Kvalitetsnorm for villaks!

Ordningen omfatter om lag tre fjerdedeler av den norske villaksen. Det er i hovedsak store og tallrike bestander, bestander med mulighet for høy produktivitet, storlaksbestander og bestander med særlig genetisk karakter som er med i ordningen.

Klima- og miljødepartementet jobber med en forskrift (den lar vente på seg) om særlig beskyttelse av laksen i disse vassdragene og fjordene. Forskriften skal etter planen regulere laksefiske, kultivering av laksefisk og innlandsfisk, akvakultur, vassdragstiltak og andre tiltak som kan påvirke laksen. Forskriftsfestinga ble vedtatt av regjeringen Solberg, og regjeringen Støre har tilsluttet seg handlingsplanen som daværende klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram, men fortsatt venter både laksen og vi …. Og som dere kan se av tabellen under, er ikke det «særskilte vernet» spesielt mye verdt for laksen.

Av 52 nasjonale laksevassdrag er det bare seks som oppnår minstekravet i Kvalitetsnorm for villaks. Mandalselva i Agder, Bjerkreimselva, Ogna og Figgjo i Rogaland,  Årgårdsvassdraget i Trøndelag og Roksdalsvassdraget på Andøya. 

5.januar kom ny rapport fra NINA som viser den genetiske situasjonen for lakseelvene.

Alle 54 vassdrag som er definert som Nasjonale laksevassdrag (NLV) er klassifisert. Disse fordeler seg slik på de ulike tilstandsklassene: Grønn: 15 (27,8 %), Gul: 15 (27,8 %), Oransje: 8 (14,8 %), Rød: 16 (29,6 %). Tolv av de som har endret status siden forrige klassifisering er NLV. Åtte av disse har fått verre status (deriblant Namsen og Lærdalselva), og fire har fått bedre status (deriblant Numedalslågen og Neidenelva). Summen av NLV i  denne rapporten er 54 siden forskerne har skilt mellom Stordalselva og Norddalselva i Åfjord, og skilt Ogna fra resten av Steinkjervassdraget.

Nasjonale lakseelver og fjordområder fra svenskegrensen og nordover

Viste du at Norske Lakseelver har filmet 23 av våre nasjonale laksevassdrag? Elver med video har lenke i elvenavnet.

Enningsdalselva

Genetisk integritet: Svært god. Gytebestand og høstbart overskudd: Moderat. Sliter med utbrudd av Red Skin Disease. Sykdomskontroll tilligger Mattilsynet, som ikke har prioritert å finne årsaken. Fortsatt åpen for fiske, men på grunn av RSD tas lite av fisken.

Svennerbassenget

Numedalslågen

Genetisk integritet: God. Gytebestand og høstbart overskudd: God. Utsatt for smittefare fra Gyrodactylus salaris fra vassdragene i Drammen ettersom saltvannsbarrieren blir dårligere og dårligere.

Lindesnes - Mannefjorden (2007)

Mandalselva (2007)

Genetisk integritet: God. Gytebestand og høstbart overskudd: God. Kalkes. Påvirket av vannkraft, men mye er gjort gjennom miljødesignprosjekt.

Kysten Jæren-Dalane

Bjerkreimselva(2007)

Genetisk integritet: Svært god/God. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god/God. Kalkes.

Ogna

Genetisk integritet: Svært god/God. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god/God.

Håelva

Genetisk integritet: Dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god/God.

Figgjo

Genetisk integritet: Svært god/God. Gytebestand og høstbart overskudd: God.
 

Sandsfjorden (2007)

Suldalslågen

Genetisk integritet: Svært god/God. Gytebestand og høstbart overskudd: Moderat. Elva er sterkt påvirket av vassdragsutbygging. Kultiveres med klekkeri. Lakselus fra oppdrett har drept mellom 30 og 47 % av utvandrende smolt mellom 2018 og 2022.

Etnefjorden - Ølfjorden

Etneelva

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Har vært stengt i perioder (2010-2011 og 2014-2015) på grunn av sviktende overskudd. Sterkt påvirket av rømt oppdrettslaks. Lakselus fra oppdrett har drept mellom 16 og 40% av utvandrende smolt mellom 2018 og 2022. Litt bedring i 2023, hvor bare 14% ble drept.

Fjordene ved Osterøy (2007)

Vosso
Genetisk integritet: Dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært dårlig. Elva er stengt for fiske. Hovedproblemet er lakselusdødelighet, men også vannkraftutbygging påvirker laksen mye. Lakselus fra oppdrett har drept mellom 26 og 40% av utvandrende smolt mellom 2018 og 2022. Bedring i 2023, hvor bare 9% ble drept. Laksestammen sikres i genbank.

Sognefjorden

Nærøydalselva (2007)

Genetisk integritet: Svært god/God. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært dårlig. Lakselus fra oppdrett har drept om lag 40-50% av utvandrende smolt mellom 2018 og 2022. Litt bedring i 2023, hvor bare 23% ble drept. Også påvirket av vannkraft og arealinngrep.

Lærdalselva (2007)

Genetisk integritet: Dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært dårlig. Elva har vært smittet av Gyrodactylus salaris, men ble friskmeldt og åpent for fiske i 2013. Stengt for laksefiske fra 2021, bare åpen for sjøørretfiske. Lakselusa dreper om lag 50% av smolten på utvandring. I tillegg hyppige tørrlegginger av elva i forbindelse med problemer i kraftverket.

Vikja

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa dreper mellom 40 og 50% av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. Bedring i 2023, med 21% dødelighet. Sterkt påvirket av rømt oppdrettslaks. Også kraftig påvirket av vannkraftutbygging.

Flåmselva

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært dårlig. Lakselusa har årlig drept mellom 43 og 50% av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. Bedring i 2023, med 23% dødelighet. Påvirket av vannkraft og arealinngrep. Stengt for fiske.

Årøyelva

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: God. Lakselusa har årlig drept mellom 40 og 50% av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. Bedring i 2023, med 23% dødelighet. Påvirket av vannkraft. Kultiveres med klekkeri.

Dalsfjorden

Gaula

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: God. Lakselusa har årlig drept mellom 17 og 22% av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. Bedring i 2023, med 14% dødelighet.

Førdefjorden (2007)

Nausta (2007)

Genetisk integritet: Dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Dårlig. Lakselusa har årlig drept mellom 18 og 25% av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. Bedring i 2023, med 14% dødelighet. Laksen trues av gruvedrift på Engebøfjellet med påfølgende dumping av avgangsmasser rett utenfor den nasjonale laksefjorden.

Nordfjord

Eidselva

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa har årlig drept mellom 14 og 33% av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022.  19% dødelighet i 2023.

Olden

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: God. Lakselusa har årlig drept mellom 16 og 35% av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 20% dødelighet i 2023.

Stryneelva

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Moderat. Lakselusa har årlig drept mellom 16 og 34% av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 20% dødelighet i 2023.

Ørstafjorden

Ørstaelva

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Dårlig. Lakselusa har årlig drept mellom 17 og 32% av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 17% dødelighet i 2023. Sjøørreten kultiveres i klekkeri.

Romsdalsfjorden

Rauma

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Ikke vurdert av VRL. Har vært smittet av Gyrodactylus salaris. Friskmeldt og reetablert etter at laksen stod i genbank. Åpnet for laksefiske fra 2018. Lakselusa har årlig drept mellom 6 og 50% av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 33% dødelighet i 2023.

Sunndalsfjorden

Driva

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: Ikke vurdert av VRL ettersom elva fortsatt er smittet av Gyrodactylus salaris. Behandlet med klor i 2023. Ny behandling i 2024. Lakselusa har årlig drept mellom 1 og 23% av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 20% dødelighet i 2023. Trues av ønsket om å etablere landbasert oppdrettsanlegg for ørret i Oppdal. Fare for rømming med påfølgende påvirkning på genetikken til den storvokste sjøørreten i elva, samt smitte.

Halsafjorden

Surna

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: God. Sterkt påvirket av vannkraftutbygging. Stort slamutslipp i 2023 pga. feil under rensing av kraftverkdam. Revidert vannkraftkonsesjon gir bedre manøvreringsregime fra 2022. Lakselusa har årlig drept mellom 6 og 34% av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 26% dødelighet i 2023.

Åfjorden

Stordalselva – Nordalselva

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: Moderat. Lakselusa har årlig drept mellom 8 og 21 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 7 % dødelighet i 2023.

Trondheimsfjorden

Orkla (2007)

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært dårlig. Påvirket av vannkraftutbygging. Lakselusa har årlig drept mellom 6 og 28 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 17 % dødelighet i 2023.

Gaula

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært dårlig. Lakselusa har årlig drept mellom 8 og 21 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 7 % dødelighet i 2023. Sterkt påvirket av arealinngrep. Ny E6-trase truer deler av elva.

Nidelva (2007)

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Sterkt påvirket av vannkraftutbygging. Lakselusa har årlig drept mellom 6 og 29 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 18 % dødelighet i 2023. Kultiveres med klekkeri.

Stjørdalselva

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Sterkt påvirket av vannkraftutbygging. Lakselusa har årlig drept mellom 9 og 32 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 22 % dødelighet i 2023. Kultiveres med klekkeri.

Verdalselva (2007)

Genetisk integritet: Svært god. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært dårlig. Lakselusa har årlig drept mellom 13 og 35 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 30 % dødelighet i 2023.

Figga

Genetisk integritet: Svært god. Gytebestand og høstbart overskudd: Ikke vurdert av VRL siden elva fortsatt er under reetablering siden 2014 etter friskmelding fra Gyrodactylus salaris. Lakselusa har årlig drept mellom 17 og 37 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 33 % dødelighet i 2023.

Steinkjervassdraget

Genetisk integritet: Ikke vurdert av VRL. Gytebestand og høstbart overskudd: Ikke vurdert av VRL siden elva fortsatt er under reetablering siden 2014 etter friskmelding fra Gyrodactylus salaris. Lakselusa har årlig drept mellom 13 og 37 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 33 % dødelighet i 2023. Bare en del av vassdraget er åpent for fiske.

Namsenfjorden

Namsen (2007)

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa har årlig drept mellom 4 og 18 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 2 % dødelighet i 2023. Påvirket av vannkraft.

Årgårdsvassdraget

Genetisk integritet: Svært god/God. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa har årlig drept mellom 4 og 17 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 2 % dødelighet i 2023.

Vefsnfjorden (2007)

Vefsna (2007)

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Ikke vurdert av VRL siden elva fortsatt er under reetablering siden 2017 etter friskmelding fra Gyrodactylus salaris. Lakselusa har årlig drept mellom 1 og 12 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 6 % dødelighet i 2023. Laksestammen var oppbevart i genbank og satt ut siden 2017. Bare noen år senere er den sterkt påvirket av rømt oppdrettslaks.

Ranafjorden (2007)

Ranaelva (2007)

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Ikke vurdert av VRL siden elva fortsatt er under reetablering siden 2017 etter oppdaget resmitte og påfølgende ny behandling mot Gyrodactylus salaris. Lakselusa har årlig drept mellom 5 og 17 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 12 % dødelighet i 2023. Laksestammen var oppbevart i genbank og satt ut siden 2017. Bare noen år senere er den sterkt påvirket av rømt oppdrettslaks. Sterkt påvirket av vannkraft.

Beiarfjorden (2007)

Beiarn (2007)

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Var smittet av Gyrodactylus salaris, men friskmeldt i 2000. Lakselusa har liten effekt.

Roksdalsvassdraget

Genetisk integritet: Svært god/God. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa har liten effekt.

Malangen

Målselva

Genetisk integritet: Svært dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa har liten effekt. Sterkt påvirket av vannkraftutbygging. Truet av pukkellaks.

Reisafjorden

Reisaelva

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært dårlig. Lakselusa har liten effekt. Overbeskattet og stengt for fiske siden 2022. Truet av pukkellaks.

Kvænangen

Kvænangselva

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: God. Lakselusa har liten effekt.  Truet av pukkellaks.

Altafjorden

Altaelva

Genetisk integritet: Dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa har årlig drept mellom 2 og 13 % av smolten på utvandring mellom 2018 og 2022. 6 % dødelighet i 2023. Sterkt påvirket av vannkraftutbygging. Truet av pukkellaks.

Repparfjorden

Repparfjordelva

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa har liten effekt. Sterkt truet av pukkellaks. Sterkt truet av gruvedumping i den nasjonale laksefjorden.

Porsangen

Stabburselva

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa har liten effekt. Sterkt truet av pukkellaks.

Lakselva

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselus har liten effekt. Sterkt truet av pukkellaks.

Børselva

Genetisk integritet: Svært god/God. Gytebestand og høstbart overskudd: Moderat. Lakselusa har liten effekt. Sterkt truet av pukkellaks. Truet av overbeskatning.

Tanafjorden

Langfjordelva

Genetisk integritet: Dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Dårlig. Lakselusa har liten effekt. Sterkt truet av pukkellaks. Truet av overbeskatning.

Tana

Verdens største vassdrag for atlantisk laks. Har over 30 forskjellige bestander. Genetisk integritet: Svært god/God. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært dårlig. Lakselusa har liten effekt. Sterkt truet av pukkellaks. Sterkt truet av overbeskatning. Stengt for laksefiske siden 2021.

Kongsfjorden (2007)

Kongsfjordelva (2007)

Genetisk integritet: Dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa har liten effekt. Sterkt truet av pukkellaks. Påvirket av vannkraft.

Komagelva

Genetisk integritet: Dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa har liten effekt. Sterkt truet av pukkellaks.

Vestre Jakobselv

Genetisk integritet: Dårlig. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa har liten effekt. Sterkt truet av pukkellaks. De siste års utvikling i innsiget er dårlig.

Neidenfjorden - Bøkfjorden

Neidenelva

Genetisk integritet: Moderat. Gytebestand og høstbart overskudd: Svært god. Lakselusa har liten effekt. Sterkt truet av pukkellaks. De siste års utvikling i innsiget er dårlig. Truet av overbeskatning.