Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fikk holde en bedøvd gytelaks fra klekkeriet til Drammenselva, til stor glede for journalistene.
Trusler/Gyro

- Ministeren må lytte til eget fagdirektorat

Miljødirektoratet anbefaler lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks i sitt nye forslag til handlingsplan for ville bestander av atlantisk laks. 

Paal
torsdag 31.oktober 2019 / 11:15

Ola Elvestuen er i dag i Åndalsnes for å feire friskmeldingen av lakseelvene i Rauma-regionen fra Gyrodactylus salaris. Den fryktede lakseparasitten, som har infisert 50 norske elver siden den ble innført med oppdrettslaks på tidlig 70-tall, er nå utryddet i 38 elver. Fem elver er fortsatt under overvåking og syv venter på behandling.

-Bekjempelsen har vært en suksess og det er all grunn til å berømme nåværende og tidligere ministre for denne storstilte satsingen. Dette, sammen med kalking av sure elver på Sør- og Vestlandet, har virkelig vært et krafttak for laksen, sier en fornøyd generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, som feirer dagen sammen med ildsjeler fra Rauma og de andre elvene i området.

Les om ildsjelene i Rauma og Måna.

Må stille krav til oppdretterne
Evensen håper at Elvestuen nå vil benytte anledningen til å gripe fatt i de viktigste utfordringene for villaksen framover, først og fremst den ukontrollerte påvirkningen fra oppdrettsindustrien.

-Handlingsplanen er oversendt ministeren. Miljødirektoratet understreker at de to største problemene må løses gjennom funksjonskrav til oppdrettsindustrien. Bare denne uka har det kommet nye meldinger om lakserømminger på Sunnmøre, og lakselusa tar livet av store deler av de ville lakseungene som er på vei ut fjordene om forsommeren, understreker Evensen.

Klar analyse
I forslaget til handlingsplan som er oversendt Klima- og miljødepartementet, går direktoratet gjennom trusselbildet mot villaksen slik det er definert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Miljødirektoratet er tydelige på at det ikke er samsvar mellom villaksnormen og trafikklyssystemet for oppdrettsindustrien. Grenseverdien for akseptabel dødelighet på utvandrende laksesmolt på grunn av lakselus, er opp mot 30%. «Dette umuliggjør oppnåelse av laksenormens mål om maksimale avvik fra normalt høstbart overskudd, grunnet samlet påvirkning», heter det i utkastet til handlingsplanen.

Må få betydning
Problemet, slik direktoratet skriver det, er at «det (er) vanskelig for oss å foreslå tiltak, når reduksjon i påvirkning fra lakselus er nødvendig for å bidra til å bedre måloppnåelsen i tråd med villaksnormen, uten å bevege oss inn på andre sektorers ansvarsområder og regelverk.»

-Politikerne må ta ansvar og pålegge oppdrettsindustrien funksjonskrav som gjør at den ville laksen overlever. Jo lengere man venter med fornuftige krav, desto dyrere blir det å snu. Det er ingen tjent med, understreker Torfinn Evensen.

"Grenseverdien for akseptabel dødelighet på utvandrende laksesmolt umuliggjør oppnåelse av laksenormens mål om maksimale avvik fra normalt høstbart overskudd"
Miljødirektoratet

Norske Lakseelver har tidligere påpekt at Vestlandet neppe noensinne vil få mer vekst i oppdrettsindustrien, med mindre de stopper utslippene av lakselus.

Miljødirektoratet foreslår følgende når det gjelder lakselus

  • Ny teknologi som for eksempel lukket oppdrettsteknologi
  • Justering av oppdrettsvolumet utover det trafikklyssystemet legger opp til
  • Utvidelse Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag

Når det gjelder problemet med rømt oppdrettslaks, kommer direktoratet med følgende forslag

  • Innføre krav om merking og sporing av oppdrettslaks med hjemmel i akvakulturloven §10
  • Innføre krav om bruk av steril oppdrettslaks med hjemmel i akvakulturloven §10
  • Utvidelse av Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag

Når det gjelder negativ påvirkning fra vannkraft, foreslår direktoratet

  • Økt framdrift i å gjennomføre revisjoner, og innføring av konsesjonsvilkår som muliggjør lakseproduksjon mot nivået før regulering.
  • Mer aktiv bruk av §66 i vannressursloven til å kreve konsesjonsbehandling av anlegg uten konsesjon, i tråd med Naturmeldingen (Meld. St. 14 (2015-2016)


Fiske på sårbare bestander
Laksen er i utgangspunktet fredet i Norge, og det er Miljødirektoratet som avgjør om fisket i elv og sjø skal kunne åpnes. I dag er 110 elver stengt på grunn av sviktende bestandssituasjon eller fordi man ikke vet nok om laksen i elva. Likevel fiskes det i sjøen utenfor disse elvene. Vel 900 sjølaksefisker tar halvparten av villaksen i Norge. Resten fordeles på 80 000 sportsfiskere i elvene.

I tiltaksplanen heter det: «Selv med dagens reguleringer tillates det til en viss grad et fiske på bestander som ikke har et høstbart overskudd, deriblant sårbare og truede bestander. Dette foregår i all hovedsak for å kunne opprettholde et begrenset sjølaksefisket i områder der slike bestander inngår i fangstene … En bestand regnes som overbeskattet dersom den ikke når gytebestandsmålet og bestanden beskattes. Det kan altså være overbeskatning i en bestand uten beskatning i vassdraget, dersom fisk fra bestanden beskattes i sjøfisket i fjorden eller langs kysten. Skal en slik overbeskatning unngås, må fiske på blanda bestander opphøre.».

-Her er vi fullstendig enige med direktoratet. Ministeren har nå muligheten til ikke å åpne for sjølaksefiske med not og krokgarn i kommende reguleringsperiode, avslutter Evensen, som avslutningsvis påpeker det paradoksale i at sjølaksefisket utenfor Rauma har fått fortsette mens elva har vært stengt på grunn av Gyrodactylus salaris.