Sone 4

Sone 4 er ca 18 km lang og byr på gode fiskemuligheter i flott natur. Elva har stor variasjon i utforming og skifter mellom stilleflytende partier, stryk, fosser og dype kulper. Her kan du finne mange gode plasser med få andre fiskere.

Gjennom prosjekt Miljødesign i regi av Agder Energi er den tidligere minstevannføringsstrekningen mellom Laudal og Manflåvannet tilbakeført til naturtilstanden og tersklene er fjernet. Revisjon av konsesjonsvilkårene for Laudal kraftverk har medført en langt høyere vannføring sommer og vinterstid, noe som medfører at laks og sjøaure har fått betydelig bedre oppvandringsmuligheter videre opp i sone 4. Fra april 2021 ble det innført vannføring på 12 m3/s gjennom sommeren. Det ble for sesongen 2017 åpnet 6 bra fiskesoner på den tidligere minstevannføringsstrekningen, her må du ha egne fiskekort. Disse sonene finnes på undersonene.

Fra gapahuken i Kavfossen
Fra gapahuken i Kavfossen

Med revidert vannføring og gjennomførte tiltak er nå muligheten for fangst i sone 4 tilstedet fra slutten av juni (avhengig av vannføring), men normalt er det fra midten av juli og utover i sesongen fangstmulighetene er best. Ved rette vann- og værforhold, har en tidvis et svært godt fiske i sonen. Kavfossen og nedre del av Kosåna er de øvre deler av lakseførende strekning i Mandalselva. I nedre del av Kosåna er det mange gode høler og fiskeplasser.  

I tillegg til laks, er fisket etter innlandsaure og bekkerøye godt, og man er nesten garantert fangst. Mye av fisken er relativt liten, men av brukbar kvalitet. Det er allikevel muligheter for å få aure på en halv til én kilo. Sommeren 2001 ble det satt Norgesrekord med ei bekkerøye på hele 2,268 kg i sone 4! 

Det bør også nevnes at det finnes flere kalkede innsjøer i sidevassdrag i området som huser tildels stor aure. Kosånavassdraget er verd et besøk! Nærmere opplysninger om fiskekort for disse vannene kan man få bl.a. på Joker Bjelland, Sport 1 Evje, og Grønberg sport.

 

I sone 4 finner en mange urørte plasser
I sone 4 finner en mange urørte plasser
Fiskeregler

Generelle regler.

Adkomst

Bil og til fots. På østsiden av elva må du gjerne gå litt, men får til gjengjeld ofte plasser for deg selv.