Historisk storhet

Mandalselva er det nest største vassdraget på Sørlandet og har en lakseførende strekning på 50 km. Elva har de siste årene hatt totalfangster av laks og sjøaure på mellom 12,6 og 5,7 tonn.

Øyslebøfossen
Kulpen og utløpsosen under Øyslebøfossen i sone 3 i Mandalselva.
Fotograf
Generell beskrivelse av fisket

Fiskekort og soner

Fiskefolder for 2021 finner du under:

 

RAPPORTER FANGST HER

Oversikt over ledig soner finner du her.

Fisketilbudet i den lakseførende delen av Mandalselva er delt inn 4 hovedsoner. I sone 1og 3 dekker ett kort hele sonen. Fisketilbudet i sone 2 består av tilsammen 32 delsoner og i 23 av disse er kortsalget begrenset. Sone 4 består av en hovedsone fra dam Manflå til Kavfossen og Kosåna, samt 6 nye delsoner som åpnet i 2017. Delsoner i sone 2 og 4 betegnes med stedsnavn knyttet til der de ligger. Mandalselva Øvre Holum selger egne kort for delsonene Hauge, Holmesland og Øvre Nøding. Disse kjøpes på INatur eller Møll bensin.

Våre utsalgssteder selger kort til alle de ovenfor beskrevne sonene i elva. Fiskekortsalget på nett starter 15. februar for alle soner. For sone 1 og 2 starter salget 15.02 hos utsalgsstedene Møll bensin, Intersport Mandal, Sandnes camping og Grønberg sport.  På Marnar Laksesenter (Laudal) og Joker Bjelland starter det ordinære kortsalget for laksefisket i sone 3 og 4 i slutten av mai. På nettsalget kan man kjøpe fiskekort for ørret i sone 4 gjeldende fra 01.05 - 31.05.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august
Ørret: fra 1. juni til 31. august

Fiskeravgift og fiskekort

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort og alltid medbringes under fiske. Fiskeravgiften for laksefiske kan betales på alle postkontorer (post i butikk) og på internett, her. Barn er fritatt for innbetaling av fiskeravgift til staten. Man kan fiske uten denne til man fyller 18 år.

Fiskerkortene i Mandalselva er personlige, dvs. pålydende navn på kortet skal være fiskerens. I delsonene på Hauge og Holmesland kan det kjøpes gruppekort, men disse må kjøpes hos grunneierne direkte. Med gruppekort kan flere fiskere dele sonen, men med maksimalt antall stenger i bruk som angitt for sonen. Gruppekort angir alle fiskere innen fiskedøgnet i sonen, og alle fiskere skal ha et eget fiskekortnummer for fangstrapportering. Nødingfossen fiskecamp leier ut fiskeretten på 3 stenger pr døgn - rullering av fisket og antall fiskere må her avtales med grunneier spesielt.

Vær oppmerksom på at det er begrenset kortsalg på de fleste av delsonene i sone 2 og delsonene i sone 4.

Det er mange oppsynspersoner i elva som kan kontrollere ditt fiskekort. Disse vil også kunne hjelpe nye fiskere med å vise gode fiskeplasser samt gi tips om hvilken flue eller sluk laksen kanskje biter på. I soner med ubegrenset kortsalg gjelder fiskekortet i 24 t fra kjøpstidspunkt, mens de i sone 2 og i delsonene i sone 4 gjelder fra kl 18.00 - 18.00. Merk at sesongens første fiskedøgn starter 1. juni kl 00.00, og har da en varighet av 18 timer, mens årets siste fiskedøgn starter kl 18.00 og avslutter kl 24.00 (enten 31. august i sone 2, eller 15, september i sone 4), dvs varighet kun 6 timer.

Fisketider  

 • Sone 1, 2 og 3:  01.06 - 31.08 
 • Sone 4:  01.06 - 15.09, brunørretfiske 01.05 - 01.06
 • Kosåna er en del av sone 4, med samme fisketider.

Fiskeredskap

I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Bruk av levende fisk som agn er ulovlig og vil bli politianmeldt. For å hindre spredning av Gyrodactylus salaris, er det forbudt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken. 

Fangstbegrensning - kvoter

 • Døgnkvote på 2 laks pr fisker
 • Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

Døgnkvote er definert til det antall fisk hver fisker kan avlive pr fiskerdøgn. Kvotedøgnet følger fiskerkortdøgnet (= tidspunkt for gyldighet av fiskerkort, eks kl 18.00 til 17.59 i sone 2). For sesong-, grunneier- og ukekort følger kvotedøgnet datodøgnet. Når døgnkvoten på 2 laks er avlivet, skal alt fiske stoppes (også etter sjøørret) før nytt fiskedøgn påbegynnes.

Fisk som settes uskadd ut igjen (fang og slipp) teller ikke med i døgnkvoten. Veileder for utøvelse av fang og slipp finnes her. All vinterstøing av laks skal slippes ut.

Desinfisering

For å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, er det fom sesongen 2005 innført tvungen desinfisering av fiskeutstyr i Mandalselva. Desinfisering av fiskeutstyr (vadere, hover, stenger,sneller mm), vil skje hos alle våre utsalgssteder mot et gebyr på NOK 50,-. Fiskekortene eller egne oblater vil bli påført et stemplet som kvittering på at desinfisering er gjennomført.

- Desinfiseringen vil være gyldig i 20 dager hvis ikke fisker oppsøker annet vassdrag.

- Dersom fisker har vært i annet vassdrag, skal desinfisering skje ved neste besøk i Mandalselva.

Fiskeoppsynet / styret i Mandalselva Elveeigarlag kan ilegge et gebyr på NOK 2.000,- dersom fisker ikke kan fremvise gyldig kvittering (stemplet fiskekort) for gjennomført desinfisering. Fiskere uten godkjent desinfisering vil kunne bortvises fra elva for kortere eller lengre tid.

Desinfisering av annet utstyr (båter, kanoer, motorer m.m.) skal også gjennomføres dersom det skal benyttes i Mandalsvassdraget! All transport av vann og fisk mellom vassdrag innebærer risiko for spredning av smitte, men smitte spres ikke med tørre gjenstander. Under fiske i Mandalselva vær oppmerksom på følgende:

 • Vask og sløy fanget fisk på stedet.
 • Slå ikke ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.
 • Tørk alt utstyr som har vært i kontakt med vann i ett vassdrag før du bruker det i et annet vassdrag. Dette gjelder fottøy, klær, fiskeutstyr, båter, påhengsmotorer, vannbeholdere, etc.
 • Alt utstyr skal desinfiseres før det brukes i Mandalselva.

HUSK AT BRUK AV LEVENDE FISK SOM AGN ER ULOVLIG I NORGE. ALLE TILFELLER BLIR POLITIANMELDT!

Brudd på fiskeregler eller regler om desinfisering

Det er innført felles reaksjoner på overtredelser av fiskeregler i hele Mandalselva.
Fiskeoppsynet / styret i Mandalselva Elveeigarlag kan utstede et gebyr på kr 2.000,- for følgende overtredelser:

 • Brudd på fiskeregler, kvoter og feil redskapsbruk
 • Manglende desinfisering

Fisker vil også kunne bortvises fra elva for kortere eller lengre tid. Gjentatte eller grove brudd kan bli anmeldt av styret i Mandalselva Elveeigarlag.

Manglende fisketrygd meldes videre til Statens naturoppsyn.

Almenne hensyn

 • Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
 • Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
 • Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen
 • Ikke fell trær, eller bryt kvist og ungtrær
 • Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09
 • Det henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred

Retningslinjer for utøvelse av fisket

 • Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt

 • Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)

 • Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende

 • Det er ikke tillatt for grupper av fiskere å rotere dette innbyrdes på soner uten stangbegrensning uten å slippe andre fiskere til 

 • Fiske fra broer, ledgjerde for smolt i Manflåvatn etc er ikke tillatt

 • Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssone 50 m overfor og 50 m nedenfor

Fangstrapportering

Som følge av den betydelige nedgangen i våre laks- og sjøørret bestander har myndighetene vedtatt strenge rapporteringskrav.

Følgende skal rapporteres løpende:

 • Fangst, dato og vekt
 • Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
 • Innsats (fiskedøgn)

Det vil bli gjennomført purringer på fangstrapporter under sesongen.

Web-rapportering her.

 

Ungdomsfiske

I alle åpne soner (soner uten antallsbegrensning) er det fritt fiske til og med fylte 18 år. Tillatelse til fiske (fiskekort) må likevel innhentes hos ett av våre utsalgssteder.

Tyler with his first salmon and a proud father Danny
Tyler with his first salmon and a proud father Danny

 

 

This is 12 year old Artem from Moscow, proudly showing off his first salmon ever! 2,8 kg - caught in sone 3,
This is 12 year old Artem from Moscow, proudly showing off his first salmon ever! 2,8 kg - caught in sone 3,
Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering
Midtsesongevaluering foretas mellom 25. juli og 1. august, eventuelle tiltak innføres fra 1. august.

Dersom gytebestandsmål ser ut til å nås, videreføres reglene ut sesongen. I de nye nasjonale fiskereguleringene for 2021-25 blir det ikke tillatt med sesongforlengelse som tidligere.

Dersom gytebestandsmål ikke ser ut til å nås, vil ett eller flere av følgende alternativ skje: 1) døgnkvoten reduseres til 1 laks pr fisker, og innføres utsettingspåbud for laks over 90 cm (ca 7,0 kg), eller i værste fall 2) fisket stoppes helt.

Innskrenkninger i fisketid, endring i døgnkvoter m.m. vil ikke gi grunnlag for refusjon av fiskekort. 

NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) har utarbeidet maler for hvordan midtsesongevalueringen skal utføres.  Disse malene er basert på lokale forhold i den enkelte elv, slike at store elver med stort gyteareal krever mer laks på gytetidspunktet enn mindre elver med mindre gyteareal.  Det er tatt hensyn til erfaringstall når det gjelder lokale forhold knyttet til oppvandring, fangstrate etc.  Målet med evalueringen er å sikre at det på gytetidspunktet skal være nok laks til å dekke gytekapasiteten i den enkelte elv.

Elveeierlagene er ansvarlig for en forsvarlig bestandsforvaltning, men myndighetene setter ytre rammer som ikke kan overskrides.  Midtsesongevalueringen er et ledd i denne vurderingen, slik at det enkelte elveeierlag ikke kan treffe beslutninger utover de rammer som settes.  Elveeierlaget kan imidlertid stramme inn ytterligere, dersom man ut i fra lokal kunnskap mener dette er til beste for en god bestandsutvikling.

Elveeierlagene skal forvalte elva til beste for laksebestandene, men har også andre forvaltningsmål.  Laksefiske skal komme lokalesamfunnet til gode gjennom sportsfiske, og det skal arbeides for et godt fisketilbud for tilreisende fiskere.  Laksefiske i elvene er en attraktiv og verdifull ressurs som også skal gi verdiskapning gjennom reiselivstilbud og ringvirkninger i lokalsamfunnet.  Det er derfor ikke slik at alle begrensninger i fisket er et gode.  Det må foretas en balansert vurdering som både ivaretar de biologiske, sosiale og økonomiske sidene av laksefisket.