Historisk storhet

Mandalselva er det nest største vassdraget på Sørlandet og har en lakseførende strekning på 50 km. Elva har de siste årene hatt totalfangster av laks og sjøaure på mellom 12,6 og 5,7 tonn. Fisket er delt i fire soner.

Sone 1  Sone 2  Sone 3  Sone 4

Øyslebøfossen
Kulpen og utløpsosen under Øyslebøfossen i sone 3 i Mandalselva.
Fotograf
Generell beskrivelse av fisket

Fiskekort og soner

Du kan se en oversikt over soner i kartet.

Fiskefolder for 2023 finner du under:

Fiskefolder 2023 Mandalselva

 

RAPPORTER FANGST HER

Fisketilbudet i den lakseførende delen av Mandalselva er delt inn 4 hovedsoner. Sone 1 er fra 2023 delt inn i tre soner for landfiske og en fellessone for båtfiske. Fisketilbudet i sone 2 består av tilsammen 32 delsoner og i 23 av disse er kortsalget begrenset. I sone 3 dekker ett fiskekort hele sonen. Sone 4 består av en hovedsone fra dam Manflå til Kavfossen og Kosåna, samt 6 delsoner. Delsoner i sone 2 og 4 betegnes med stedsnavn knyttet til der de ligger. Mandalselva Øvre Holum selger egne kort for delsonene Hauge, Holmesland og Øvre Nøding. Disse kjøpes på INatur.

Våre utsalgssteder selger kort til alle de ovenfor beskrevne sonene i elva. Fiskekortsalget på nett starter 15. februar for alle soner. For sone 1 og 2 starter salget 15.02 hos utsalgsstedene Sandnes camping og Grønberg sport.  På Mandalselva Villakssenter (Laudal) og Joker Bjelland starter det ordinære kortsalget for laksefisket i sone 3 og 4 i slutten av mai. 

Fiskeregler

Fiskeregler Mandalselva 2024

Vedtatt av Mandalselva Elveeigarlag på årsmøtet 29.03.2024.

Fiskereglene er hjemlet i lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskeloven) §25.

Det er fiskerettshavers og kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene. Det er fiskers plikt å sette seg inn gjeldende fiskereglene i vassdraget slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Fisker plikter til enhver tid å ha tilgjengelig all dokumentasjon som er pålagt for å kunne fiske. Dette skal uoppfordret vises til fiskeoppsyn ved kontroll.

Mandalselva Elveeigarlag har et fiskeoppsyn i vassdraget som på vegne av laget påser at fiskereglene og opplysningsplikten blir fulgt. Fiskeoppsynet har myndighet til å utøve reaksjoner og rapportere brudd på fiskebestemmelsene i henhold til disse fiskereglene.

Dette dokumentet med fiskeregler består av både offentlige og private fiskeregler. Fiskereglene gjelder fra Kavfossen / lakseførende del av Kosåna og til grense elv/sjø i Mandalselva i perioden 01.06 – 31.08 sone 1, 2 og 3 / 15.09 i sone 4. Det er i dette område forvaltningslagets fiskeregler gjelder, og fiskeoppsyn har ansvaret. I fra grensen/elv sjø, samt utenom sesong, er det Statens Naturoppsyn som har ansvar for oppsyn.

I den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget, er det forbudt å fiske nærmere enn 100 meter i sjøen, fra grensen elv og sjø (100-metersonen). I den tiden det er tillat å fiske i vassdraget, kan man fiske fra land med stang og håndsnøre i 100-metersonen. Da gjelder samme kvotebestemmelse som er fastsatt i forskrift, på 2 laks og 2 sjøørret. Fiske fra båt i 100-metersonen er ikke tillatt.

Vi minner om at all ferdsel i og ved elva, er på eget ansvar.

For å fiske i Mandalselva skal fisker ha følgende dokumenter:

 • Betalt fiskeravgift
 • Fiskekort
 • Desinfiseringsbevis

Fiskeravgift og fiskekort

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort og alltid medbringes under fiske. Fiskeravgiften for laksefiske kan betales på alle postkontorer (post i butikk) og på internett, her. Barn er fritatt for innbetaling av fiskeravgift til staten. Man kan fiske uten denne til man fyller 18 år.

Fiskekortene i Mandalselva er personlige, dvs. pålydende navn på kortet skal være fiskerens. Fra og med sesongen 2024 kan det kjøpes gruppekort for alle soner med stangbegrensning. Med gruppekort kan flere fiskere dele sonen, men med maksimalt antall stenger i bruk som angitt for sonen. Kjøper av gruppekort skal registrere alle sine medfiskere for fiskedøgnet i sonen, og alle fiskere skal da motta et eget rapporteringsnummer for fangstrapportering. Nøding fiskeri leier ut fiskeretten på 3 stenger pr døgn som gruppekort for sone Strømmen og Laksøya. Her kan inntil 6 fiskere dele på sonen pr døgn.

Vær oppmerksom på at det er begrenset kortsalg på de fleste av delsonene i sone 2 og delsonene i sone 4.

Det er mange oppsynspersoner i elva som kan kontrollere ditt fiskekort. Disse vil også kunne hjelpe nye fiskere med å vise gode fiskeplasser samt gi tips om hvilken flue eller sluk laksen kanskje biter på. I soner med ubegrenset kortsalg gjelder fiskekortet i 24 t fra kjøpstidspunkt, mens de i sone 2 og i delsonene i sone 4 gjelder fra kl 18.00 - 18.00. Merk at sesongens første fiskedøgn starter 1. juni kl 00.00, og har da en varighet av 18 timer, mens årets siste fiskedøgn starter kl 18.00 og avslutter kl 24.00 (enten 31. august i sone 2, eller 15, september i sone 4), dvs varighet kun 6 timer.

Fisketider  

 • Sone 1, 2 og 3:  01.06 - 31.08 
 • Sone 4:  01.06 - 15.09
 • Kosåna er en del av sone 4, med samme fisketider.

Fiskeredskap - utstyrsregler fra 11.07.24

I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Bruk av levende fisk som agn er ulovlig og vil bli politianmeldt. For å hindre spredning av Gyrodactylus salaris, er det forbudt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken. 

 • Maks en treblekrok på alle fiskeredskap
 • Det skal fiskes med mothakeløse kroker, eller mothaker skal klemmes inn.
 • Ved markfiske skal sirkelkrok benyttes

Fangstbegrensning - kvoter - regler fra 11.07.24

 • Døgnkvote 1 laks pr fisker. Når en laks er avlivet, skal fiske for døgnet stoppes!
 • Døgnkvote 1 sjøaure pr fisker
 • Døgnkvote c/r 2 laks
 • Sesongkvote 5 laks
 • All laks over 65 cm skal gjenutsettes. Avlivet laks skal leveres til oppsyn/elveeigarlaget.
 • Oppdrettslaks (sikker), regnbueørret og pukkellaks skal avlives og tas ut av elva. Leveres oppsynet og teller ikke på kvote
 • All soppsmittet laks (Saprolegniose) skal tas opp og avlives. Leveres til oppsynet / Villakssenteret for prøvetakning
 • Alt fiske stoppes når temperatur overstiger 21 grader. 
 • Fiskere skal være utrustet med utstyr for forsvarlig gjenutsetting: målebånd, krokløser og helst hov (knuteløs).

Døgnkvote er definert til det antall fisk hver fisker kan avlive pr fiskerdøgn. Kvotedøgnet følger fiskerkortdøgnet (= tidspunkt for gyldighet av fiskerkort, eks kl 18.00 til 17.59 i sone 2). For sesong-, grunneier- og ukekort følger kvotedøgnet datodøgnet. Når døgnkvoten på laks er avlivet, skal alt fiske stoppes (også etter sjøørret) før nytt fiskedøgn påbegynnes.

Gjenutsetting C/R

Fisk som settes uskadd ut igjen (fang og slipp) teller ikke med i døgnkvoten for avlivet fisk. Det blir fra juli 2024 egen døgnkvote på 2 stk c/r. Det er fiskerens ansvar å lære å gjennomføre gjenutsetting på god og korrekt måte. Du trenger målebånd, krokløsertang og en knuteløs håv hvis dette skal kunne foretas på bra måte. Hvis riktig utført, overlever ca 93% av laksen jf undersøkelser fra bl.a. NINA, rapport finner du her. Hvis fisken blør nede i gjellene har den dårlige odds for å klare seg. Du kan forsøke å holde den og se om den slutter å blø, hvis det stopper raskt, kan det likevel gå bra. Hvis temperaturen overstiger 21 grader, anbefales ikke lenger c/r, og elva vil stenges. Laksen skal ikke løftes ut av vannet, ta eventuelle bilder med fisken i vannfilmen.

 • Veileder for utøvelse av fang og slipp finnes her. All vinterstøing av laks skal slippes ut.
 • Brosjyre for gjenkjenning al laksefisk finner du her.
 • Brosjyre for ytre skader, sår og misdannelser på laksefisk finner du her

Det ligger også noen filmer på Youtube som viser gjenutsetting på en grei måte

 • Gjenutsetting - film av NJFF finner du her.
 • Gjenutsetting - film fra Lakselva finner du her

Laks og sjøørret med Saprolegniose, skal ikke gjenutsettes, men leveres til oppsynet.

Det er heller ikke tillatt å gjenutsette regnbueørret eller pukkellaks. Leveres oppsynet.

Desinfisering

For å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, er det fom sesongen 2005 innført tvungen desinfisering av fiskeutstyr i Mandalselva. Desinfisering av fiskeutstyr (vadere, hover, stenger,sneller mm), vil skje hos alle våre utsalgssteder mot et gebyr på NOK 50,-. Fiskekortene eller egne oblater vil bli påført et stemplet som kvittering på at desinfisering er gjennomført.

- Desinfiseringen vil være gyldig i 20 dager hvis ikke fisker oppsøker annet vassdrag.

- Dersom fisker har vært i annet vassdrag, skal desinfisering skje ved neste besøk i Mandalselva.

Fiskeoppsynet / styret i Mandalselva Elveeigarlag kan ilegge et gebyr på NOK 4.000,- dersom fisker ikke kan fremvise gyldig kvittering (stemplet fiskekort) for gjennomført desinfisering. Fiskere uten godkjent desinfisering vil kunne bortvises fra elva for kortere eller lengre tid.

Desinfisering av annet utstyr (båter, kanoer, motorer m.m.) skal også gjennomføres dersom det skal benyttes i Mandalsvassdraget! All transport av vann og fisk mellom vassdrag innebærer risiko for spredning av smitte, men smitte spres ikke med tørre gjenstander. Under fiske i Mandalselva vær oppmerksom på følgende:

 • Vask og sløy fanget fisk på stedet.
 • Slå ikke ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.
 • Tørk alt utstyr som har vært i kontakt med vann i ett vassdrag før du bruker det i et annet vassdrag. Dette gjelder fottøy, klær, fiskeutstyr, båter, påhengsmotorer, vannbeholdere, etc.
 • Alt utstyr skal desinfiseres før det brukes i Mandalselva.

HUSK AT BRUK AV LEVENDE FISK SOM AGN ER ULOVLIG I NORGE. ALLE TILFELLER BLIR POLITIANMELDT!

Unntaksregler ved spesielle forhold i elva

Ved andre uforutsette hendelser som kan ha stor påvirkning på bestanden kan Mandalselva Elveeigarlag velge å stenge elva for fiske. Dette vil for eksempel bli innført hvis vanntemperaturen blir over 21 grader. 

Ved endringer av regler vil det blir opplyst på våre nettsider.

Brudd på fiskeregler eller regler om desinfisering

Det er innført felles reaksjoner på overtredelser av fiskeregler i hele Mandalselva.
Fiskeoppsynet / styret i Mandalselva Elveeigarlag kan utstede et gebyr på kr 4.000,- for følgende overtredelser:

 • Brudd på fiskeregler, kvoter og feil redskapsbruk
 • Manglende desinfisering

Fisker vil også kunne bortvises fra elva for kortere eller lengre tid. Ved gjentatte eller grove brudd vil SNO bli kontaktet og /eller bli politianmeldt av styret i Mandalselva Elveeigarlag.

Eventuelle gebyr kan innbetales på Mandalselva Elveeigarlag sin Vippskonto nr. 929718

Manglende fisketrygd meldes videre til Statens naturoppsyn.

Allmenne hensyn

 • Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
 • Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
 • Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen
 • Ikke fell trær, eller bryt kvist og ungtrær
 • NB! Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09
 • Det henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred

Retningslinjer for utøvelse av fisket

 • Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt

 • Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)

 • Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende

 • Det er ikke tillatt for grupper av fiskere å rotere dette innbyrdes på soner uten stangbegrensning uten å slippe andre fiskere til 

 • Fiske fra broer, ledgjerde for smolt i Manflåvatn etc er ikke tillatt

 • Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssone 50 m overfor og 50 m nedenfor

Fangstrapportering

Som følge av den betydelige nedgangen i våre laks- og sjøørret bestander har myndighetene vedtatt strenge rapporteringskrav.

Følgende skal rapporteres løpende:

 • Fangst, dato og vekt
 • Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
 • Innsats (fiskedøgn)

Løpende vil si: så raskt som mulig, innen 2 timer etter fangst. Det vil bli gjennomført purringer på fangstrapporter under sesongen.

Web-rapportering her.

Aksept fra fiskere i Mandalselva

Ved utøvelse av fiske aksepteres Mandalselva Elveeigarlag sitt regelverk og påfølgende reaksjon på regelbrudd. Ved utøvelse av fiske aksepteres det at brudd på fiskeregler blir behandlet av oppsynet / styret i Mandalselva Elveeigarlag, og ved behov kan relevant informasjon om brudd på fiskeregler videreformidles til aktuelle rettighetshavere og/eller fiskekortselgere. Ved grove brudd kan informasjonen også videreformidles til politiet og SNO.

Eventuelle innskrenkninger i kvoter, fisketid etc. som gjøres av bestandsmessige årsaker, vil ikke danne grunnlag for refusjon.

Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for Agder tingrett.

Ungdomsfiske

I alle åpne soner (soner uten antallsbegrensning) er det fritt fiske til og med fylte 18 år. Tillatelse til fiske (fiskekort) må likevel innhentes hos ett av våre utsalgssteder.

Tyler with his first salmon and a proud father Danny
Tyler with his first salmon and a proud father Danny

 

 

This is 12 year old Artem from Moscow, proudly showing off his first salmon ever! 2,8 kg - caught in sone 3,
This is 12 year old Artem from Moscow, proudly showing off his first salmon ever! 2,8 kg - caught in sone 3,
Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering
Midtsesongevaluering foretas mellom 25. juli og 1. august, eventuelle tiltak innføres fra 1. august.

Dersom gytebestandsmål ser ut til å nås, videreføres reglene ut sesongen. I de nye nasjonale fiskereguleringene for 2021-25 blir det ikke tillatt med sesongforlengelse som tidligere.

Dersom gytebestandsmål ikke ser ut til å nås, vil ett eller flere av følgende alternativ skje: 1) døgnkvoten reduseres til 1 laks pr fisker, og innføres utsettingspåbud for laks over 90 cm (ca 7,0 kg), eller i værste fall 2) fisket stoppes helt.

Innskrenkninger i fisketid, endring i døgnkvoter m.m. vil ikke gi grunnlag for refusjon av fiskekort. 

NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) har utarbeidet maler for hvordan midtsesongevalueringen skal utføres.  Disse malene er basert på lokale forhold i den enkelte elv, slike at store elver med stort gyteareal krever mer laks på gytetidspunktet enn mindre elver med mindre gyteareal.  Det er tatt hensyn til erfaringstall når det gjelder lokale forhold knyttet til oppvandring, fangstrate etc.  Målet med evalueringen er å sikre at det på gytetidspunktet skal være nok laks til å dekke gytekapasiteten i den enkelte elv.

Elveeierlagene er ansvarlig for en forsvarlig bestandsforvaltning, men myndighetene setter ytre rammer som ikke kan overskrides.  Midtsesongevalueringen er et ledd i denne vurderingen, slik at det enkelte elveeierlag ikke kan treffe beslutninger utover de rammer som settes.  Elveeierlaget kan imidlertid stramme inn ytterligere, dersom man ut i fra lokal kunnskap mener dette er til beste for en god bestandsutvikling.

Elveeierlagene skal forvalte elva til beste for laksebestandene, men har også andre forvaltningsmål.  Laksefiske skal komme lokalesamfunnet til gode gjennom sportsfiske, og det skal arbeides for et godt fisketilbud for tilreisende fiskere.  Laksefiske i elvene er en attraktiv og verdifull ressurs som også skal gi verdiskapning gjennom reiselivstilbud og ringvirkninger i lokalsamfunnet.  Det er derfor ikke slik at alle begrensninger i fisket er et gode.  Det må foretas en balansert vurdering som både ivaretar de biologiske, sosiale og økonomiske sidene av laksefisket.