Gjenåpning for uttak av laks under 65 cm

Mandal river reopens for limited salmon and seatrout fishing from midnight to Thursday 11. July, but with stricter fishing rules than before. Mandalselva gjenåpner for et begrenset lakse- og sjøørretfiske fra midnatt natt til torsdag 11. juli.


 

07.07.24

Mandalselva Elveeigarlag har nå sendt inn søknad om gjenåpning av laksefiske 2024. I søknaden beskriver vi foreslåtte fiskeregler som kan redusere uttaket av laks slik at gytebestandsnivået i Mandalselva kan ivaretas på forsvarlig måte jf. Miljødirektoratets oppfordring i denne pressemeldingen

Miljødirektoratet varsler i pressemelding 05.07.24 at vurderingene trolig vil være ferdige 8. - 10. juli. Som grunnlag for vurderingene, legges NINA prosjektnotat 568 til grunn, sammen med mottatte innspill fra de lokale elvene.

________

Laksefisket i Mandalselva ble stengt fra kl 24.00 natt til 23. juni 2024. Mandalselva Elveeigarlag kan orientere om at det har siden fredag og nyhet om stans i fisket fra Miljødirektoratet (MDir) har vært mange møter mellom Norske Lakseelver,  ledelsen i alle medlemselvene og med Miljødirektoratet. Mandalselva Elveeigarlag har også hatt flere styremøter siste uke for drøfting av situasjonen. Mandalselva Elveeigarlag og Norske Lakseelver deler Miljødirektoratets bekymring for bestandsutviklingen til atlantisk villaks.

Miljødirektoratet har på møtene beskrevet grunnlaget for stengning slik:

  • svak innvandring basert på fangst de første ukene av sesongen
  • måloppnåelse for gytebestandsmål de siste to år under 200%
  • høy andel mellom- og storlaks i gytebestanden

Mandalselva har svært god måloppnåelse av gytebestandsmålet og har lav andel storlaks, men høy andel mellomlaks i bestanden, så med unntak av svakt innsig tidlig i 2024 scorer vi svært godt på VRL sine vurderinger. Dette er bakgrunnen til at Mandalselva har kunnet ha romslige fiskekvoter etter Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag fastsatt av Klima og Miljødepartementet. Dessverre er Saprolegniose fortsatt aktiv i Sørlandselvene og kan medføre utfordringer for forvaltningen.

Det vil åpnes for nye vurderinger fra Miljødirektoratet 5. juli basert på ny status. Innsiget av mellom- og smålaks vil være essensielt for om fisket kan åpnes igjen denne sesongen, samt at det er et regelverk som ikke overbeskatter bestanden i den lokale elva. Normalt starter hovedinnsiget av smålaks i uke 27-28, dvs. først etter at vedtaket fra MDir er fattet. På Sørlandet vil det være de fortsatt åpne elvene (Nidelva, Audna og Kvina), samt fisketeller i Boenfossen som vil kunne monitorere innsiget av smålaks. Mandalselva har også en fisketeller på Dam Manflå som indikerer videre oppgang i sone 4 øvre deler, men denne vil ikke fange opp nygått smålaks. I Mandalselva har vi i tillegg iverksatt visuell fisketelling i Haugefossen og under Nødingfossen som vil kunne gi et bilde av innsiget. Dette har pågått siden søndag 24. juni og forsterket siden 26. juni.

Mandalselva Elveeigarlag deltar aktivt i prosessen og håper at våre argumenter og forslag til beskatning vil kunne medføre at MDir gjenåpner elva i juli. Hvis elva åpnes igjen, vil det bli ytterligere en bestandsvurdering på tidspunktet for vår ordinære midtsesongevaluering med justerte innstramminger/ restriksjoner.

Vi mottar gjerne filmklipp og rapporter fra fiskere som følger med i elva også andre plasser enn der vi nå har observatører ute, hovedsakelig i sone 1 og 2. Baser gjerne observasjonene på 30 minutters intervaller. Tidsvinduet er dessverre kort og vi må ha mottatt bidrag innen onsdag 3. juli. Filmsnutter skal tagges med sted og tidspunkt for sporbarhet. 

Laksefisket i Mandalselva stenges fra kl 24.00 natt til 23. juni 2024. Etter hva Mandalselva Elveeigarlag kjenner til vil det bli åpnet for evalueringer av stengningen andre uka av juli 2024.

Mandalselva Elveeigarlag innførte i begynnelsen av denne uken restriksjoner i fiskereglene som et "føre var" tiltak. Det samme har flere andre elveeierlag gjort. Disse tiltakene mener Miljødirektoratet ikke er tilstrekkelig. Miljødirektoratet melder at innsiget av laks fra havet til elvene har vært på historisk lave nivåer de foregående årene, og at det i år foreløpig ser enda dårligere ut. Miljødirektoratet ser seg derfor nødt til å stoppe laksefisket i 33 elver fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag, fra klokken 24 natt til søndag 23. juni. Sjølaksefisket stanses på samme strekning, med unntak av Drammensfjorden og Drivaregionen på Nordmøre.

Det innføres også forbud mot fiske etter laks med stang og håndsnøre i sjø. I tillegg blir det påbud om å gjenutsette all laks som fanges i annet fiske i sjø. Elvene som stenges er de som ifølge fangsttall og annen tilgjengelig informasjon anses å ha aller størst risiko for å få for lite fisk på gyteplassene.

Stop in Salmon fishing Mandalselva from midnight 23. june.

Miljødirektoratet (The Norwegian Environment Agency) reports that the movement of salmon from the sea to the rivers has been at historically low levels in previous years, and that this year it looks even worse this year. The Norwegian Environment Agency therefore feels compelled to stop salmon fishing in 33 rivers from the Swedish border in the south up to and including Trøndelag. Mandalselva is one of the rivers that will be closed. As we know, there will be a new evaluation of the situation the second week of July.

Nyhetsoppslag Miljødirektoratet

Forskrift

Fangst-statistikk i Mandalselva i 2023
3,35
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2691
Totalt antall fisk fisket
155
Laks 7kg og over
1324
Laks under 3kg
Mandalselva kvoteendring

Midlertidig kvoteendring

Årets laksesesong har ikke startet så veldig bra. Fangstene pr nå er langt under hva som har vært normalt de siste årene i Mandalselva. Tilsvarende ser en i de aller fleste elvene fra sør i landet og til Nordland. Vi er ikke kjent med hva som er årsaken til sviktende innsig av laks.

NB! Fra og med onsdag 19. juni og frem til 8. juli settes derfor døgnkvotene ned til 1 laks og 1 sjøørret pr fisker /døgn. Etter at den ene laksen er tatt, er det ikke lenger anledning til å fortsette fisket etter sjøørret.

Styret i Mandalselva Elveeigarlag vil foreta en ny evaluering den 8. juli. Dette vil kunne medføre en økning av døgnkvote, eller ytterligere innstramninger for deler / resten av sesongen.

 

Lenke til vannføring hos NVE: https://sildre.nve.no/station/22.4.0

Fiskerkortsalget for Mandalselva sone 1, 2, 3 og 4 starter torsdag 15. februar kl 09.00 hos utsalgssteder og på websalg. Ordinært kortsalg på utsalgssteder i sone 3 og 4 vil starte i slutten av mai for laksekort. Nettsalget finner dere på INatur her.

NB! Villakssenteret åpner forhåndssalg av fiskekort i sone 3 og 4 den 30. og 31. mai kl 18.00 - 20.00 begge dager. Åpningstider resten av sesongen finner dere her

Sesongen 2023 videreføres etter gjeldende fiskeforskrift. Det vil si at sesongen i Mandalselva går til 15.09.23 i sone 4, mens den avsluttes 31.08.23 i sone 1, 2 og 3. Dagens fiskeregler og døgnkvoter videreføres ut sesongen 2023. 

Etter gjeldende fiskeforskrifter gis det ikke mulighet til å utvide sesongen utover tidligere fastsatte rammer fra Miljødirektoratet. 

Forbudet mot gjenutsetting videreføres da det registreres at Saprolegnia fortsatt er aktiv i elva.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Audna Fiskerettseierforening har pr 22.07.2024 gjennomført midtsesongevaluering. Resultatet av denne er at fisket fortsetter med samme regler som vi har pr dags dato for resten av inneværende sesong(til 31.08.2024). Merk at døgnkvote er 1 laks og 1 sjøørret og ved fangst av 1 laks skal fisket umiddelbart avsluttes. Videre så skal all hunnlaks over 70 cm gjenutsettes og vi oppfordrer videre til gjenutsetting av all hunnlaks. Vi vil også fremover kun tilby dagskort(gjelder ikke for fiskere som har kjøpt sesongkort eller ukeskort på ett tidligere tidspunkt).

AudnaElveside

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike